Στην ενότητα αυτή θα βρείτε παραπομπές για διάφορες κατηγορίες βοηθημάτων σχετικών με την Επιστήμη των Οικονομικών, της Διοίκησης, της Λογιστικής και των Φορολογικών. Οι κατηγορίες έχουν δομηθεί με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ανάγκες της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. "Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου / Φοροτεχνικού Γραφείου", περιέχουν όμως παραπομπές σε υλικό τόσο για τις παλαιότερες ειδικότητες, όσο και για τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. Περισσότερα...
Πιο συγκεκριμένα, περιέχονται βιβλιογραφικές παραπομπές για αντικείμενα, όπως η Θεωρητική (Γενική) Λογιστική, Το Δίκαιο (Αστικό, Εμπορικό, Εργατικό) και η Φορολογική Νομοθεσία, η Στατιστική και τα Οικονομικά Μαθηματικά, οι Σύγχρονες Συναλλαγές, η Μηχανογράφηση / Μηχανοργάνωση και πλήθος άλλων σχετικών επιστημονικών ζητημάτων.

Όλα τα παραπάνω, είναι τοποθετημένα σε σειρά με βάση την εμφάνισή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα και στα εξάμηνα (από το Α' έως το Δ') της αντίστοιχης (τρέχουσας) ειδικότητας των Ι.Ε.Κ., μιας και κύριος στόχος είναι η εξυπηρέτηση των αναζητήσεων των σπουδαστών αυτής της ειδικότητας. Πάραυτα, το παρακάτω μενού επιλογών, κατασκευάστηκε με τρόπο τέτοιο, ώστε να διευκολύνει και γενικότερες αναζητήσεις, τόσο σπουδαστών ή φοιτητών άλλων ειδικοτήτων ή βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφέρεται για τα αντικείμενα που ακολουθούν.

Κατηγορίες : 9


Γενική
Λογιστική

Βιβλιογραφία σχετική με τη  Λογιστική, την κατηγοριοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και τους Λογαριασμούς, το Λογιστικό Σχέδιο κτλ...

Δίκαιο, Νομοθεσία, Φορολογικά

Βιβλιογραφία σχετική με το Αστικό, Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο, τη Φορολογική Νομοθεσία και τις Διατάξεις της, τις Φορολογικές Πρακτικές κτλ...

Οικον. Μαθηματικά / Στατιστική

Βιβλιογραφία σχετική με τα Οικονομικά Μαθηματικά και τη Στατιστική, τα αξιώματα και τα θεωρήματά τους, την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις κτλ...

Τεχνικές Σύγχρονων Συναλλαγών

Βιβλιογραφία σχετική με τις Σύγχρονες Τεχνικές Συναλλαγών, το εμπόριο, το χρήμα, τα χρηματιστήρια και τις διαδικτυακές συναλλαγές...

Οικονομική
Θεωρία

Βιβλιογραφία σχετική με την Θεωρία των Οικονομικών, τη Μίκρο και Μάκρο Οικονομική, τα αξιώματα, τα θεωρήματα και τις αρχές που τις διέπουν...

Διοίκηση Επιχειρήσεων & H.R.

Βιβλιογραφία σχετική με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Management και τις θεωρίες του, τη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (H.R.) κτλ...

Μηχανογραφημένη
Λογιστική

Βιβλιογραφία σχετική με τη Μηχανογράφηση και την Ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των κυκλωμάτων εργασιών της επιχείρησης...

Εξειδικευμένες Λογιστικές

Βιβλιογραφία σχετική με την Λογιστική Εταιρειών, τη Φορολογική Λογιστική και τις Λογιστικές Εφαρμογές, την Τραπεζική Λογιστική κτλ...

Διαφήμιση και Marketing

Βιβλιογραφία σχετική τόσο με τις παραδοσιακές εκδοχές της διαφήμισης και του Marketing, όσο και με τις πιο σύγχρονες διαδικτυακές μορφές τους...