ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Η διδασκαλία που ακολουθεί, στηρίζεται στην ύλη του μαθήματος Μηχανογραφημένη λογιστική των ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ και των ΙΕΚ. Ως στόχο της έχει να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τους σπουδαστές, ώστε να εμπεδώσουν καλύτερα την ύλη η οποία διδάσκεται στο εργαστήριο.

Ως εφαρμογή, έχει επιλεγεί το EuroFASMA της εταιρείας Singular Logic.

Το EuroFASMA, παρότι παλιά εφαρμογή, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, σε αρκετές επιχειρήσεις και μικρά ή μεσαία λογιστικά γραφεία. Πέρα από αυτό, είναι η εφαρμογή η οποία χρηιμοποιείται κατά κόρον σε εργαστήρια Σχολείων και Σχολών, μιας και η Singular Logic, το χορηγεί δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το EuroFASMA, διακρίνεται για την αυξημένη και εξελιγμένη παραμετρικότητά του, αλλά και από την ευελιξία του να εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες δραστηριότητες της Ελληνικής επιχείρησης.

Οι τεχνολογίες που παρουσιάζονται στα κεφάλαια των σημειώσεων που ακολουθούν, αποτελούν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα της Singular Logic. Ο γράφων δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν αποσκοπεί σε κανένα οικονομικό όφελος από την παρακάτω παρουσίαση και ότι όλα όσα περιγράφονται σε αυτή τοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών / μαθητών και των λοιπών ενδιαφερομένων.

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης
Καθηγητής Πληροφορικής / Μηχανογραφημένης Λογιστικής
Εισαγωγή

Η εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής, αποτελεί, ένα από τα βασικά δομικά συστατικά στοιχεία της σουίτας EuroFASMA. Απευθύνεται σε λογιστικά γραφεία, ή επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν λογιστήριο καλύπτοντας τις ανάγκες τήρησης των διπλογραφικών βιβλίων (Γ' κατηγορίας).

Η δομή του προγράμματος είναι σύμφωνη με τον τρόπο εργασίας που ακολουθούν τα σύγχρονα Ελληνικά λογιστήρια, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα παραμετροποίησης και προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιομορφίες της κάθε επιχείρησης.

Όπως και στις άλλες εφαρμογές της σουίτας EuroFASMA, οι εργασίες διακρίνονται σε αυτές της αρχής της χρήσης και σε αυτές που εκτελούνται ε καθημερινή βάση. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας και παραμετροποίησης των αρχείων της κάθε εταιρείας, κταχώρησης των λογιστικών γεγονότων (άρθρων), αλλά και σύνταξης πληθώρας λογιστικών, οικονομικών και στατιστικών καταστάσεων.

Η εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής παρέχει ένα πλήρες ενσωματωμένο Λογιστικό Σχέδιο, πλήρως προσαρμοσμένο στις επιταγές της Ελληνικής Νομοθεσίας, το οποίο ταυτόχρονα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα παραμετροποιήσεων, αλλαγών και προσθηκών, ώστε να προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτων κλάδου.

Η σουίτα EuroFASMA, περιέχει επίσης εφαρμογές παρακολούθησης Παγίων και Αναλυτικής Λογιστικής, οι οποίες, αν και έχουν δυνατότητα συνεργασίας με τη Γενική Λογιστική, είναι αυτόνομες, αγοράζονται ξεχωριστά και θα αναλυθούν σε άλλο εγχειρίδιο-βοήθημα.
Δημιουργία Εταιρείας

Δημιουργούμε μια νέα εταιρεία με την διαδικασία που ήδη γνωρίζουμε. Αν και δεν είναι απαραίτητο, είναι λογικό να προτιμήσουμε κωδικό εταιρείας ο οποίος υπάρχει στην Εμπορική Διαχείριση ώστε να επιχειρήσουμε τη διαδικασία σύνδεσης (γέφυρας) στην συνέχεια.
Επιλέγουμε, την αντιγραφή ετοίμου σχεδίου λογαριασμών. Η εφαρμογή περιέχει ήδη ένα έτοιμο σχέδιο λογαριασμών, βασισμένο στο ΕΓΛΣ, σε δευτεροβάθμιο (και σε κάποιες περιπτώσεις σε τριτοβάθμιο) επίπεδο. Έτσι θα μας δοθεί στη συνέχει η δυνατότητα να δημιουργήσουμε τους δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς που εμείς επιθυμούμε.
Επίσης επιλέγουμε την αντιγραφή του έτοιμου αρχείου σύνδεσης με τη Φορολογία Εισοδήματος Ε3.
Παρατηρούμε ότι, όπως και στα Έσοδα - Έξοδα, έτσι και στη Γενική Λογιστική τα στοιχεία της εταιρείας, αντιγράφονται από την ήδη υπάρχουσα εταιρεία της Εμπορικής Διαχείρισης.

Προκαλούμε όποιες αλλαγές θέλουμε και πατάμε F10, για καταχώρηση των αλλαγών.
Στη συνέχεια μπορούμε να επιλέξουμε την εταιρεία από το μενού που την δημιουργήσαμε.
Ως γνωστόν, μπορούμε να δώσουμε απευθείας τον κωδικό αριθμό της εταιρείας, ή να αναζητήσουμε την εταιρεία με το πλήκτρο F7.
Με την ίδια λογική, και από το παραπάνω μενού επιλογών, μπορούμε να επιλέξουμε και τη διαγραφή της εταιρείας, εάν το επιθυμούμε.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Εάν διαγράψουμε την εταιρεία από την Γενική Λογιστική, τότε θα διαγραφούν όλες οι εταιρείες με τον ίδιο κωδικό και στις υπόλοιπες εφαρμογές (πχ Εμπορική Διαχείριση κτλ), μαζί φυσικά με τα επιμέρους αρχεία τους (πελάτες, είδη, κινήσεις κτλ).
Στοιχεία Ευρώ

Όπως και στις υπόλοιπες εφαρμογές, έτσι και στην Γενική Λογιστική, θα πρέπει να οριστούν τα στοιχεία για το Νόμισμα Ευρώ. Για να το πετύχουμε αυτό πάμε στην επιλογή :

Βοηθητικά -> Εργασίες Παραμέτρων -> Στοιχεία Ευρώ
Αφού καταχωρήσουμε την ισοτιμία και το επιθυμητό πλήθος δεκαδικών (2), πατάμε F10, για αποθήκευση.

Υπενθυμίζεται, ότι αν υπάρχει ήδη εταιρεία στην Εμπορική Διαχείριση με τον ίδιο κωδικό, τότε τα ποσά θα εμφανιστούν αυτόματα (με την προϋπόθεση φυσικά ότι η εταιρεία της Εμπορικής Διαχείρισης έχει παραμετροποιηθεί σωστά).

Στη συνέχεια και για να ενεργοποιήσουμε το Ευρώ ως το Νόμισμα των Βιβλίων πάμε στην επιλογή :

Βοηθητικά -> Εργασίες Παραμέτρων -> Γενικές Παράμετροι

όπου και καθορίζουμε τόσο το Νόμισμα των Βιβλίων, όσο και τα δεκαδικά των αξιών και ποσοτήτων, αλλά και τις λεζάντες της εκτύπωσης στα γραφήματα.
Άνοιγμα Νέας Χρήσης

Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια νέα χρήση από την επιλογή :

Βοηθητικά -> Εργασίες αρχής/τέλους περ./χρήσης -> Άνοιγμα νέας χρήσης

Στην αρχή ξεκινά μια διαδικασία μετατροπής των αρχείων στις διάφορες νεότερες εκδόσεις της εφαρμογής, στην οποία πρέπει να απαντήσουμε «Ναι» και να πατήσουμε Enter για συνέχεια.
Αφού ολοκληρωθούν οι μετατροπές, ανοίγουμε τη νέα χρήση, απαντώντας «Ναι» και πατώντας Enter.
Καθορίζουμε τη νέα διαχειριστική περίοδο, ορίζοντας ως ημερομηνία απογραφής την τελευταία ημέρα του προηγούμενου έτους. Παρατηρούμε ότι οι ημερομηνίες τοποθετούνται αυτόματα αφού δώσουμε «Μηνιαία κατανομή». Τέλος πατάμε F10, για καταχώρηση των αλλαγών.
Δημιουργία Αρχείων

Για να μπορέσουμε να εργαστούμε στην εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής, θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα αρχεία για τη σωστή λειτουργία της. Η δημιουργία των αρχείων (και ο παράλληλος ορισμός του πλήθους των εγγραφών) γίνεται από την επιλογή :

Βοηθητικά -> Εργασίες συντήρησης αρχείων -> Δημιουργία
Συνηθίζουμε να δίνουμε 100 εγγραφές για κάθε αρχείο (όπου αυτό φυσικά επιτρέπεται).
Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να δούμε την κατάσταση των αρχείων από την επιλογή :

Βοηθητικά -> Εργασίες συντήρησης αρχείων -> Κατάσταση
Διαχείριση Λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ.

Η εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής περιέχει ένα ήδη έτοιμο πρότυπο του λογιστικού σχεδίου, το οποίο και έχει αντιγραφεί στο αρχείο λογαριασμών κατά τη δημιουργία της εταιρείας.

Η μορφή (format) των κωδικών λογαριασμών ακολουθεί τη δομή του ΕΓΛΣ, σε δευτεροβάθμια ανάλυση, ενώ σε μερικές περιπτώσεις περιλαμβάνει και ανάλυση τρίτου βαθμού. Παρόλα αυτά, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμούς έως και ανάλυση τετάρτου βαθμού (99.99.99.999).

Για να δούμε τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς παρακολούθησης Πελατών θα μεταβούμε στην επιλογή :

Προβολές -> Λογαριασμών

Το πεδίο λογαριασμός είναι εξερευνώμενο πεδίο, με F7, και μας δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης με μάσκα κωδικού. Οπότε αν δώσουμε ως μάσκα το
θα δούμε την ανάλυση του λογαριασμού 30.
Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τον επιθυμητό λογαριασμό για να δούμε την ανάλυσή του (υπόλοιπα κτλ).
Παρατηρούμε, ότι ο λογαριασμός 30.00 (Πελάτες εσωτερικού), έχει δηλωθεί, ότι αναλύεται σε κατώτερο επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε νέο κωδικό λογαριασμού συνδεδεμένο με τον 30.00, ο οποίος θα μπορούσε να έχει τη μορφή 30.00.00 (Πελάτες Στερεάς Ελλάδας), ενώ στη συνέχεια να αναλύεται ως 30.00.00.001 (ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΒΕΕ).

Για να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό θα πρέπει να πάμε στην επιλογή :

Αρχεία -> Λογαριασμών -> Νέα εγγραφή
Παρατηρούμε, ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι λογαριασμός τεταρτοβάθμιου επιπέδου και δεν επιθυμούμε την ανάλυσή του σε κατώτερο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός χρεοπιστώνεται μόνος του και δεν τροφοδοτείται από κατωτεροβάθμιο λογαριασμό.

Πατάμε F10, για να αποθηκεύσουμε τον λογαριασμό.

Μπορούμε να συνδέσουμε τον λογαριασμό αυτό με την εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης, αν μεταβούμε στην Εμπορική Διαχείριση και στην καρτέλα του πελάτη, εισάγουμε στο πεδίο «Λογιστική», τον κωδικό του ΕΓΛΣ που μόλις δημιουργήσαμε.
Σημειώνεται ότι η καρτέλα δημιουργίας λογαριασμού περιλαμβάνει 3 σελίδες, όπου στην τελευταία μπορούμε να δηλώσουμε τα αναλυτικά στοιχεία του πελάτη. Αυτό το κάνουμε όταν χρησιμοποιούμε μόνο τη Γενική Λογιστική χωρίς σύνδεση με την εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
VΙ. Λογαριασμοί Πωλήσεων.

70                   ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
70.00              ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
70.00.10         ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)
70.00.10.006  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΟΝΔΡ.) ΜΕ 6,5%
70.00.10.013  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΟΝΔΡ.) ΜΕ 13%
70.00.10.023  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΟΝΔΡ.) ΜΕ 23%
70.00.19         ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ)
70.00.19.006  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ) ΜΕ 6,5%
70.00.19.013  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ) ΜΕ 13%
70.00.19.023  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ) ΜΕ 23%

71                   ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ
71.00              ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ
71.00.10         ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)
71.00.10.006  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΜΕ 6,5%
71.00.10.013  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΜΕ 13%
71.00.10.023  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΜΕ 23%
71.00.19         ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ)
71.00.19.006  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ) ΜΕ 6,5%
71.00.19.013  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ) ΜΕ 13%
71.00.19.023  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ) ΜΕ 23%

72                   ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ
72.24              ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α’ & Β. ΥΛΩΝ
72.24.10         ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α’ & Β. ΥΛΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)
72.24.10.006  ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α’ & Β. ΥΛΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΜΕ 6,5%
72.24.10.013  ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α’ & Β. ΥΛΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΜΕ 13%
72.24.10.023  ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α’ & Β. ΥΛΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΜΕ 23%
72.24.19         ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α’ & Β. ΥΛΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ)
72.24.19.006  ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α’ & Β. ΥΛΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ) ΜΕ 6,5%
72.24.19.013  ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α’ & Β. ΥΛΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ) ΜΕ 13%
72.24.19.023  ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α’ & Β. ΥΛΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ) ΜΕ 23%

73                   ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
73.00              ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.10         ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)
73.00.10.006  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΜΕ 6,5%
73.00.10.013  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΜΕ 13%
73.00.10.023  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΜΕ 23%
73.00.19         ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ)
73.00.19.006  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ) ΜΕ 6,5%
73.00.19.013  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ) ΜΕ 13%
73.00.19.023  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ) ΜΕ 23%


VΙI. Λογαριασμοί Εξόδων / Δαπανών.

62                  ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.00             ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
62.00.13        ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ 13%
62.02             ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
62.00.23        ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕ 23%
62.03             ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
62.03.23        ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ 23%
62.04              ΕΝΟΙΚΙΑ
62.04.01         ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
62.98              ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.98.00         ΦΩΤΙΣΜΟΣ
62.98.00.001  ΕΕΤΗΔΕ
62.98.00.002  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
62.98.00.003  ΝΕΡΙΤ
62.98.00.004  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

Αν έχουμε αντιγράψει το λογιστικό σχέδιο το οποίο προτείνεται από την εφαρμογή, τότε δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε λογαριασμούς μισθοδοσίας, μιας και αυτοί υπάρχουν ήδη σε τριτοβάθμιο επίπεδο.

Ομοίως ισχύει και για τους λογαριασμούς των φόρων (ΦΜΥ κτλ)
Έχουμε πάντως την δυνατότητα, αν το επιθυμούμε, να δημιουργήσουμε την τεταρτοβάθμια ανάλυση για τους υπαλλήλους.


VΙΙI. Λογαριασμοί Φ.Π.Α.

Η ανάλυση του λογαριασμού 54 (Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη), προτείνεται από την εφαρμογή, έως και σε τριτοβάθμιο επίπεδο, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεών μας.

Έτσι με βάση το σχέδιο της εφαρμογής θα έχουμε :

54.00.20.006  ΦΠΑ Αγορών Εμπορευμάτων 6,5%
54.00.20.013  ΦΠΑ Αγορών Εμπορευμάτων 13%
54.00.20.023  ΦΠΑ Αγορών Εμπορευμάτων 23%
54.00.24.006  ΦΠΑ Αγορών Α’ & Β. Υλών 6,5%
54.00.24.013  ΦΠΑ Αγορών Α’ & Β. Υλών 13%
54.00.24.023  ΦΠΑ Αγορών Α’ & Β. Υλών 23%
54.00.28.006  ΦΠΑ Παγίων Στοιχείων 6,5%
54.00.28.013  ΦΠΑ Παγίων Στοιχείων 13%
54.00.28.023  ΦΠΑ Παγίων Στοιχείων 23%
54.00.29.006  ΦΠΑ Δαπανών / Εξόδων 6,5%
54.00.29.013  ΦΠΑ Δαπανών / Εξόδων 13%
54.00.29.023  ΦΠΑ Δαπανών / Εξόδων 23%

54.00.70.006  ΦΠΑ Πωλήσεων Εμπορευμάτων 6,5%
54.00.70.013  ΦΠΑ Πωλήσεων Εμπορευμάτων 13%
54.00.70.023  ΦΠΑ Πωλήσεων Εμπορευμάτων 23%
54.00.71.006  ΦΠΑ Πωλήσεων Ετοίμων 6,5%
54.00.71.013  ΦΠΑ Πωλήσεων Ετοίμων 13%
54.00.71.023  ΦΠΑ Πωλήσεων Ετοίμων 23%
54.00.72.006  ΦΠΑ Πωλήσεων Λοιπών Αποθεμάτων 6,5%
54.00.72.013  ΦΠΑ Πωλήσεων Λοιπών Αποθεμάτων 13%
54.00.72.023  ΦΠΑ Πωλήσεων Λοιπών Αποθεμάτων 23%
54.00.73.006  ΦΠΑ Πωλήσεων Υπηρεσιών 6,5%
54.00.73.013  ΦΠΑ Πωλήσεων Υπηρεσιών 13%
54.00.73.023  ΦΠΑ Πωλήσεων Υπηρεσιών 23%
54.00.79.006  ΦΠΑ Λοιπών Εσόδων 6,5%
54.00.79.013  ΦΠΑ Λοιπών Εσόδων 13%
54.00.79.023  ΦΠΑ Λοιπών Εσόδων 23%
Ομοίως με τα παραπάνω μπορούμε να δημιουργήσουμε και τους λοιπούς λογαριασμούς Πελατών, Προμηθευτών, Ειδών αποθήκης καθώς και όλους τους λογαριασμούς που θα απαιτηθούν για την σωστή καταχώρηση των διπλογραφικών εγγραφών στα βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Έτσι θα έχουμε :

Ι. Λογαριασμοί Πελατών.

30                   ΠΕΛΑΤΕΣ
30.00              ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
30.00.00         ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
30.00.00.001  ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΒΕΕ
30.00.00.002  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ
30.00.01         ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
30.00.01.001  ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ο.Ε.


ΙΙ. Λογαριασμοί Προμηθευτών.

50                   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00              ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
50.00.00         ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ
50.00.00.001  ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
50.00.00.002  AMERICAN IMPORTS Α.Ε.
50.00.01         ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
50.00.01.001  MICROSOFT HELLAS ABEE


ΙIΙ. Λογαριασμοί Εμπορευμάτων.

20                   ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.00              ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
20.00.00         ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
20.00.00.001  ΜΗΤΡΙΚΗ ASUS SABERTOOTH REL.2
20.00.00.002  ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ WD 1TB SATA3
20.00.01         ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
20.00.01.001  MICROSOFT WINDOWS 7
20.00.01.002  MICROSOFT OFFICE 2010


ΙV. Λογαριασμοί Προϊόντων.
 
21                   ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
21.00              ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ
21.00.00         ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
21.00.00.001  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ i3 500GB
21.00.00.002  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ i5 750GB


V. Λογαριασμοί A’ και Βοηθητικών Υλών.

24                   Α’ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
24.00              ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
24.00.00         ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α’ ΥΛΩΝ
24.00.00.001  ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ ARCTIC 3gr
24.00.00.002  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ THERMALTAKE 120mm


V. Λογαριασμοί Αγορών.

20.00.10         ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)
20.00.10.006  ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 6,5%
20.00.10.013  ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 13%
20.00.10.023  ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 23%

24.00.10         ΑΓΟΡΕΣ Α’ ΥΛΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)
24.00.10.006  ΑΓΟΡΕΣ Α’ ΥΛΩΝ ΜΕ 6,5%
24.00.10.013  ΑΓΟΡΕΣ Α’ ΥΛΩΝ ΜΕ 13%
24.00.10.023  ΑΓΟΡΕΣ Α’ ΥΛΩΝ ΜΕ 23%

Για τις αγορές παγίων των λογαριασμού 12, 13, 14 κτλ, θα δημιουργηθούν λογαριασμοί, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης). Πχ 14.03.10.023 Αγορές Η/Υ  με 23% κτλ.

Οι λογαριασμοί αγορών, θα πρέπει να συνδέονται με τις αντίστοιχες καρτέλες ειδών στην Εμπορική Διαχείριση.
Άρθρα Λογιστικής

Ως γνωστόν η εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής ακολουθεί το σύστημα που προβλέπεται για τα βιβλία Γ’ κατηγορίας με βάση των Κώδικα το οποίο είναι διπλογραφικό. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα σύνολο λογαριασμών χρεώνεται με ένα ποσό, τότε υποχρεωτικά ένα άλλο πιστώνεται με το ίδιο ποσό. Στην απλούστερή του μορφή, αυτό μπορεί να αναπαρίσταται με ένα ζευγάρι λογαριασμών.

Κάθε λογιστικό γεγονός (οικονομική πράξη η οποία συμβαίνει μέσα στην επιχείρηση), οδηγεί στη δημιουργία ενός συνόλου λογιστικών κινήσεων. Από αυτές τι κινήσεις κάποιες είναι χρεωστικές και κάποιες άλλες πιστωτικές, πάντα όμως τα σύνολα χρέωσης και πίστωσης θα πρέπει να είναι ίσα (ακολουθώντας τη θεμελιώδη εξίσωση της Λογιστικής).

Οι κινήσεις αυτές  οι οποίες προκαλούνται από τις ανωτέρω πράξεις, λέγονται λογιστικά άρθρα.

Η εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής, δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να καταχωρεί τα άρθρα προσωρινά και στη συνέχεια να τα οριστικοποιεί. Οι εγγραφές παραμένουν στο προσωρινό αρχείο κινήσεων, έως ότου ελεγχθούν και συμφωνηθούν, ενώ στην πορεία δίνεται η δυνατότητα οριστικοποίησής τους. Η προσωρινή καταχώρηση των εγγραφών, γίνεται από την επιλογή :

Κινήσεις -> Κινήσεις Ημέρας ->Νέα Εγγραφή

Βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα απευθείας καταχώρησης, οριστικών εγγραφών, από την επιλογή :

Κινήσεις -> Κινήσεις Online -> Νέα Εγγραφή

Οι κινήσεις μπορεί να είναι :

Κινήσεις Αγορών,
Κινήσεις Πωλήσεων Λιανικής
Κινήσεις Πωλήσεων Χονδρικής
Ταμειακές Κινήσεις,
Συμψηφιστικές Κινήσεις,
Κινήσεις Απογραφής,
Κινήσεις κλεισίματος, κ.α.
Πωλήσεις Εμπορευμάτων Χονδρικής με Πίστωση

Γεγονός : Στις 05/11/14, η επιχείρηση πούλησε χονδρικώς εμπορεύματα στην Γερμανός Μπταρίες ΑΒΕΕ, αξίας 50.000€, πλέον ΦΠΑ 23%. Τιμ. Νο 7.

Η εγγραφή στο χειρόγραφο σύστημα θα έχει ως εξής :
Για να γίνει η εγγραφή στο μηχανογραφημένο σύστημα θα μεταβούμε στην επιλογή που αναφέραμε παραπάνω (ανάλογα με το αν επιθυμούμε η εγγραφή να είναι προσωρινή ή οριστική απευθείας).

Στις ερωτήσεις που θα μας γίνουν στη συνέχεια απαντάμε αρνητικά (για τις ανάγκες του Σχολικού εργαστηρίου μόνο).
Και στη συνέχεια καταχωρούμε την εγγραφή.
Παρατηρούμε, ότι μόλις δοθεί, ο κωδικός του λογαριασμού, αυτομάτως εμφανίζεται και η περιγραφή του.

Τα υπόλοιπα χρέωσης-πίστωσης είναι μηδενικά.
Πωλήσεις Εμπορευμάτων Χονδρικής τοις Μετρητοίς

Γεγονός : Στις 06/11/14, η επιχείρηση πούλησε χονδρικώς εμπορεύματα, τοις μετρητοίς στην Γερμανός Μπαταρίες ΑΒΕΕ αξίας 30.000€, πλέον ΦΠΑ 23%. Τιμ.Νο8.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/7-1-14, όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ.1207/18-9-14, Ο επιτηδευματίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση (προμηθευτών, πελατών, τρίτων κλπ).

Προκειμένου να καταχωρηθεί η ανωτέρω συναλλαγή, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί η κατάσταση που περιγράφεται από τον Κώδικα, δημιουργούνται δύο λογιστικά άρθρα, ένα συμψηφιστικό κι ένα ταμειακό. Για το συμψηφιστικό άρθρο θεωρείται ότι η συναλλαγή έγινε με πίστωση, ενώ στη συνέχεια το ταμειακό άρθρο λειτουργεί σαν να γίνεται η εξόφληση.

Η συμψηφιστική εγγραφή στο χειρόγραφο σύστημα θα έχει ως εξής :
Οπότε στο μηχανογραφημένο θα είναι :
Παρατηρούμε ότι η ανωτέρω εγγραφή, είναι ίδια με αυτή που κάναμε όταν η συναλλαγή έγινε με πίστωση. Στη συνέχεια η ταμειακή εγγραφή θα λειτουργήσει σαν να γίνεται εξόφληση της επί πιστώσει κίνησης.

Με τη λογική αυτή η ταμειακή εγγραφή θα είναι :
Η δε εγγραφή στο μηχανογραφημένο, θα είναι :
Φυσικά, αν η επιχείρηση τηρεί μόνο γενικό ημερολόγιο, τα ανωτέρω δύο άρθρα μπορούν να συγχωνευθούν σε ένα και να γραφούν ως εξής :
Δηλαδή :
Αγορά Εμπορευμάτων με Πίστωση

Γεγονός : Στις 07/11/14, η επιχείρηση αγόρασε εμπορεύματα, με πίστωση από την Microsoft Hellas ΑΒΕΕ, αξίας 5.000€, πλέον ΦΠΑ 23%. Τ-ΔΑ, Νο 56.
Αγορά Α' Υλών με Πίστωση

Γεγονός : Στις 08/11/14, η επιχείρηση αγόρασε πρώτες ύλες, με πίστωση από την Γενική Εισαγωγική, αξίας 15.000€, πλέον ΦΠΑ 23%. Τ-ΔΑ, Νο 71.
Είσπραξη από Πελάτη

Γεγονός : Στις 09/11/14, η Γερμανός Μπαταρίες ΑΒΕΕ, εξοφλεί μέρος της οφειλής της, καταβάλλοντας το ποσό των 20.000€. Απ. Είσπραξης Νο 1.
Πληρωμή σε Προμηθευτή

Γεγονός : Στις 10/11/14, η επιχείρηση, εξοφλεί την οφειλή της στην Microsoft Hellas, ύψους 6.150€ με μετρητά. Ο προμηθευτής εκδίδει την ΑΕ Νο 67.
Παρατηρούμε ότι, επειδή η κίνηση είναι ταμειακή, ο λογαριασμός 38.00 Ταμείο εμφανίζεται αυτόματα στην πρώτη γραμμή. Έτσι αναγκαστικά η πίστωση καταχωρείται πρώτη και η χρέωση μετά.
Πώληση Υπηρεσιών επί Πιστώση

Γεγονός : Στις 11/11/14, η επιχείρηση, παρέχει υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων στον πελάτη Γερμανός Μπαταρίες ΑΒΕΕ, με πίστωση, καθαρής αξίας 2.000€, πλέον ΦΠΑ 23%. ΤΠΥ Νο 10.
Πώληση Εμπορευμάτων Λιανικής

Γεγονός : Στις 12/11/14, η επιχείρηση, πωλεί λιανικώς (σε πελάτη λιανικής), με μετρητά, εμπορεύματα, καθαρής αξίας 1.000€, πλέον ΦΠΑ 23%, ΑΛΠ Νο 20.
Πληρωμή Λογαριασμού Σταθερής / Κινητής Τηλεφωνίας

Γεγονός : Στις 13/11/14, η επιχείρηση, εξοφλεί με μετρητά το λογαριασμό ΟΤΕ, καθαρής αξίας κατανάλωσης 200€, πλέον ΦΠΑ 23%. Λογ. ΟΤΕ Νο 999.
Πληρωμή Ενοικίου

Γεγονός : Στις 14/11/14, η επιχείρηση, εξοφλεί με μετρητά το ενοίκιο του μηνός Νοεμβρίου, αξίας 800€, ΑΕ, Νο 11.
Πληρωμή Κοινοχρήστων

Γεγονός : Στις 14/11/14, η επιχείρηση, εξοφλεί  με μετρητά τα κοινόχρηστα του μηνός Νοεμβρίου, αξίας 100€, ΑΕ, Νο 12.

Με δεδομένο, ότι ο λογαριασμός 64.98 Διάφορα Έξοδα, υπάρχει ήδη, θα δημιουργήσουμε τον 64.98.00 Κοινόχρηστες Δαπάνες. Εννοείται ότι θα προβούμε σε αλλαγή του 64.98, ώστε να δέχεται κατωτεροβάθμια ανάλυση.

Έτσι η εγγραφή θα γίνει ως εξής :
Εξόφληση Προμηθευτή με Επιταγή

Γεγονός : Στις 15/11/14, η επιχείρηση, εκδίδει την επιταγή Νο 3301, Eurobank EFG, αξίας 1.000€, σε διαταγή Γενικής Εισαγωγικής Α.Ε., προς μερική εξόφληση οφειλής της. Η επιταγή εισπράττεται αυθημερόν.

Το σχέδιο της εφαρμογής, ήδη περιλαμβάνει το λογαριασμό 38.03 Καταθέσεις Όψεως σε Δρχ, τον οποίο (για λόγους επικαιροποίησης) θα μεταβάλουμε σε 38.03 Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ.

Στη συνέχεια, θα δημιουργήσουμε τον λογαριασμό 38.03.00 Λογαριασμός Όψεως Eurobank.

Επίσης, θα πρέπει να δημιουργηθεί και ο λογαριασμός 53.90.00 Επιταγές Πληρωτέες Προμηθευτών.

Με τη λογική αυτή, η ανωτέρω εγγραφή, θα έχει ως εξής :
Η ανωτέρω εγγραφή, δείχνει μια επιταγή ουσιαστικά σε αναμονή. Μόλις η επιταγή εξοφληθεί, θα πρέπει να γίνει και η ανάλογη εγγραφή.
Αποτελεί συνήθη πρακτική στις επιχειρήσεις, οι επιταγές να εκδίδονται μεταχρονολογημένες. Στο ανωτέρω παράδειγμα, η ημερομηνία της επιταγής, ήταν η ίδια με την ημερομηνία έκδοσής της, αρκετά συχνά όμως η ημερομηνία της επιταγής αναφέρεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, την οποία καλούμε ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση μεταχρονολογημένης επιταγής, η διαδικασία των εγγραφών είναι ίδια με την παραπάνω, με τη διαφορά φυσικά ότι η δεύτερη εγγραφή έχει ως ημερομηνία της, την ημερομηνία πληρωμής (χρέωσης του λογαριασμού όψεως) στην τράπεζα.

Με αντίστοιχο τρόπο, θα ενεργούσαμε και σε περίπτωση πληρωμής προμηθευτή με γραμμάτιο.
Εξόφληση Λογαριασμού Δ.Ε.Η.

Γεγονός : Στις 16/11/14, η επιχείρηση, εξοφλεί το λογαριασμό ΔΕΗ υπ. αρ. 23456, για το δίμηνο από 01/09/14 έως 31/10/14, με ημερομηνία έκδοσης 02/11/14 και λήξης 20/11/14, με μετρητά. Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα κάτωθι ποσά :

Αξία κατανάλωσης ρεύματος : 600€
ΦΠΑ ηλεκτρικής ενέργειας 13% : 78€
Δημοτικά τέλη : 100€
Δημοτικοί φόροι : 20€
ΝΕΡΙΤ : 25€

Υπενθυμίζεται ότι στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, μόνο η αξία της κατανάλωσης επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%. Τα υπόλοιπα ποσά (φόροι, τέλη κτλ) δεν επιβαρύνονται και ως εκ τούτου δεν εκπίπτουν.

Επίσης, υπενθυμίζεται, ότι οι λογαριασμοί μετά την 1/1/14, δεν περιέχουν ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι).

Με τη λογική αυτή η εγγραφή θα έχει ως εξής :
Επιστροφή Εμπορευμάτων

Γεγονός : Στις 17/11/14, η επιχείρηση, επιστρέφει εμπορεύματα αξίας 2.000€, πλέον ΦΠΑ 23%, τα οποία αγόρασε από την Microsoft Hellas ΑΒΕΕ. Πιστ. Τιμ. Β-89
Γεγονός : Στις 18/11/14, ο πελάτης Γερμανός Μπαταρίες ΑΒΕΕ, επιστρέφει εμπορεύματα αξίας 500€, πλέον ΦΠΑ 23%. Στον πελάτη επιστρέφονται τα χρήματά του. Πιστ. Τιμ. 123.
Στον πελάτη, όμως, επεστράφησαν αυθημερόν και τα χρήματά του, οπότε θα πρέπει να γίνει και η αντίστοιχη ταμειακή εγγραφή, η οποία έχει ως εξής :
Εγγραφή Μισθοδοσίας

Γεγονός : Στις 19/11/14 καταβάλει τη μισθοδοσία του υπαλλήλου Α. Αργυρίου η οποία έχει ως εξής :
Μηνιαίες Μικτές αποδοχές : 1.500€
Κρατήσεις εργαζομένου : 232,50€
Εισφορές εργοδότη : 368,40€
ΦΜΥ : 278,85€
Εισφορά αλληλεγγύης : 12,68€
Καθαρό πληρωτέο : 975,97€

Με δεδομένα τα παραπάνω η εγγραφή της μισθοδοσίας θα είναι :
Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία υπολογισμού της μισθοδοσίας, παρακαλώ ανατρέξτε στο αντίτοιχο λήμμα της απλογραφικής λογιστικής (Έσοδα / Έξοδα)
Κωδικοί Παραστατικών

Παρατηρήσαμε ότι για να γίνει καταχώρηση ενός λογιστικού άρθρου (κίνησης), θα πρέπει να έχει οριστεί ένας κωδικός παραστατικού.  Στο πεδίο αυτό δίνουμε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο παραστατικό της λογιστικής εγγραφής.
Η επιλογή του σωστού παραστατικού είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί με αυτό θα ενημερωθεί αυτόματα και το αντίστοιχο ημερολόγιο, καθώς και η συγκεντρωτική κατάσταση ΚΕΠΥΟ (αν η κίνηση αφορά, αγορά, πώληση, πιστωτικό ή χρεωστικό τιμολόγιο κτλ). Επίσης, μέσω αυτής της επιλογής ενημερώνονται τα ποσά απογραφής των λογαριασμών, ένα πρόκειται για κίνηση παραστατικού απογραφής.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε δικά μας παραστατικά, τα οποία, θα χρησιμοποιούμε, στις περεταίρω κινήσεις από την επιλογή :

Αρχεία
à Παραστατικών
Συμφωνίες Άρθρων

Παρατηρήσαμε ήδη (από τις μέχρι τώρα εγγραφές), ότι η εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής, προσπαθεί να συμφωνήσει αυτόματα τα λογιστικά άρθρα τα οποία εισάγουμε. Συνήθως, προσπαθεί να πετύχει τη συμφωνία, μεταβάλλοντας αυτόματα τα ποσά της πρώτης γραμμής, μας δίνει όμως τη δυνατότητα να επιβάλουμε τη συμφωνία μετά από παρέμβασή μας, με χρήση του πλήκτρου F6, στην πρώτη ή την τρέχουσα γραμμή.

Για παράδειγμα, έστω το παρακάτω λογιστικό γεγονός :

Γεγονός : Στις 20/11/14, η επιχείρηση, εξοφλεί το λογαριασμό ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ) του μηνός Οκτωβρίου 2014, αξίας 400€, πλέον ΦΠΑ 23%, δημοτικά τέλη/φόροι 150€. Λ/σμός ΕΥΔΑΠ 99001.
Επιχειρώντας να καταχωρήσουμε την κίνηση, παρατηρούμε ότι, αφού η εξόφληση γίνεται με μετρητά και εμπλέκεται άμεσα το ταμείο, η κίνηση θεωρείται ταμειακή και συνεπώς ο λογαριασμός 38.00 εμφανίζεται αυτόματα στην πρώτη γραμμή. Συνεχίζοντας να καταχωρούμε λογαριασμούς (χρέωση) παρατηρούμε, ότι η εφαρμογή αυτόματα τοποθετεί και αθροίζει τα ποσά της πίστωσης (του ταμείου δηλαδή στην πρώτη γραμμή).

Εάν εμείς, για κάποιο λόγο, αλλάξουμε αυτά τα ποσά, τότε μας δίνεται η δυνατότητα, να συμφωνήσουμε το άρθρο κάνοντας χρήση του πλήκτρου F6. Οι επιλογές που έχουμε είναι η συμφωνία στην πρώτη ή την τρέχουσα γραμμή. Έτσι η εφαρμογή, θα επιχειρήσει συμφωνία του άρθρου (στο σημείο της επιλογής μας), με άθροιση των ποσών που έχουν τοποθετηθεί στους υπόλοιπους λογαριασμούς.
Μεταβολές / Διαγραφές Κινήσεων

Μπορούμε να μεταβάλουμε μια κίνηση η οποία βρίσκεται στο Αρχείο Ημερήσιων Κινήσεων από την επιλογή :

Κινήσεις -> Κινήσεις Ημέρας -> Μεταβολή

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει τόσο κατά ημερομηνία, όσο και κατά λογαριασμό ή κωδικό αναφοράς κίνησης.

Σημειώνεται ότι κάθε εγγραφή, παίρνει έναν αύξοντα αριθμό, ο οποίος την χαρακτηρίζει μοναδικά και λέγεται κωδικός αναφοράς κίνησης.

Αφού οριστεί το διάστημα ημερομηνίας (ή λογαριασμών κτλ), εμφανίζεται μια λίστα με τις κινήσεις, από όπου μπορούμε να επιλέξουμε την προς μεταβολή εγγραφή. Η μεταβολή μπορεί να αφορά οτιδήποτε, από ένα απλό ποσό χρέωσης ή πίστωσης (το άρθρο θα συμφωνηθεί και πάλι αυτόματα), έως και πλήρη αλλαγή του άρθρου με νέους λογαριασμούς και παραστατικά.

Αναζήτηση κατά ημερομηνία :
Αναζήτηση κατά κωδικό αναφοράς κίνησης :
Λίστα άρθρων προς επιλογή :
Αφού γίνει μεταβολή του άρθρου πρέπει να πατηθεί F10, για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Ομοίως μπορούμε να διαγράψουμε κινήσεις από το προσωρινό αρχείο. Επίσης με την ίδια λογική, μπορούν να προκληθούν αλλαγές ή διαγραφές στο οριστικό αρχείο (όπου φυσικά αυτό επιτρέπεται).
Οριστικοποίηση Κινήσεων

Οι εγγραφές οι οποίες περιέχονται στο προσωρινό αρχείο κινήσεων (ημέρας), θα πρέπει να οριστικοποιηθούν, ώστε να ενημερωθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών οι οποίοι έχουν κινηθεί, τα καθολικά καθώς και οι καταστάσεις συμψηφισμού ΚΕΠΥΟ κτλ.

Η οριστικοποίηση των εγγραφών, γίνεται από την επιλογή :

Κινήσεις -> Κινήσεις ημέρας -> Μαζική ενημέρωση κινήσεων

Εναλλακτικά, μπορούμε να οριστικοποιήσουμε επιλεκτικά εγγραφές, αναζητώντας τες κατά διάστημα ημερομηνιών, κωδικό λογαριασμού, ή κωδικό αναφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει από τις αντίστοιχες επιλογές του μενού «Κινήσεις ημέρας».

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η παραπάνω εργασία είναι κρίσιμη. Τα δεδομένα του προσωρινού αρχείου κινήσεων, θα μεταφερθούν στο οριστικό αρχείο και στη συνέχεια θα διαγραφούν (ώστε το προσωρινό να αδειάσει). Ο χρήστης δεν πρέπει να επιχειρήσει να διακόψει την παραπάνω εργασία εφόσον αυτή έχει ξεκινήσει. Καλό είναι επίσης να γίνει λήψη backup του προσωρινού αρχείου, ώστε να αποφευχθεί τυχόν απώλεια δεδομένων. Για τον παραπάνω λόγο η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

Στη συνέχεια θα ζητηθεί διάστημα ημερομηνιών για την οριστικοποίηση των εγγραφών, το εύρος των ημερολογίων που θα ενημερωθούν, και οι κωδικοί των χρηστών που έχουν καταχωρήσει τις εγγραφές.
Η εργασία, συνήθως διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Δεν πρέπει να επιχειρηθεί διακοπή της για κανένα λόγο, διότι ταυτόχρονα συμβαίνουν και διαγραφές εγγραφών. Τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται με ένα μήνυμα σαν το παρακάτω :
Καταστάσεις ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Μπορούμε να εκτυπώσουμε τις συγκεντρωτικές πελατών / προμηθευτών, από την επιλογή : Λοιπά
à Εργασίες ΚΕΠΥΟ. Αρκεί να ορίσουμε τα διαστήματα των κωδικών λογαριασμών των πελατών ή των προμηθευτών, καθώς και τα διαστήματα ημερομηνιών για τα οποία επιθυμούμε τις καταστάσεις.
Ισοζύγια

Μπορούμε να εμφανίσουμε (ή να εκτυπώσουμε) τα ισοζύγια από τις επιλογές :

Εκτυπώσεις -> Λογιστικές -> Ισοζύγιο
Εκτυπώσεις -> Πληροφοριακές -> Ισοζύγιο οριζόμενης περιόδου

Και στις δύο περιπτώσεις, θα χρειαστεί να δοθεί εύρος λογαριασμών και ημερομηνιών, ενώ θα χρειαστεί να δοθεί ένα πλήθος επιλογών.
Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην επιλογή της επιλογής των λογαριασμών, η συνέχεια δίνεται με το πλήκτρο F10, διότι το Enter, λειτουργεί ως πλήκτρο επιλογής (μαρκαρίσματος).
Αναλυτικά Ημερολόγια

Μπορούμε να εμφανίσουμε (ή να εκτυπώσουμε) τα αναλυτικά ημερολόγια, από την επιλογή :

Εκτυπώσεις -> Λογιστικές -> Αναλυτικά Ημερολόγια
Αφού δοθούν οι κατάλληλες επιλογές, θα πάρουμε τα περιεχόμενα του αναλυτικού ημερολογίου που έχουμε επιλέξει.
Με αντίστοιχη λογική και από τις αντίστοιχες επιλογές του μενού Εκτυπώσεις, μπορούμε να δούμε και τα συγκεντρωτικά ημερολόγια, τόσο κατά λογαριασμό, όσο και κατά ημερολόγιο.
Σύνδεση (Γέφυρα) με Εμπορική Διαχείριση

Μπορούμε να καταχωρήσουμε τις εγγραφές που προκύπτουν από τις διάφορες κινήσεις της Εμπορικής Διαχείρισης, στην εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής. Για να γίνει αυτό, στην εφαρμογή της Εμπορικής Διαχείρισης, πάμε στην επιλογή :

Λοιπά -> Ενημερώσεις λοιπών εφαρμογών -> Γενική Λογιστική

Εκεί πατάμε την επιλογή «Προετοιμασία για επανενημέρωση Γεν. Λογιστικής» και στη συνέχεια την επιλογή «Ενημέρωση Αρχείου Γενικής Λογιστικής».

Προσέχουμε το όνομα του αρχείου που θα δοθεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και στην εφαρμογή της γενικής λογιστικής.
Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στην εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής και πιο συγκεκριμένα στην επιλογή :

Λοιπά -> Ενημερώσεις κινήσεων -> Ενημερώσεις από Εμπ. Διαχείριση
Προσέχουμε, ώστε το όνομα του αρχείου να είναι ίδιο με αυτό που δόθηκε στην Εμπορική Διαχείριση.

Στη συνέχεια, επιλέγουμε το αρχείο κινήσεων (εγγραφών), το οποίο θα ενημερωθεί (προσωρινό ή οριστικό-online) και συνεχίζουμε με τις διάφορες απαραίτητες επιλογές.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Για να λειτουργήσει σωστά η γέφυρα θα πρέπει να έχουν οριστεί οι κωδικοί λογιστικής των λογαριασμών στην Εμπορική Διαχείριση.

Επίσης, δεν επιτρέπονται άλλες κινήσεις στην Εμπορική Διαχείριση, μετά την ημερομηνία ενημέρωσης των αρχείων της Γενικής Λογιστικής.
Γενικά και Αναλυτικά Καθολικά

Μπορούμε να εμφανίσουμε (ή να τυπώσουμε) τόσο τα γενικά, όσο και τα αναλυτικά καθολικά των διαφόρων λογαριασμών του σχεδίου της εφαρμογής, από την επιλογή :

Εκτυπώσεις -> Λογιστικές -> Γενικό (ή αναλυτικά) καθολικό
Στα αναλυτικά καθολικά, μπορεί να γίνει ξεχωριστή επιλογή για τους λογαριασμούς που κινούνται και αυτούς που δεν κινούνται.