Στην ενότητα αυτή θα βρείτε παραπομπές για διάφορες κατηγορίες βοηθημάτων σχετικών με την Επιστήμη της Πληροφορικής και τις νέες τεχνολογίες. Οι κατηγορίες έχουν δομηθεί με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ανάγκες της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. "Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Web Designer - Developer / Video Games)", περιέχουν όμως παραπομπές σε υλικό τόσο για τις παλαιότερες ειδικότητες, όσο και για τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. Περισσότερα...
Πιο συγκεκριμένα, περιέχονται βιβλιογραφικές παραπομπές για αντικείμενα, όπως η Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής, η Αλγοριθμική και η Λογική, η Αρχιτεκτονική και η Τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Επισκευές, Συντήρηση, Εντοπισμός Βλαβών), ο Προγραμματισμός με διάφορες γλώσσες, τα Γραφικά και η Επεξεργασία Εικόνας, Ήχου και Βίντεο, τα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και πλήθος άλλων σχετικών επιστημονικών ζητημάτων.

Όλα τα παραπάνω, είναι τοποθετημένα σε σειρά με βάση την εμφάνισή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα και στα εξάμηνα (από το Α' έως το Δ') της αντίστοιχης (τρέχουσας) ειδικότητας των Ι.Ε.Κ., μιας και κύριος στόχος είναι η εξυπηρέτηση των αναζητήσεων των σπουδαστών αυτής της ειδικότητας. Πάραυτα, το παρακάτω μενού επιλογών, κατασκευάστηκε με τρόπο τέτοιο, ώστε να διευκολύνει και γενικότερες αναζητήσεις, τόσο σπουδαστών ή φοιτητών άλλων ειδικοτήτων ή βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφέρεται για τα αντικείμενα που ακολουθούν.

Κατηγορίες : 27


Εισαγωγή στην Πληροφορική

Βιβλιογραφία σχετική με την Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, τους Η/Υ και τα Περιφεριακά τους...

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Βιβλιογραφία σχετική με την Αλγοριθμική Θεωρία, τη Σχεδίαση Προγραμμάτων, την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Υπολογιστών...

H Γλώσσα Πρ/μού Pascal

Βιβλιογραφία σχετική με τη Γλώσσα Προγραμματισμού Pascal, τη δομή των προγραμμάτων της, τις δηλώσεις και εντολές της...

Αρχιτεκτονική και Μικροεπεξεργαστές

Βιβλιογραφία σχετική με την Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών, των μικροεπεξεργαστών και του Προγραμματισμού τους σε χαμηλό επίπεδο...

Θεωρία Λειτουργικών Συστημάτων

Βιβλιογραφία σχετική με τη θεωρία και την εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα, τη δομή, την τεχνολογία τους και τον τρόπο με τον οποίο...

MS-DOS & Windows Command Line

Βιβλιογραφία σχετική με τη χρήση και τον προγραμματισμό του Λειτουργικού Συστήματος MS-DOS της Microsoft, τις εσωτερικές και εξωτερικές...

UNIX και Διανομές GNU & Linux

Βιβλιογραφία σχετική με τη χρήση και τον προγραμματισμό του Λειτουργικού Συστήματος UNIX και των διαφόρων διανομών των GNU & Linux...

Διάφορες Εκδόσεις Windows & Servers

Βιβλιογραφία σχετική με τη χρήση και τον προγραμματισμό των Windows της Microsoft, τόσο σε επίπεδο Workstation όσο και σε επίπεδο Server...

Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

Βιβλιογραφία σχετική με την εισαγωγή στις Επικοινωνίες Δεδομένων, τις Τηλεπικοινωνίες, τα Δίκτυα Η/Υ, τη δομή και τις τοπολογίες, τα πρωτόκολλα...

Τεχνολογίες Διαδικύου (Internet)

Βιβλιογραφία σχετική με το Διαδίκτυο, τις τεχνολογίες του, τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει και για θεωρητικά θέματα, όπως η επίδρασή του στην κοινωνία...

Ασφάλεια Συστημάτων και Επικοινωνιών

Βιβλιογραφία σχετική με την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, τις Πολιτικές Ασφαλείας, την Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση των Κινδύνων...

Εγκαταστάσεις και Δομημένη Καλωδίωση

Βιβλιογραφία σχετική με τις Εγκαταστάσεις Δικτύων Η/Υ (σε s/w και h/w επίπεδο), τη Δομημένη Καλωδίωση, τους τύπους και τα χαρακτηριστικά...

Σχεδίαση & Πρ/μός Ιστοσελίδων

Βιβλιογραφία σχετική με τη Σχεδίαση, την Ανάπτυξη και τον  Προγραμματισμό Ιστοσελίδων και Ιστοχώρων, τις Γλώσσες και τις εφαρμογές που...

Θεωρία Βάσεων Δεδομένων

Βιβλιογραφία σχετική με τις Βάσεις Δεδομένων, τη Δομή τους, το Σχεσιακό Μοντέλο, τη Σχεσιακή Άλγεβρα, και τις μορφές Κανονικοποίησης...

SQL και Πρ/μός Βάσεων Δεδομένων

Βιβλιογραφία σχετική με την SQL, τον Προγραμματισμό Βάσεων Δεδομένων και τη διαχείριση ολοκληρωμένων πακέτων όπως ο SQL server...

Γλώσσα Πρ/μού
C / C++

Βιβλιογραφία σχετική με τη Γλώσσα C και τις νεότερες εκδόσεις της (όπως η C++), τόσο σε Console Mode, όσο και κάτω από GUI περιβάλλοντα...

Επεξεργασία Εικόνας (2D / 3D) και Video

Βιβλιογραφία σχετική με την επεξεργασία διδιάστατης και τριδιάστατης εικόνας και βίντεο και την ανάπτυξη πολυμέσων και των εφαρμογών τους...

Προγραμματισμός Γραφικών / OpenGL

Βιβλιογραφία σχετική με τον Προγραμματισμό Γραφικών (σε Console και GUI κατάσταση), το DirectX και τη Γλώσσα OpenGL, και τα χαρακτηριστικά τους...

Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών

Βιβλιογραφία σχετική με την χρήση και τον προγραμματισμό εφαρμογών και μηχανών κατασκευής ψυχαγωγικού λογισμικού (game engines)...

Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών

Βιβλιογραφία σχετική με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές και έξυπνες συσκευές όπως smartphones, tablets κ.α..

Συντήρηση και Υλικό Υπολογιστών

Βιβλιογραφία σχετική με την συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το υλικό των υπολογιστών και των περιφερειακών συσκευών...

Προγραμματισμός σε Java

Βιβλιογραφία σχετική με τη Γλώσσα Προγραμματισμού Java (ως αυτόνομη γλώσσα),  τη δομή και τις εντολές της, τα αντικείμενα, τις κλάσεις κτλ...

Γλώσσα Προγραμματισμού C#

Βιβλιογραφία σχετική με τη Γλώσσα Προγραμματισμού C# (ως αυτόνομη γλώσσα),  τη δομή και τις εντολές της, τα αντικείμενα, τις κλάσεις κτλ...

BASIC, Visual Basic και VBA

Βιβλιογραφία σχετική με την BASIC, τις παλαιότερες και νεότερες εκδόσεις της Visual Basic και την VBA κάτω από περιβάλλον εφαρμογών Office...

Η Γλώσσα Πρ/μού FOR.TRAN.

Βιβλιογραφία σχετική με τη Γλώσσα FORTRAN, τη δομή και τις εντολές της και τη χρήση της στην αντιμετώπιση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων...

Η Γλώσσα Πρ/μού CO.B.O.L.

Βιβλιογραφία σχετική με τη Γλώσσα COBOL, τη δομή και τις εντολές της και τη χρήση της στην επεξεργασία αρχείων και μεγάλου όγκου δεδομένων...

Αναλογικα και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Βιβλιογραφία σχετική με τα Αναλογικά και τα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, τον Ηλεκτρισμό, την Άλγεβρα Boole και τη χρήση τους στην επιστήμη των Η/Υ...