PAYROLL - ΜΙΘΟΔΟΣΙΑ
Η διδασκαλία που ακολουθεί, στηρίζεται στην ύλη του μαθήματος Μηχανογραφημένη λογιστική των ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ και των ΙΕΚ. Ως στόχο της έχει να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τους σπουδαστές, ώστε να εμπεδώσουν καλύτερα την ύλη η οποία διδάσκεται στο εργαστήριο.

Ως εφαρμογή, έχει επιλεγεί το Payroll της εταιρείας Unisoft.

Το Payroll, παρότι παλιά εφαρμογή, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, σε αρκετές επιχειρήσεις και μικρά ή μεσαία λογιστικά γραφεία. Πέρα από αυτό, είναι η εφαρμογή η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον σε εργαστήρια Σχολείων και Σχολών και εξετάζεται συχνά από τις επιτροπές στις εξετάσεις πιστοποίησης των ΙΕΚ.

Οι τεχνολογίες που παρουσιάζονται στα κεφάλαια των σημειώσεων που ακολουθούν, αποτελούν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα της Unisoft. Ο γράφων δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν αποσκοπεί σε κανένα οικονομικό όφελος από την παρακάτω παρουσίαση και ότι όλα όσα περιγράφονται σε αυτή τοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών / μαθητών και των λοιπών ενδιαφερομένων.


Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης
Καθηγητής Πληροφορικής / Μηχανογραφημένης Λογιστικής
Δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης περισσοτέρων από μίας εταιρειών.
Παραμετροποιούνται τα στοιχεία των εργαζομένων, ώστε να αντιμετωπίζεται ακόμη και η πιό "δύσκολη" περίπτωση.
Ορίζονται οι περίοδοι της μισθοδοσίας.
Καθορίζονται οι παράμετροι των ασφαλιτικών φορών, σύμφωνα με την τρέχουσα κάθε φορά Νομοθεσία.
Ορίζονται οι κλίμακες φόρου, τα αφορολόγητα όρια και υπολογίζεται ο Φ.Μ.Υ.
Οι λειτουργίες της Μισθοδοσίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαιρούνται σε δύο βασικές κατηγορίες. Σε αυτές που εκτελούνται μια φορά, μετά την δημιουργία μιας εταιρείας και στην αρχή της χρήσης (δημιουργία εταιρείας, καθορισμός αρχείων, ειαγωγή υπαλλήλων κτλ) και σε αυτές που εκτελούνται καθημερινά (υπολογισμός μιθυοδοσίας, εκτυπώσεις κτλ)
Εισαγωγή

Η εφαρμογή της Μισθοδοσίας, απευθύνεται κυρίως σε λογιστικά γραφεία, ή επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν λογιστήριο ή επιθυμούν να συντάσσουν τις μισθοδοτικές καταστάσεις μόνες τους.

Πιό συγκεκριμένα με την εφαρμογή της Μισθοδοσίας :
Δημιουργία Εταιρείας

Για να δημιουργήσουμε εταιρεία στο Payroll, πάμε στην επιλογή

Uni -> Διαχείριση Εταιρειών,

και στην οθόνη που εμφανίζεται πατάμε το πλήκτρο Ins.
Στο πεδίο κωδικός εταιρείας, δίνουμε ένα αναγνωριστικό όνομα, το οποίο θέλουμε να εμφανίζεται στη λίστα των εταιρειών. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να αντιγράψουμε αρχεία και παραμέτρους από άλλες ήδη υπάρχουσες εταιρείες στη νέα εταιρεία.

Μετά τη δημιουργία, η νέα εταιρεία θα φαίνεται στη λίστα με τις εταιρείες της εφαρμογής και μπορούμε να την επιλέξουμε μετακινώντας τα βελάκια στο πληκτρολόγιό μας.
Στη συνέχεια εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου δημιουργίας των αρχείων το οποίο ζητά να καθορίσουμε το μέγιστο μέγεθος των εγγραφών για κάθε ένα από τα βασικά αρχεία της εφαρμογής. Τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν στη συνέχεια από την επιλογή

Uni -> Εργασίες αρχείων -> Αλλαγή μεγέθους.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η Demo έκδοση της εφαρμογής, δεν θα επιτρέψει πάνω από 5 εγγραφές ανά αρχείο.
Στη συνέχεια η εφαρμογή θα ζητήσει τον χρήστη ο οποίος θα εργάζεται με την εταιρεία, από το μενού χρηστών.
Μπορούμε να διαχειριστούμε, ή να δημιουργήσουμε νέους χρήστες από την επιλογή 

Uni
à Καθορισμός Χρηστών.
Διαχείριση Εργαζομένων

Μπορούμε να εισάγουμε νέο εργαζόμενο, από την επιλογή

Εργαζόμενοι -> Εισαγωγή.
Από τη διαδικασία δημιουργίας του εργαζομένου, παρατηρήσαμε ότι η καρτέλα εργαζομένου διαιρείται σε 3 κύριες σελίδες. Παρατηρούμε επίσης, ότι υπάρχουν εξερευνώμενα πεδία, στα οποία μπορούμε να δούμε τις πιθανές επιλογές με το πλήκτρο F1. Σε κάποια από αυτά (πχ Ειδικά επιδόματα, αποδοχές), μπορούμε να κάνουμε πολλαπλή επιλογή με το πλήκτρο Ins (Insert).

Τέλος η εγγραφή καταχωρείται με Ν στην σχετική ερώτηση.

Μπορούμε, να αλλάξουμε κάποια από τα στοιχεία του υπαλλήλου,  να διαγράψουμε την καρτέλα του από το αρχείο υπαλλήλων, ή να εκτυπώσουμε την καρτέλα του από τις σχετικές επιλογές του μενού Εργαζόμενοι.
Καθορισμός Περιόδου Μισθοδοσίας

Τις μισθοδοτικές περιόδους, μπορούμε να τις καθορίσουμε από την επιλογή

Βοηθητικά -> Μισθοδοτικές Περίοδοι,  καθορίζοντας την ημερομηνία λήξης της κάθε μιας από αυτές.

Μπορούμε να καθορίσουμε την περίοδο (μήνα) για την οποία θα υπολογιστεί η μισθοδοσία από την επιλογή

Εργασίες περιόδου -> Καθορισμός περιόδου.
Στο παράθυρο της εφαρμογής, θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες μισθοδοτικές περίοδοι, ενώ με τη βοήθεια των βελών μπορούμε να μετακινηθούμε και να επιλέξουμε τον επιθυμητό μήνα.

Παρατηρούμε, ότι μόλις γίνει η επιλογή αυτή εμφανίζεται αυτόματα στην κάτω αριστερή πλευρά του ενεργού παραθύρου της εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να είναι ενήμερος για την τρέχουσα (ενεργή) μισθοδοτική περίοδο.
Καθορισμός Ασφαλιστικών Εισφορών

Μπορούμε να παραμετροποιήσουμε το πακέτο ασφάλισης του εργαζομένου και να δημιουργήσουμε νέα πακέτα ασφάλισης από την επιλογή

Βοηθητικά -> Ταμεία Μισθοδοσίας.
Στο παράδειγμά μας (και για τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος)  παραμετροποιούμε μόνο το βασικό πακέτο ασφάλισης (ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ), με βάση τις ισχύουσες διατάξεις (Νοέμβριος 2014). Βεβαίως έχουμε τη δυνατότητα να παραμετροποιήσουμε όλες τις κατηγορίες, εάν το επιθυμούμε.
Καθορισμός Κλίμακας Φόρου

Μπορούμε να καθορίσουμε τις κλίμακες του φόρου παραμετροποιώντας τα περιεχόμενα του πίνακα φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Η παραμετροποίηση αυτή γίνεται από την επιλογή :

Σχεδιασμός -> Αριθμητικοί πίνακες,

όπου επιλέγουμε τον πίνακα με κωδικό ΠΙ.ΦΜΥ (ο πρώτος κατά σειρά).
Επίσης, θα πρέπει το ποσοστό παρακράτησης ΦΜΥ, να τεθεί στο 1,5%. Αυτό γίνεται από την επιλογή

Σχεδιασμός -> Παράμετροι μισθοδοσίας,

όπου η επιλογή ΠΣ.ΕΚΠ.ΠΑΡ (η 13η κατά σειρά), τίθεται στην αντίστοιχη τιμή (1.50).
Υπολογισμός Μισθοδοσίας

Αφού έχει ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση, της εφαρμογής, μπορούμε να υπολογίσουμε τη μισθοδοσία. Αυτό απαιτεί τις παρακάτω κινήσεις.
i. Εισαγωγή των στοιχείων της παραμετροποίησης στον εργαζόμενο. Αυτό γίνεται από την επιλογή :
           
            Εργασίες περιόδου -> Αυτόματη εισαγωγή στοιχείων.

Εισάγουμε την περίοδο και το εύρος κωδικών των εργαζομένων για τους οποίους θα γίνει η εισαγωγή (και κατ επέκταση ο υπολογισμός στη συνέχεια).

ii. Πάμε στην επιλογή Εργασίες Περιόδου ΰ Υπολογισμός μισθοδοσίας και αφού συμπληρώσουμε τα απαραίτητα πεδία, γίνεται ο υπολογισμός της μισθοδοσίας. Σημειώνουμε ότι στο πεδίο φύλλο υπολογισμού πατάμε F1, για να επιλέξουμε τον τύπο της μισθοδοσίας.

iii. Τέλος πάμε προβολή αποτελεσμάτων και αφού δώσουμε τον αριθμό μητρώου του υπαλλήλου για τον οποίο έγινε ο υπολογισμός, παίρνουμε το τελικό αποτέλεσμα.