ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

 

Οι παρακάτω ασκήσεις δίνονται ως εξάσκηση στο σπίτι. Η επίλυσή τους, δεν θα επηρεάσει την τελική βαθμολογία στο μάθημα.

 

ΜΕΡΟΣ Α’.  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-1. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα «Hello World !!!».

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-2. Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο (με κατάλληλο προτρεπτικό μήνυμα) έναν ακέραιο, ένα πραγματικό, ένα χαρακτήρα και ένα αλφαριθμητικό και τα εμφανίζει στην οθόνη στην ίδια γραμμή διαχωρισμένα με ένα tab.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-3. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εισάγει από το πληκτρολόγιο έναν ακέραιο αριθμό και τον εμφανίζει στην οθόνη.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-4. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εισάγει από το πληκτρολόγιο δύο ακεραίους αριθμούς, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το άθροισμά τους.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-5. Να γραφεί κώδικας ο οποίος, εισάγει από το πληκτρολόγιο δύο ακεραίους αριθμούς, εκτελεί με αυτούς τις τέσσερις βασικές πράξεις και εμφανίζει στην οθόνη τα αποτελέσματα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-6. Να γραφεί κώδικας ο οποίος δέχεται δύο σταθερά αλφαριθμητικά με τιμές «Καλημέρα» και «Ελλάδα», τις συνενώνει και εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα «Καλημέρα Ελλάδα».

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-7. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τις βαθμολογίες ενός μαθητή σε τρία διαφορετικά μαθήματα, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τον μέσο όρο τους.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-8. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο το όνομα και το έτος γέννησης ενός μαθητή. Υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα : «Ο/Η ….. είναι …. ετών». Τρέχον έτος λογίζεται το 2010.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-9. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο ένα ακέραιο αριθμό, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το τετράγωνό του.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-10. Σε ένα σχολείο η τελική βαθμολογία ανά μάθημα υπολογίζεται από το άθροισμα των μέσων όρων προφορικών και γραπτών των δύο τετράμηνων συν τον βαθμό του τελικού γραπτού δια τρία. Να γραφεί κώδικας ο οποίος θα εισάγει από το πληκτρολόγιο το όνομα του μαθήματος και τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία, θα υπολογίζει και θα εμφανίζει στην οθόνη την τελική βαθμολογία.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-11. Με δοσμένη τη μία πλευρά, να γραφτεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το εμβαδό ενός τετραγώνου. (Εμβαδό = Πλευρά επί τον εαυτό της).

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-12. Με δοσμένη τη βάση και το ύψος να γραφτεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το εμβαδό ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου. (Εμβαδό = Βάση Χ Ύψος).

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-13. Με δοσμένες τις διαγώνιους ενός ρόμβου να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το εμβαδό του. (Εμβαδό = (Δ1 Χ Δ2) / 2).

 

 ΑΣΚΗΣΗ Α-14. Με δοσμένες τις πλευρές ενός τετράπλευρου, να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη την περίμετρό του. (Περίμετρος = Άθροισμα πλευρών).

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-15. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια τιμή σε Ευρώ και τη μετατρέπει σε Δραχμές. (1€ = 340,75 Δρχ).

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-16. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει μια τιμή σε βαθμούς Κελσίου (C) και τη μετατρέπει εμφανίζοντας το αποτέλεσμα στην οθόνη σε Φαρενάιτ (F) και Κέλβιν (K). (F = 9/5 X C +32, K = C + 273,15).

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-17. Να γραφεί κώδικας ο οποίος δεχόμενος από το πληκτρολόγιο μια τιμή σε Κυβικά Μέτρα (m3), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τις αντίστοιχες τιμές σε Λίτρα (l), Κυβικά Πόδια (ft3), Βαρέλια Πετρελαίου και Γαλόνια Πετρελαίου. (1m3 = 1000 l = 35,315 ft3 = 6,2898 Barrel = 264,17 Gal).

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-18. Να γραφεί κώδικας (ή σειρά προγραμμάτων), ο οποίος δεχόμενος τις αντίστοιχες τιμές θα εκτελεί τις απαιτούμενες μετατροπές με βάση τον παρακάτω πίνακα :

Μετατροπές όγκου :

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-19. Να γραφεί κώδικας (ή σειρά προγραμμάτων), ο οποίος δεχόμενος τις αντίστοιχες τιμές θα εκτελεί τις απαιτούμενες μετατροπές με βάση τον παρακάτω πίνακα :

Μετατροπές Μάζας :

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-20. Να γραφεί κώδικας (ή σειρά προγραμμάτων), ο οποίος δεχόμενος τις αντίστοιχες τιμές θα εκτελεί τις απαιτούμενες μετατροπές με βάση τον παρακάτω πίνακα :

Μετατροπές Πίεσης :

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-21. Να γραφεί κώδικας (ή σειρά προγραμμάτων), ο οποίος δεχόμενος τις αντίστοιχες τιμές θα εκτελεί τις απαιτούμενες μετατροπές με βάση τον παρακάτω πίνακα :

Μετατροπές Ενέργειας :

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-22. Να γραφεί κώδικας (ή σειρά προγραμμάτων), ο οποίος δεχόμενος τις αντίστοιχες τιμές θα εκτελεί τις απαιτούμενες μετατροπές με βάση τον παρακάτω πίνακα :

Μετατροπές Ισχύος :

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-23. Να γραφεί κώδικας ο οποίος δέχεται από το πληκτρολόγιο το όνομα, τις ημέρες εργασίας και το ημερομίσθιο ενός υπαλλήλου. Υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το όνομα, τις μικτές αποδοχές, τις κρατήσεις (ποσοστό κρατήσεων 15%) και τις καθαρές αποδοχές του υπαλλήλου.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-24. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο δύο ακεραίους αριθμούς α και β, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το υπόλοιπο της διαίρεσης α / β.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-25. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο, τις αποδοχές και τον αριθμό τέκνων ενός μισθωτού, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τον φόρο που του αναλογεί (15% επί των αποδοχών). Για κάθε τέκνο γίνεται φοροαπαλλαγή 10%.

 

 ΑΣΚΗΣΗ Α-26. Για την κατασκευή μιας μονάδας παραγόμενου προϊόντος Π, απαιτούνται Κ1 κιλά από την πρώτη ύλη Α, Κ2 κιλά από την Β, Κ3 κιλά από την Γ καθώς επίσης Χ ώρες εργασίας και Ψ κατανάλωση KWh ηλεκτρικού ρεύματος. Να γραφεί κώδικας ο οποίος θα εισάγει από το πληκτρολόγιο όλες τις απαιτούμενες τιμές καθώς και τις τιμές του κόστους τους, θα υπολογίζει και θα εμφανίζει στην οθόνη το συνολικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Σε τι τιμή θα πωλείται το προϊόν εάν η επιχείρηση εργάζεται με συντελεστή κέρδους Σ;

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-27. Μια μηχανή εργάζεται σε 24ωρη βάση παράγοντας σταθερά Α μονάδες προϊόντος ημερησίως. Η μηχανή χρειάζεται συντήρηση Β ωρών την εβδομάδα και ανάπαυση  Γ ωρών τον μήνα. Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει το πλήθος των παραγόμενων προϊόντων σε ετήσια βάση.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-28. Ένα αεροσκάφος πετά με σταθερή ταχύτητα 800 km/h. Να γραφεί κώδικας ο οποίος θα υπολογίζει το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί το αεροσκάφος για να καλύψει απόσταση Ν χιλιομέτρων.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-29. Να γραφεί κώδικας ο οποίος θα εισάγει από το πληκτρολόγιο έναν τετραψήφιο ακέραιο και θα τον εμφανίζει κάθετα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-30. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τον βαθμό του Α’ τετραμήνου ενός μαθητή στα Μαθηματικά, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τον βαθμό του Β’ τετραμήνου αυξημένο (η μειωμένο αν δοθεί αρνητικός αριθμός), κατά ν.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-31. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τιμές για δύο μεταβλητές Α και Β και τις αντιμεταθέτει (τοποθετεί την τιμή της Α στην Β και της Β στην Α), εμφανίζοντας το αποτέλεσμα στην οθόνη με κατάλληλο μήνυμα.

 

 ΑΣΚΗΣΗ Α-32. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο την τιμή της μεταβλητής x, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη την τιμή της συνάρτησης

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-33. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει (σε μοίρες) από το πληκτρολόγιο την μία από τις γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου (πλην της ορθής), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη την άλλη γωνία.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-34. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (χωρίς χρήση συναρτήσεων), το αποτέλεσμα της παράστασης :

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-35. Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (χωρίς χρήση συναρτήσεων), το αποτέλεσμα της παράστασης :

ΑΣΚΗΣΗ Α-36. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (χωρίς χρήση συναρτήσεων), το αποτέλεσμα της παράστασης :

 

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-37. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο το βάρος του χαρτιού (ανά τ.μ), το μέγεθος της μίας σελίδας (πλάτος Χ ύψος), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη, τον αριθμό των σελίδων ενός βιβλίου, υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό βάρος του βιβλίου. Σημειώνεται ότι τα εξώφυλλα ζυγίζουν 4 φορές περισσότερο από μια κανονική σελίδα και το βάρος του δεσίματος αποτελεί το 5% του τελικού συνολικού βάρους του βιβλίου.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-38. Ένας χρυσοχόος χρησιμοποιεί ράβδους χρυσού για να παράγει κοσμήματα. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο το βάρος και την τιμή της μίας ράβδου, το βάρος του ενός δαχτυλιδιού, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των δαχτυλιδιών που μπορεί να παράγει ο χρυσοχόος με μια ράβδο καθώς και την τιμή κόστους της κάθε μονάδας προϊόντος. Σημειώνεται ότι κατά την επεξεργασία χάνεται (ως φύρα) το 1% της πρώτης ύλης για κάθε μονάδα παραγόμενου προϊόντος, ενώ το 20% του βάρους του δαχτυλιδιού αποτελείται από υλικά που κοστίζουν το 50% της εκάστοτε τιμής του χρυσού, περιλαμβάνει όμως και πετράδια τα οποία καταλαμβάνουν το 15% του βάρους και κοστίζουν το διπλάσιο από την τιμή του χρυσού. Στο κόστος επίσης θα πρέπει να υπολογιστούν και εργατικά 100€ για κάθε μονάδα. Να υπολογιστεί η λιανική τιμή στην οποία θα πωλείται το προϊόν, αν ληφθεί υπόψη ότι το ποσοστό κέρδους είναι 40% και ο φόρος πολυτελείας 30%. (Η φύρα δεν επιβαρύνει την τιμή του προϊόντος).

 

 ΑΣΚΗΣΗ Α-39. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο το ποσό του λογαριασμού φαγητού μιας παρέας 3 ατόμων καθώς και το βάρος του καθενός, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη, το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καθένας, ανάλογα με το βάρος του.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-40. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια αριθμητική τιμή που παριστάνει δευτερόλεπτα, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τις ημέρες, τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα στα οποία αντιστοιχεί η αριθμητική αυτή τιμή.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-41. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τις Ημέρες, τις ώρες, τα Λεπτά και τα Δευτερόλεπτα και εμφανίζει το σύνολο σε δευτερόλεπτα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-42. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο ένα ποσό σε Ευρώ (πραγματικός αριθμός με 2 δεκαδικά) και εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των χαρτονομισμάτων και κερμάτων που αυτό περιλαμβάνει (χαρτονομίσματα 500, 200, 100, 50, 20, 10 και 5 €, κέρματα 2 και 1 € καθώς και 50, 20, 10, 5, 2 και 1 Cent).

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-43. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο το πλήθος χαρτονομισμάτων 100, 50, 20, 10 και 5 € και εμφανίζει στην οθόνη το συνολικό ποσό.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-44. Ένα Video Club, ενοικιάζει ταινίες προς 1.5€ την ημέρα και 1€ για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τις συνολικές ημέρες που ένας πελάτης κράτησε την ταινία, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το ποσό που πρέπει να πληρώσει.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-45. Μια επιχείρηση αγοράζει προϊόντα προς Χ € τη μονάδα. Τα λειτουργικά της έξοδα ανέρχονται σε Ψ € μηνιαίως. Να γραφεί κώδικας ο οποίος αφού εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα, θα υπολογίζει και θα εμφανίζει στην οθόνη τις απαιτούμενες μονάδες προϊόντος που πρέπει να πουλήσει η επιχείρηση, ώστε να αρχίσει να έχει κέρδος, εάν εργάζεται με ποσοστό κέρδους Ν%.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-46. Ένα πακέτο χαρτί εκτυπωτή Α4 των 500 σελίδων κοστίζει Χ€, ενώ η συσκευασία του μελανιού των 60 mg κοστίζει Ψ€. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα, αν για κάθε σελίδα χρησιμοποιούνται Ν mg μελανιού.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-47. Ένα προϊόν αγοράζεται από τον έμπορο (χονδρική) προς Χ€. Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη την τελική λιανική τιμή του προϊόντος, αν ληφθεί υπόψη ότι το κέρδος του εμπόρου είναι 40%, ο ΦΠΑ 19% και  ο ειδικός φόρος 5% .

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-48. Μια επιχείρηση πουλάει ένα προϊόν προς Χ€. Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη την τιμή των Ν προϊόντων.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-49. Να γραφεί κώδικας ο οποίος θα εξομοιώνει και θα δίνει λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα απλής μεθόδου των τριών (γενική μορφή) χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μηνύματα προς τον χρήστη.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-50. Ένα διαμέρισμα επιφανείας Α τμ, ασφαλίζεται σε μια ασφαλιστική εταιρία με ετήσια ασφάλιστρα ίσα με το Χ% της αντικειμενικής αξίας του (Ψ€ ανά τμ). Ποιο είναι το εξαμηνιαίο ασφάλιστρο που καλείται να πληρώνει ο ιδιοκτήτης του; Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα και εμφανίζει στην οθόνη το ζητούμενο αποτέλεσμα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-51. Ένας έμπορος λαϊκής αγοράς πούλησε τα εμπορεύματά του με ζημία 20%. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο το ποσό των εισπράξεών του, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη την τιμή αγοράς των εμπορευμάτων (πόσο αγόρασε ο έμπορος από τον παραγωγό) καθώς και το ύψος της ζημίας του.

 

 ΑΣΚΗΣΗ Α-52. Μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων πούλησε ένα αυτοκίνητο αντί Χ€ και κέρδισε Ψ€ (εννοείται ότι Ψ<Χ). Να γραφεί κώδικας ο οποίος αφού εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το ποσοστό κέρδους με το οποίο δουλεύει η εν λόγω αντιπροσωπεία.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-53. Τρεις έμποροι συνεταιρίστηκαν. Ο Α εισέφερε Χ€, ο Β Ψ€ και ο Γ Ζ€. Στο τέλος της χρήσης η εταιρία παρουσίασε κέρδη Ω€. Να γραφεί κώδικας ο οποίος αφού διαβάσει τα απαραίτητα δεδομένα, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το ποσό αλλά και το ποσοστό του κέρδους του κάθε εταίρου.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-54. Ομοίως με την άσκηση 53, με τη διαφορά ότι ο Α εκτελεί χρέη διαχειριστή και με βάση το νόμο αμείβεται με 10% επιπλέον.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-55. Κεφάλαιο ύψους Χ€, τοκίστηκε με ετήσιο επιτόκιο Ψ% για Ζ χρόνια. Να γραφεί κώδικας ο οποίος αφού εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το ύψος του κεφαλαίου στη λήξη των Ζ ετών, αν ο υπολογισμός γίνει α) με απλό τόκο και β) με ανατοκισμό. Σημειώνεται ότι ο εκτοκισμός γίνεται ανά εξάμηνο.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-56. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εισάγει από το πληκτρολόγιο το όνομα ενός υπαλλήλου, τον βασικό μισθό του, το ποσοστό των κρατήσεών του και τον αριθμό τέκνων του. Υπολογίζει το επίδομα τέκνων (100€ για κάθε παιδί), το ποσό των κρατήσεων του καθώς και το καθαρό πληρωτέο.  Εμφανίζει στην οθόνη μια γραμμή με το όνομα, το βασικό μισθό, το ποσό των κρατήσεων, το επίδομα τέκνων και το καθαρό πληρωτέο.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-57. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος,  εισάγει από το πληκτρολόγιο το ύψος του τζίρου των τεσσάρων Ελληνικών εταιριών κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, TIM και Q-Telecom), σε εκατομμύρια Ευρώ, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το συνολικό τζίρο του κλάδου καθώς και το ποσοστό του μεριδίου της αγοράς για κάθε μια από τις προαναφερόμενες εταιρίες.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-58. Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει την αξία μίας πώλησης μετοχών. Θα πρέπει να ζητά από το χρήστη την τιμή της µετοχής, τον αριθμό των µετοχών που θα πουληθούν καθώς και το ποσοστό της προμήθειας. Το πρόγραµµα θα υπολογίζει την αξία των μετοχών πολλαπλασιάζοντας την τιμή της μετοχής µε τον αριθμό των μετοχών που θα πουληθούν. Θα υπολογίζει επίσης την προμήθεια (την αξία των µετοχών πολλαπλασιασμένη µε το ποσοστό της προμήθειας) καθώς και την καθαρή αξία της πώλησης (την αξία των μετοχών μείον το ποσό της προμήθειας). Το επόμενο παράδειγμα δείχνει τι θα βλέπει ο χρήστης στην οθόνη:

This program calculates the net proceeds from a sale of stock

Enter stock price: 10.125

Enter number of shares: 11

Value of shares: $111.38

Enter commission rate (as a percentage): 1.5

Commission: $1.67

Net proceeds: $109.71

Η τιµή της µετοχής, ο αριθµός των µετοχών και το ποσοστό της προµήθειας είναι δυνατό να έχουν και δεκαδικά ψηφία. Οι νοµισµατικές τιµές θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται στο κοντινότερο cent.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-59. Ένας χρήσιμος αλγόριθμος για την στρογγυλοποίηση ενός πραγματικού αριθμού σε ν δεκαδικά ψηφία είναι ο εξής:

Βήμα 1: Πολλαπλασίασε τον αριθμό με 10ν

Βήμα 2: Πρόσθεσε 0,5

Βήμα 3: Κράτα το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος

Βήμα 4: Διαίρεσε με 10ν

Για παράδειγμα στρογγύλευση του 78,374625 στα 3 τρία δεκαδικά:

Βήμα 1: 78,374625 x 103 = 78374,625

Βήμα 2: 78374,625 + 0.5 = 78375,125

Βήμα 3: 78375

Βήμα 4: 78375 δια 103  = 78,375

      Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο ένα πραγματικό αριθμό και το πλήθος των δεκαδικών στα οποία θέλουμε να στρογγυλοποιηθεί και υλοποιεί τον παραπάνω αλγόριθμο. (Σημείωση : Να μην χρησιμοποιηθεί συνάρτηση στρογγυλοποίησης).

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-60. Ο αέρας αποτελείται από οξυγόνο και άζωτο σε αναλογία βαρών 24:76. Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει πόσο βάρος από κάθε αέριο περιέχεται σε x kg αέρα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-61. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου (α, β, γ) και υπολογίζει το εμβαδό του με βάση τον τύπο του Ήρωνα : όπου :

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-62. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο, την ταχύτητα ενός οχήματος και την διάρκεια μιας διαδρομής, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη την απόσταση η οποία διανύθηκε.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-63. Η κατακόρυφη τάση στο κέντρο μιας φορτιζόμενης κυκλικής επιφάνειας δίνεται από τον τύπο : . Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τα απαραίτητα δεδομένα και λύνει την παραπάνω εξίσωση.

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-64. Ομοίως με την άσκηση Α-63, για την εξίσωση :

 

ΑΣΚΗΣΗ Α-65. Η ετήσια πληρωμή Α ενός χρέους που αυξάνει γραμμικά συναρτήσει του χρόνου με ρυθμό (επιτόκιο) G για n χρόνια δίνεται από την εξίσωση :

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’.  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-1.  Δίδονται δύο σημεία α(χ1, ψ1) και β(χ2, ψ2) εντός του 1ου τεταρτημορίου ορθοκανονικού συστήματος αξόνων (χ, ψ). Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει την απόσταση των δύο σημείων σε ευθεία γραμμή (το μήκος της ευθείας που τα ενώνει).

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-2. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια αριθμητική τιμή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) την απόλυτη τιμή του.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-3. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια αριθμητική τιμή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) το τόξο συνημίτονου του.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-4. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια αριθμητική τιμή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) το τόξο ημιτόνου του.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-5. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια αριθμητική τιμή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) το τόξο εφαπτομένης του.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-6. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τις συντεταγμένες ενός σημείου (χ, ψ), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) το τόξο εφαπτομένης του σημείου.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-7. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια αριθμητική τιμή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) την τετραγωνική της ρίζα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-8. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια αριθμητική τιμή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) το ημίτονό της.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-9. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια αριθμητική τιμή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) το συνημίτονό της.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-10. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο ένα πραγματικό αριθμό, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) το υπερβολικό του ημίτονο.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-11. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια αριθμητική τιμή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) την εφαπτομένη της.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-12. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια αριθμητική τιμή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) την υπερβολική εφαπτομένη της.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-13. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια αριθμητική τιμή χ, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) την τιμή της ex.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-14. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο δύο αριθμητικές τιμές α και β, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) την τιμή αβ.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-15. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια αριθμητική τιμή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) τον φυσικό (νεπέριο) λογάριθμό της (lnx).

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-16. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο δύο αριθμητικές τιμές ν και μ, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) τον λογάριθμο του ν με βάση μ. (logμν).

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-17. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια ακέραια αριθμητική τιμή (από 0 έως 255), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη (με σχετικό μήνυμα) τον χαρακτήρα ASCII που της αντιστοιχεί.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-18. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει έναν πραγματικό (χ) και έναν ακέραιο αριθμό (ψ) και εμφανίζει τον χ με ψ δεκαδικά ψηφία.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-19. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει έναν χαρακτήρα και επιστρέφει τον κωδικό του στον πίνακα ASCII.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-20. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει έναν πραγματικό αριθμό (χ) και έναν ακέραιο (ψ) και επιστρέφει τον χ στρογγυλοποιημένο σε ψ δεκαδικά ψηφία.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-21. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει δύο αλφαριθμητικά και τα συνενώνει.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-22. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει έναν πραγματικό αριθμό χ και επιστρέφει τον μεγαλύτερο ακέραιο ο οποίος είναι μικρότερος ή ίσος από τον χ.

 

 ΑΣΚΗΣΗ Β-23. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει ένα αλφαριθμητικό και εμφανίζει στην οθόνη το μήκος του σε χαρακτήρες.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-24. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο ένα αλφαριθμητικό σε πεζούς χαρακτήρες και το εμφανίζει στην οθόνη με κεφαλαίους.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-25. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο ένα αλφαριθμητικό σε κεφαλαίους χαρακτήρες και το εμφανίζει στην οθόνη με πεζούς.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-26. Να γραφεί κώδικας ο οποίος να εισάγει ένα αλφαριθμητικό και να το εμφανίζει με τον πρώτο χαρακτήρα κεφαλαίο και τους άλλους πεζούς.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-27. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει ένα αλφαριθμητικό και δύο χαρακτήρες (α και β) και αντικαθιστά τον α μέσα στο αλφαριθμητικό με τον β.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-28. Να γραφεί κώδικας ο οποίος να εμφανίζει στην οθόνη την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-29. Να γραφεί κώδικας ο οποίος να εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία με τη μορφή :

                              Η Ημέρα είναι : ΧΧ

                              Ο Μήνας είναι : ΧΧ

                              Το Έτος είναι : ΧΧΧΧ

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-30. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια πλήρη ημερομηνία και εμφανίζει στην οθόνη πόσες ημέρες έχει ο μήνας αυτής της ημερομηνίας (πχ για ημ/νία 13/3/2010, θα εμφανίσει 31).

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-31. Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει την παρακάτω παράσταση :

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-32. Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει την παρακάτω παράσταση :

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-33. Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει την παρακάτω παράσταση :

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-34. Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει την παρακάτω παράσταση :

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-35. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει μια ημερομηνία από το πληκτρολόγιο ,υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη πόσοι μήνες έχουν παρέλθει από τότε (σε σύγκριση με τη σημερινή ημερομηνία).

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-36. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο την ακτίνα ενός κύκλου, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη, την διάμετρο, το μήκος της περιφέρειας και το εμβαδό του.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-37. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο την ακτίνα και το ύψος, ενός κυλίνδρου, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τον όγκο και το εμβαδό της παράπλευρης επιφάνειάς του.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-38. Παρακάτω φαίνονται κάποιες από τις μη εγγενείς (παραγόμενες) τριγωνομετρικές συναρτήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δεν υπάρχουν ενσωματωμένες στις πιο πολλές γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Ζητείται να γραφεί κώδικας ο οποίος κάνοντας χρήση των ήδη υπαρχουσών συναρτήσεων να υπολογίζει τις τιμές τους.

      Τέμνουσα :

      Συντέμνουσα :

      Συνεφαπτομένη :

      Τόξο ημιτόνου :

      Τόξο συνημίτονου :

      Τόξο τέμνουσας :

      Τόξο συντέμνουσας :

 

      Τόξο συνεφαπτομένης :

      Υπερβολικό ημίτονο :

      Υπερβολικό συνημίτονο :

      Υπερβολική εφαπτομένη :

      Υπερβολική τέμνουσα :

      Υπερβολική συντέμνουσα :

      Υπερβολική συνεφαπτομένη :

      Τόξο υπερβολικού ημιτόνου :

      Τόξο υπερβολικού συνημίτονου :

      Τόξο υπερβολικής εφαπτομένης :

      Τόξο υπερβολικής τέμνουσας :

      Τόξο υπερβολικής συντέμνουσας :

      Τόξο υπερβολικής συνεφαπτομένης :

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-39. Η πίεση ενός αερίου δίνεται από τον τύπο : . Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα και λύνει την παραπάνω εξίσωση.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-40. Το ηλεκτρικό πεδίο σε απόσταση χ από το κέντρο ενός αγωγού με σχήμα δακτυλίου δίνεται από τον τύπο : . Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα και λύνει την παραπάνω εξίσωση.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-41. Μια δύναμη F, ενεργεί σε ένα σώμα υπό γωνία θ. Οι οριζόντιες και κατακόρυφες συνιστώσες της δύναμης είναι αντίστοιχα Fσυνθ και Fημθ. Να γραφεί κώδικας ο οποίος για δοσμένες τιμές των F και θ, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τις συνιστώσες.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-42. Η μέγιστη ταχύτητα ενός πυραύλου, δίνεται από την εξίσωση : . Όπου α η σχετική ταχύτητα των καυσαερίων, m0 η συνολική μάζα πυραύλου και καυσίμων στην αρχή της πτήσης και m1 η μάζα των καυσαερίων. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τα m0, m1 και α, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη την μέγιστη ταχύτητα του πυραύλου.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-43. Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει κάθετες πλευρές ΑΒ, ΑΓ και υποτείνουσα ΒΓ. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τα μήκη των δύο καθέτων και υπολογίζει την υποτείνουσα, αλλά και τις δύο συμπληρωματικές γωνίες θ και ω.

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-44. Η αύξηση του πληθυσμού σε μια βιομηχανική περιοχή δίνεται από τον τύπο : , όπου : p(t) ο πληθυσμός κατά τη χρονική στιγμή t, P ο μέγιστος πληθυσμός, α μια σταθερά σε έτη-1 και t ο χρόνος σε έτη. Να γραφεί κώδικας ο οποίος για α=0.05, εισάγει από το πληκτρολόγιο τα απαιτούμενα δεδομένα και εμφανίζει το p(t).

 

ΑΣΚΗΣΗ Β-45. Στη χημική τεχνολογία η εξίσωση Van Der Waals δίνει την πίεση ενός αερίου :. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα και λύνει την παραπάνω εξίσωση.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’.  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

 

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-1. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τα μήκη τριών ευθυγράμμων τμημάτων (α, β και γ) και ελέγχει αν αυτά αποτελούν πλευρές τριγώνου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άθροισμα των επιμέρους ζευγών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την  τρίτη πλευρά. Δηλ. α+β>γ, α+γ>β και β+γ>α.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-2. Έστω ο κύκλος C2+y2=4. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τις συντεταγμένες ενός σημείου α(χ,y) και ερευνά αν το σημείο α ανήκει στον κύκλο C. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Θα πρέπει οι συντεταγμένες χ,y να επαληθεύουν την εξίσωση του κύκλου.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-3. Δίνονται τρεις αριθμητικές τιμές α, β και γ (με α<β<γ). Να γραφεί κώδικας, ο οποίος ελέγχει αν οι τιμές αυτές αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου. ΙΣΧΥΕΙ : 2β=α+γ.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-4. Δίνονται τρεις αριθμητικές τιμές α, β και γ (με α<β<γ). Να γραφεί κώδικας, ο οποίος ελέγχει αν οι τιμές αυτές αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου. ΙΣΧΥΕΙ : 2β=αγ.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-5. Να γραφεί παραλλαγή της άσκησης Α-5, η οποία θα εκτελεί έλεγχο για πιθανή διαίρεση με το μηδέν.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-6. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εισάγει από το πληκτρολόγιο δύο αριθμητικές τιμές και εμφανίζει στην οθόνη τη μεγαλύτερη από αυτές.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-7. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εισάγει ένα ακέραιο αριθμό από το πληκτρολόγιο ελέγχει αν αυτός είναι άρτιος ή περιττός και εμφανίζει στην  οθόνη το αντίστοιχο μήνυμα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-8. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εισάγει τη βαθμολογία ενός μαθητή και εμφανίζει το μήνυμα «ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ή ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ» αν αυτή είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη ή ίση του 10. Να γίνεται έλεγχος για μη αποδεκτές βαθμολογίες.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-9. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εισάγει από το πληκτρολόγιο, μια ακέραια τιμή και εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα «ΑΡΝΗΤΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ ή ΜΗΔΕΝ» ανάλογα με το πρόσημό της.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-10. Να γραφεί παραλλαγή της άσκησης Γ-6, η οποία παγιδεύει και την περίπτωση της ισότητας εμφανίζοντας το κατάλληλο μήνυμα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-11. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, διερευνά την πρωτοβάθμια εξίσωση αχ + β = 0 στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-12. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εισάγει το όνομα, τον κλάδο, το έτος πρόσληψης και τον αριθμό τέκνων ενός υπαλλήλου και υπολογίζει το Βασικό Μισθό, το επίδομα τέκνων και τις κρατήσεις με βάση τα παρακάτω :

 

Επίπεδο Εκπ/σης

Βασικός Μισθός

Ποσοστό Κρατήσεων

 

Αριθμός Τέκνων

Επίδομα Τέκνων

Υ.Ε.

700

10%

 

1

50

Δ.Ε.

800

15%

 

2

120

Τ.Ε.

1000

17%

 

3

200

Π.Ε.

1300

21%

 

4

300

MSc

1400

24%

 

5+

85 για κάθε παιδί

PhD

1600

28%

 

Επίσης υπολογίζει το επίδομα τριετιών, με βάση το τρέχον έτος (από την ημερομηνία του συστήματος). Τέλος υπολογίζει τις μικτές αποδοχές (Βασικός Μισθός+ Επιδόματα), τις καθαρές αποδοχές (Μικτές Αποδοχές – Κρατήσεις) και εμφανίζει μια γραμμή στην οθόνη για κάθε υπάλληλο με τα παρακάτω στοιχεία :   Όνομα  -  Μικτές Αποδοχές  -  Κρατήσεις  -  Καθ. Αποδοχές

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-13. Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο 3 ακεραίους αριθμούς (Α, Β, Γ) και ανταλλάσσει τις τιμές τους (αν αυτό κριθεί απαραίτητο), ώστε η μεταβλητή Α να περιέχει τον μικρότερο και η Γ τον μεγαλύτερο.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-14. Να γραφεί παραλλαγή της άσκησης Γ-5, η οποία θα εμφανίζει στο χρήστη ένα menu επιλογών (με τις 4 πράξεις) από το οποίο και θα γίνεται η επιλογή της αντίστοιχης πράξης.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-15. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος,  διερευνά και επιλύει την δευτεροβάθμια εξίσωση αχ2+βχ+γ=0 στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-16. Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει την τιμή της συνάρτησης : . Να γίνεται έλεγχος για τιμές εκτός Πεδίου Ορισμού.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-17. Έστω η συνάρτηση . Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει το χ από το πληκτρολόγιο και εμφανίζει στην οθόνη την τιμή της f(x), χωρίς να γίνει χρήση συναρτήσεων βιβλιοθήκης.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-18. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο το όνομα και τον βαθμό ενός μαθητή και εμφανίζει στην οθόνη μια γραμμή με το όνομα, τον βαθμό και την επίδοσή του ως εξής :

                                          [0, 10) – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

                                          [10, 12) – ΜΕΤΡΙΑ

                                          [12, 15) – ΚΑΛΑ

                                          [15, 18) – ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

                                          [18, 20) – ΑΡΙΣΤΑ

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-19. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εισάγει τη διάρκεια ενός μουσικού άλμπουμ σε λεπτά υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τι τύπου CD χρειάζεται για την αντιγραφή του (640, 700, 800 Mb).

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-20. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εισάγει από το πληκτρολόγιο τις θερμοκρασίες σε τρεις διαφορετικές μέρες για την πόλη της Αθήνας, υπολογίζει το μέσο όρο και ανάλογα εμφανίζει ένα από τα παρακάτω μηνύματα :

Θερμοκρασία

Μήνυμα

< -5ο C

Πολικό Ψύχος

-5ο έως 0ο C

Υπερβολικό Κρύο

0ο C έως 10ο C

Κρύο

10ο C έως 20ο C

Δροσιά

20ο C έως 30ο C

Ζέστη

30ο C έως 40ο C

Υπερβολική Ζέστη

> 40ο C

Καύσωνας

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-21. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος,  διερευνά και επιλύει την εξίσωση τρίτου βαθμού αχ3+βχ2+γχ+δ=0 στο σύνολο των πραγματικών αριθμών με τη μέθοδο των ριζών.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-22. Ο Δείκτης Μάζας του ανθρώπινου Σώματος (ΔΜΣ) υπολογίζεται από το βάρος (Β) σε χλγ. και το ύψος (Υ) σε μέτρα με τον τύπο ΔΜΣ=Β/Υ2. Ο ανωτέρω τύπος ισχύει για άτομα άνω των 18 ετών. Το άτομο ανάλογα με την τιμή του ΔΜΣ χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Να γραφεί κώδικας ο οποίος, διαβάζει την ηλικία, το βάρος και το ύψος του ατόμου. Εάν η ηλικία είναι μεγαλύτερη των 18 ετών, τότε υπολογίζει το ΔΜΣ ,ελέγχει την τιμή του ΔΜΣ από τον ανωτέρω πίνακα και εμφανίζει τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. Εάν η ηλικία είναι μικρότερη ή ίση των 18 ετών, τότε να εμφανίζει το μήνυμα "δεν ισχύει ο δείκτης ΔΜΣ".       Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι το βάρος, το ύψος και η ηλικία είναι θετικοί αριθμοί.  

ΔΜΣ<18,5

"αδύνατο άτομο"

18,5<=ΔΜΣ<25

"κανονικό άτομο"

25<=ΔΜΣ<30

"βαρύ άτομο"

30<=ΔΜΣ

"υπέρβαρο άτομο"

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-23. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο ένα έτος, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη αν αυτό είναι δίσεκτο. Για να προσδιορίσουμε αν ένα έτος είναι δίσεκτο εφαρμόζουμε τα εξής:

Ελέγχουμε το υπόλοιπο της ακεραίας διαίρεσης του έτους με το 4. Αν είναι μηδέν ελέγχουμε το υπόλοιπο της ακεραίας διαίρεσης του έτους με το 100. Αν αυτό το υπόλοιπο είναι διαφορετικό του μηδενός τότε το έτος είναι δίσεκτο.

Αν από τον έλεγχο 1 δεν προκύψει ότι το έτος είναι δίσεκτο ελέγχουμε το υπόλοιπο της ακεραίας διαίρεσης του έτους με το 400. Αν είναι μηδέν τότε το έτος είναι δίσεκτο, άσχετα από το αποτέλεσμα του ελέγχου 1.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-24. Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ , στο άλμα εις μήκος ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις Α, Β και Γ. Να γραφεί κώδικας ο οποίος αφού διαβάζει τις επιδόσεις του αθλητή υπολογίζει τη μέση τιμή τους και εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα «ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ» αν η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη η ίση των 8 μέτρων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις, Ιούνιος 2000)

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-25. Μια οικογένεια κατανάλωσε Χ KWh ημερησίου ρεύματος και Ψ KWh νυχτερινού. Το κόστος του ημερήσιου ρεύματος είναι 0.10€/KWh και του νυχτερινού 0.08€. Να γραφεί κώδικας ο οποίος αφού εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα, υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό κόστος της κατανάλωσης ρεύματος εμφανίζοντας το μήνυμα «ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ», αν το κόστος υπερβαίνει τα 300€. (Πανελλαδικές Εξετάσεις, Σεπτέμβριος 2000)

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-26. Ο τελικός βαθμός ενός μαθητή σ’ ένα μάθημα υπολογίζεται με βάση την προφορική και τη γραπτή βαθμολογία του. Αν η διαφορά των δύο βαθμών είναι μεγαλύτερη από 5 μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται (αυξάνεται ή μειώνεται) έτσι ώστε η αντίστοιχη διαφορά να μειωθεί στις 3 μονάδες, διαφορετικά παραμένει αμετάβλητος. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των δύο. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τον γραπτό και τον προφορικό βαθμό από το πληκτρολόγιο, υπολογίζει το μέσο όρο και αν αυτός είναι μεγαλύτερος του 10, εμφανίζει το μήνυμα «ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ», αλλιώς το μήνυμα «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ». (Πανελλαδικές Εξετάσεις, Σεπτέμβριος 2000)

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-27. Σε μια εξεταστική διαδικασία ένα γραπτό αξιολογείται από δύο βαθμολογητές στην βαθμολογική κλίμακα [0, 100]. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μικρότερη ή ίση των 20 μονάδων, τότε ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών. Σε αντίθετη περίπτωση, το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή και ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου τους βαθμούς των δύο βαθμολογητών (αν κριθεί απαραίτητο και του τρίτου), υπολογίζει τον τελικό βαθμό με βάση τα παραπάνω και εμφανίζει στην οθόνη μια γραμμή με το Ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου, τον τελικό βαθμό του στην εκατοσταβάθμια κλίμακα και τον τελικό βαθμό του στην εικοσαβάθμια καθώς και την λέξη «ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ» σε περίπτωση που ο βαθμός προέκυψε από αναβαθμολόγηση.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-28. Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί την παρακάτω τιμολογιακή πολιτική :

Πάγιο 20€

Χρέωση Τηλεφωνημάτων (/ sec)

Χρονοχρέωση ()

1-500

0,005

501 – 800

0,004

801 - 1000

0,002

1001 και άνω

0,001

      Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει τη χρονική διάρκεια των τηλεφωνημάτων ενός συνδρομητή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τη χρέωσή του.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-29. Μια επιχείρηση πουλάει είδη τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες ΦΠΑ 0%, 11% και 21%. Επίσης κάνει εκπτώσεις 40% κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Αύγουστο. Τους υπόλοιπους μήνες οι εκπτώσεις σχετίζονται με το ύψος της αγοράς. Αν η αγορά είναι πάνω από 400€, η έκπτωση είναι 20%. Αν η αγορά είναι μεταξύ 400€ και 250€ η έκπτωση είναι 10%. Για αγορές κάτω των 250€ δεν γίνεται έκπτωση. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο την κατηγορία ΦΠΑ, την ποσότητα και την τιμή μονάδος, βρίσκει τον μήνα από την ημερομηνία του συστήματος, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη μια γραμμή με τα παρακάτω στοιχεία :

Αξία Προϊόντων ---- Ποσό ΦΠΑ ---- Σύνολο ---- Ποσό Έκπτωσης ---- Καθαρό Πληρωτέο.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-30. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ζητά από τον χρήστη να ποντάρει ένα ποσό και χρησιμοποιεί μια γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών για να δημιουργήσει τριάδες από ακεραίους (στο διάστημα 1-9). Εάν οι τρεις παραγόμενοι αριθμοί είναι ίσοι ο παίκτης κερδίζει το 100% του ποσού που πόνταρε. Εάν οι αριθμοί είναι και οι τρεις 7, ο παίκτης κερδίζει το 500% του ποσού που πόνταρε. Τέλος αν οι αριθμοί είναι στη σειρά (πχ 5-6-7 ή 1-2-3 – και μόνο με αυτή τη διάταξη) ο παίκτης κερδίζει το 50% του ποσού που πόνταρε. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί δεν κερδίζουν τίποτα και ο παίκτης χάνει το ποσό του. Το πρόγραμμα εμφανίζει στην οθόνη τους αριθμούς και το ποσό του κέρδους ή το μήνυμα «ΕΧΑΣΕΣ».

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-31. Ένα μηχάνημα αυτόματων αναλήψεων ΑΤΜ, χρησιμοποιεί χαρτονομίσματα των 50 και 20€. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει το ποσό των χρημάτων που θέλει να κάνει ανάληψη ένας πελάτης και εμφανίζει το πλήθος των χαρτονομισμάτων 50 και 20€ που θα χρειαστούν για την πραγματοποίηση της συναλλαγής, ή το μήνυμα «ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ», σε περίπτωση που το ζητούμενο ποσό δεν μπορεί να σχηματιστεί με τα υπάρχοντα χαρτονομίσματα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-32. Ο Gauss διατύπωσε μια μέθοδο για τον υπολογισμό της ημερομηνίας του Ορθόδοξου Πάσχα σε οποιοδήποτε έτος. Η μέθοδος αυτή έχει ως εξής :

Η ημερομηνία του Πάσχα είναι 3 Απριλίου + Π, όπου :

Π = D + F, D = [19A + 16]30, F = [2B + 4C +6D]7,  A = [E]19,

B = [E]4,  C = [E]7 με

Ε : το έτος του οποίου το Πάσχα θα υπολογιστεί και

[α]β το ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσης του α με το β.

Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο την τιμή ενός έτους και χρησιμοποιώντας τον τύπο του Gauss υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη την ημερομηνία του Πάσχα αυτού του έτους με τη μορφή : 11 Απριλίου

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-33. Να γραφεί ψευδοκώδικας, ο οποίος θα εισάγει από το πληκτρολόγιο, τον αριθμό ενός μήνα και ενός έτους (πχ 5 και 1999) και θα εμφανίζει στην οθόνη το όνομα (πχ ΜΑΪΟΣ) και τις ημέρες που έχει αυτός ο μήνας. Να ληφθούν υπόψη τα δίσεκτα έτη. Να μην γίνει χρήση συνάρτησης βιβλιοθήκης.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-34. Με το νέο σύστημα πληρωμής διοδίων, οι οδηγοί των τροχοφόρων έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το αντίτιμο με ειδική μαγνητική κάρτα. Να υποθέσετε ότι υπάρχει μηχάνημα το οποίο διαθέτει είσοδο για την κάρτα και φωτοκύτταρο. Το μηχάνημα διαβάζει από την κάρτα το υπόλοιπο των χρημάτων και το αποθηκεύει σε μια μεταβλητή Υ, ενώ με το φωτοκύτταρο αναγνωρίζει τον τύπο του τροχοφόρου και το αποθηκεύει σε μια μεταβλητή Τ. Υπάρχουν τρεις τύποι τροχοφόρων : δίκυκλα (Δ), επιβατικά (Ε) και φορτηγά (Φ), με αντίτιμο διοδίων 1, 2 και 3 € αντίστοιχα. Να γραφεί κώδικας ο οποίος :

      α) Να ελέγχει τον τύπο του τροχοφόρου και να εκχωρεί στη μεταβλητή Α το αντίτιμο των διοδίων, ανάλογα με τον τύπο του τροχοφόρου.

      β) Να ελέγχει την πληρωμή των διοδίων με τον εξής τρόπο : Αν το υπόλοιπο της κάρτας επαρκεί για την πληρωμή του αντιτίμου των διοδίων, αφαιρεί το ποσό  αυτό από την κάρτα. Αν η κάρτα δεν έχει υπόλοιπο, το μηχάνημα ειδοποιεί με μήνυμα για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί. Αν το ποσό δεν επαρκεί, μηδενίζεται η κάρτα και δίνεται με μήνυμα το ποσό που απομένει να πληρωθεί. (Πανελλαδικές Εξετάσεις, Ιούνιος 2002)

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-35. Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί την παρακάτω τιμολογιακή πολιτική :

Πρόγραμμα

Πάγιο

Προπληρωμένος

Χρόνος

Προπληρωμένα

SMS

Προπληρωμένα

MMS

Προπληρωμένο

Internet

Χρονοχρέωση

(ανα sec)

Χρέωση SMS

Χρέωση MMS

Ογκοχρέωση

Internet

Α

5

0 sec

0

0

0 Kb

0.01

0.01

0.5

0.8

Β

15

30min

30

10

0 Kb

0.007

0.007

0.3

0.5

Γ

20

45 min

50

30

512 kb

0.006

0.007

0.3

0.5

Δ

30

60 min

100

50

1 Mb

0.005

0.005

0.2

0.3

Ε

50

120 min

150

75

5 Mb

0.001

0.003

0.1

0.2

      Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο το ονοματεπώνυμο του συνδρομητή καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία και θα συντάσσει τον αναλυτικό λογαριασμό του. Σημειώνεται ότι στα παραπάνω ποσά υπολογίζεται επιπλέον Φόρος Κινητής Τηλεφωνίας 10% και ΦΠΑ 21%.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-36. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο δύο ακέραιους αριθμούς και το σύμβολο μιας πράξης (+, -, *, /, %). Εκτελεί την αντίστοιχη πράξη μεταξύ των δύο αριθμών και εμφανίζει το αποτέλεσμα στην οθόνη. Να γίνεται έλεγχος για πιθανή διαίρεση με το μηδέν. Το σύμβολο % εκτελεί διαίρεση ακεραίου υπολοίπου.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-37. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια ημερομηνία με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ ή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (πχ 15/4/96 ή 15/4/1996) και την εμφανίζει στην οθόνη με τη μορφή Ημέρα/Μήνας/Έτος (πχ 15 Απριλίου 1996). Σημειώνεται ότι αν το έτος δοθεί με δύο ψηφία (πχ 96) τότε το πρόγραμμα θα θεωρεί ότι ο χρήστης αναφέρεται στον 20ο αιώνα (δηλ 1996).

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-38. Ο Γερμανός Μαθηματικός και Θεολόγος Julius Christian Johannes Zeller (1822-1899) διατύπωσε έναν αλγόριθμο για τον υπολογισμό και την εύρεση της ημέρας της εβδομάδας μιας δοσμένης ημερομηνίας σε ημέρες Γρηγοριανού ημερολογίου, ο οποίος έμεινε ιστορικά γνωστός ως Αλγόριθμος του Zeller. Ο παραπάνω αλγόριθμος υπέστη κάποιες τροποποιήσεις και τελειοποιήθηκε στο πέρασμα του χρόνου. Μια από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις πάνω στον Αλγόριθμο του Zeller είναι η παρακάτω :

Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε τι ημέρα ήταν η 15η Νοεμβρίου 1977.

i)                    Παίρνουμε το έτος, στο παράδειγμά μας Α=1977.

ii)                   Διαιρούμε το έτος με το 4 και κρατάμε το ακέραιο πηλίκο. B=1977 DIV 4=494

iii)                 Παίρνουμε τις προηγούμενες ημέρες του δοσμένου μήνα, στο παράδειγμά μας Γ=14.

iv)                Παίρνουμε το άθροισμα των διαφορών των προηγούμενων μηνών από το 28. Σημειώνεται ότι ακόμη και στα δίσεκτα έτη ο Φεβρουάριος θεωρείται ότι έχει 28 ημέρες (άρα 28-28=0). Στο παράδειγμά μας βρισκόμαστε στον Νοέμβριο, άρα Δ=3+0+3+2+3+2+3+3+2+3=24.

v)                  Προσθέτουμε όλα τα προηγούμενα μεταξύ τους, άρα : Ε=Α+Β+Γ+Δ=2509.

vi)                Διαιρούμε το Ε με το 7 και κρατάμε το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο μας δίνει την μέρα. Ξεκινάμε από το 0 που είναι το Σάββατο, 1 η Κυριακή, 2 η Δευτέρα, 3 η Τρίτη, 4 η Τετάρτη, 5 η Πέμπτη και 6 η Παρασκευή. Στο παράδειγμά μας, η 15η Νοεμβρίου του 1977 ήταν Τρίτη.

vii)               Για χρονολογίες προ του 1923, από το τελικό υπόλοιπο αφαιρούμε μία μονάδα. Εξυπακούεται πως στο σύστημά μας, 0-1=6 (Αυτό αποτελεί και μια σημαντική βελτίωση η οποία προστέθηκε στον αιώνα μας επάνω στον Αλγόριθμο του Zeller).

Ζητείται να γραφεί κώδικας, ο οποίος θα εισάγει από το πληκτρολόγιο, μια ημερομηνία (Γρηγοριανού Ημερολογίου) με τη μορφή (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ), θα υπολογίζει και θα εμφανίζει στην οθόνη την ημέρα της εβδομάδας για την ανωτέρω ημερομηνία).

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-39. Το Υπουργείο Γεωργίας, έχει αναθέσει στην εταιρία όπου εργάζεστε, την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογής με αντικείμενο τον υπολογισμό των επιχορηγήσεων και του κοστολογίου διανοίξεων γεωτρήσεων σε αγροτικές περιοχές. Για τη διάνοιξη μιας γεώτρησης κάθε ενδιαφερόμενος αγρότης δικαιούται επιχορήγηση, ανάλογα με την  έκταση του αγροτεμαχίου του σύμφωνα με τον πίνακα 1.

Στρέμματα Αγροτεμαχίου

Επιχορήγηση

 

Τύπος Εδάφους

Πρώτο Μέτρο

Κάθε επόμενο μέτρο

< 100

2000€

Βραχώδες

30€

6€

101 – 500

3500€

Χωματώδες

20€

4€

501 – 1000

4500€

Αμμώδες

10€

2€

> 1000

6000€

Πίνακας 2.

Πίνακας 1.

Το κόστος της διάνοιξης, υπολογίζεται με βάση τον τύπο του εδάφους και σύμφωνα με τον πίνακα 2. Ζητείται να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο, το ονοματεπώνυμο του αγρότη ο οποίος αιτείται την επιχορήγηση, την έκταση του αγροτεμαχίου του (σε στρέμματα) και τον τύπο του εδάφους (1, 2, 3). Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει στην οθόνη το ονοματεπώνυμο και το μέγιστο βάθος (σε μέτρα) στο οποίο μπορεί να φθάσει η γεώτρηση (με τα χρήματα της επιχορήγησης). Οι τιμές των πινάκων είναι φανταστικές και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-40. Ο υπολογισμός του φόρου για μισθωτούς και υπαλλήλους γίνεται με βάση τον παρακάτω πίνακα :

Ετήσιο Εισόδημα

Συντελεστής Φόρου

 

Προστατ. Μέλη

Αύξηση Αφορολόγητου

Έως 12.000€ (με αποδείξεις έως 6.000€)

Αφορολόγητο

0

0€

12.001 έως 20.000

15%

1

1.000€

21.000 έως 30.000

25%

2

2.000€

31.000 έως 50.000

35%

3

4.000€

50.001 και άνω

45%

4 +

6.000€

Το αφορολόγητο ορίζεται στις 6.000€ και μπορεί να προσαυξηθεί έως και τις 12.000€ με την προσκόμιση των κατάλληλων αποδείξεων, ενώ προσαυξάνεται ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη.  Το αφορολόγητο αυξάνεται επίσης από δωρεές, ενοίκια, ιατρικά έξοδα, δίδακτρα και ασφάλιστρα (στο 100% των ποσών αυτών). Τόκοι καταθέσεων και μερίδια από μετοχές Ανωνύμων Εταιριών δεν φορολογούνται. Εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται με συντελεστή 45%, ανεξαρτήτως του αφορολόγητου ποσού. Σημειώνεται ότι στο εκκαθαριστικό του εκάστοτε μισθωτού σημειώνονται οι παρακρατήσεις φόρου που του έχουν γίνει, οπότε ενδέχεται ο φορολογούμενος να δικαιούται επιστροφή φόρου.

Να γραφεί κώδικας ο οποίος θα εισάγει από το πληκτρολόγιο το Ονοματεπώνυμο του φορολογούμενου καθώς και τα υπόλοιπα απαραίτητα δεδομένα, θα υπολογίζει και θα εμφανίζει στην οθόνη τα απαραίτητα αποτελέσματα με την ένδειξη «ΠΛΗΡΩΜΗ» ή «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ» ανάλογα. Εάν το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα 150€, δύναται η πληρωμή του σε 3 ισόποσες δόσεις οι οποίες όμως προσαυξάνονται κατά 5% επί του συνολικού ποσού. Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα θα εμφανίζει το συνολικό οφειλόμενο ποσό (άτοκο), αλλά και το ποσό της εκάστοτε δόσης.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-41. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο, το μήκος, το πλάτος και το ύψος ενός κουτιού, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τον όγκο του, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει τις μονάδες μέτρησης (μέτρα ή πόδια).

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-42. Η εταιρία στην οποία εργάζεστε σας αναθέτει την συγγραφή ενός προγράμματος, για λογαριασμό μιας βιομηχανίας-πελάτη, το οποίο αποφασίζει για την αγορά (ή μη) ενός εξαρτήματος μηχανής σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια :

                              Α. Το εξάρτημα είναι μια κυλινδροειδής ράβδος.

                              Β. Το μήκος του δεν πρέπει να είναι μικρότερο από μ1, αλλά ούτε και μεγαλύτερο από μ2 ( με μ1<μ2).

                              Γ. Η διάμετρος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από δ1, αλλά ούτε και μεγαλύτερη από δ2 (με δ1<δ2).

                              Δ. Η μάζα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5.6 g. (Η μάζα ισούται με τον όγκο = διατομή Χ μήκος, πολλαπλασιασμένο επί την πυκνότητα 7.8g/cm3 της ράβδου.

Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο το μήκος και τη διάμετρο μιας ράβδου και αποφασίζει εάν αυτή είναι αποδεκτή εμφανίζοντας το κατάλληλο μήνυμα. Σε περίπτωση που η ράβδος δεν είναι κατάλληλη για εξάρτημα του μηχανήματος να εμφανίζονται οι λόγοι (όλοι).

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-43. Ένα εργοστάσιο χρησιμοποιεί κεντρικό σύστημα κλιματισμού το οποίο ψύχει και απομακρύνει την υγρασία. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί στις παρακάτω περιπτώσεις :

(1)   μεταξύ 07.00 και 18.00, αν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 30ο C και η υγρασία το 40%

(2)   μεταξύ 07.00 και 18.00, αν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 25ο C και η υγρασία το 80%

(3)   μεταξύ 06.00 και 19.00 αν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 38ο C και η υγρασία το 80%

(4)   μεταξύ 05.00 και 20.00 αν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40ο C, ανεξαρτήτως υγρασίας

(5)   αν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 42ο C, ανεξαρτήτως ώρας και υγρασίας

Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει την ώρα της ημέρας, τη θερμοκρασία και την υγρασία και εμφανίζει στην οθόνη αν το σύστημα είναι ανοικτό ή κλειστό.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-44. Η κατάταξη εδαφών κατάλληλων για κατασκευή δρόμων γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια :

Μέγεθος κόκκων (mm)

Ταξινόμηση

Κόστος / μέτρο

>75

Κροκάλες

10€

2 – 75

Χαλίκι

8€

0.05 – 2

Άμμος

5€

0.002 – 0.05

Ιλύς

7€

< 0.002

Άργιλος

8€

      Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο, το μήκος του δρόμου που θα κατασκευαστεί (σε χλμ) και το μέγεθος των κόκκων, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τον τύπο του εδάφους και το συνολικό κόστος της κατασκευής.

 

ΑΣΚΗΣΗ Γ-45. Τα μέλη μιας ομάδας πωλητών λαμβάνουν προμήθεια 3%, για τις πρώτες 2000€, 5% για τις επόμενες 2000€ και 7% για πωλήσεις άνω των 4000€. Όποιος περάσει τις 10000€ λαμβάνει επιπλέον bonus 500€, τις 20000€, επιπλέον 700€ και για πωλήσεις άνω των 40000€ το bonus είναι 1000€ επιπλέον. (Αυτό σημαίνει ότι όποιος πετύχει πωλήσεις πχ 50000€ λαμβάνει προμήθεια : 60+100+3220=3380€ και bonus 500+700+1000=2200€). Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο το ύψος των πωλήσεων ενός πωλητή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη, την προμήθειά του, το bonus που δικαιούται και το σύνολο των αποδοχών του.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ’.  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-1. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εμφανίζει στην οθόνη τους αριθμούς από 1 έως 100.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-2. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εμφανίζει στην οθόνη τους περιττούς αριθμούς από 1 έως 1000.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-3. Να γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο, το άθροισμα και το γινόμενο των περιττών αριθμών από 1 έως Ν.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-4. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο για ένα σύνολο Ν τυχαίων ακεραίων αριθμών (μέσω γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθμών) υπολογίζει και τυπώνει :

Α) το μέσο όρο τους.

Β) πόσοι απ’ αυτούς είναι άρτιοι και πόσοι είναι περιττοί.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-5. Να γραφεί παραλλαγή της άσκησης Γ-20, η οποία θα εισάγει 30 θερμοκρασίες και θα υπολογίζει το μέσο όρο για τις 30 μέρες ενός μήνα. Στο τέλος εμφανίζει μήνυμα με βάση τον πίνακα της άσκησης Γ-20.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-6. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο έναν ακέραιο αριθμό (από 1 έως 10) και εμφανίζει στην οθόνη την προπαίδειά του με την μορφή : 1 Χ Ν = Ν

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-7. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εισάγει από το πληκτρολόγιο έναν ακέραιο αριθμό Ν, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το παραγοντικό του. Ν! = 1.2.3 …. Ν = (Ν-1)! . Ν

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-8. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, για τους 25 μαθητές μιας τάξης εισάγει τη βαθμολογία στο μάθημα του Προγραμματισμού Η/Υ, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το μέσο όρο της τάξης.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-9. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, για τους  μαθητές ενός σχολείου, εισάγει όνομα, φύλο (Α ή Κ) και ηλικία. Στη συνέχεια εμφανίζει τα σύνολα και τα αντίστοιχα ποσοστά (%) κατανεμημένα κατά ηλικία (15, 16, 17, 18+)  και φύλο (Αγόρια, Κορίτσια). Το πρόγραμμα σταματά όταν στο όνομα εισαχθεί η τιμή «ΤΕΛΟΣ».

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-10. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, για τους 25 μαθητές ενός τμήματος, εισάγει το όνομα και τις βαθμολογίες στα 10 μαθήματα της τάξης τους. Υπολογίζει το μέσο όρο του κάθε ενός και εμφανίζει μια γραμμή με το όνομα, το μέσο όρο και το χαρακτηρισμό «ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ή ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ» ανάλογα, αν ο Μ.Ο. είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος του 10.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-11. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, εισάγει από το πληκτρολόγιο έναν ακέραιο αριθμό Ν, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τους Ν πρώτους όρους της σειράς FIBONACCI.

ΙΣΧΥΕΙ : F1 = 0 , F2 = 1 και Fv = Fv-1 + Fv-2v N.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-12. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, υπολογίζει κατά προσέγγιση την τιμή του e. Δίνεται ο παρακάτω τύπος :

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-13. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, υπολογίζει το παρακάτω άθροισμα :

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-14. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος, υπολογίζει το παρακάτω άθροισμα :

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-15. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τις βαθμολογίες ενός μαθητή (20βάθμια κλίμακα [1-20]) στα 12 μαθήματα της τάξης του, υπολογίζει και εμφανίζει τον μέσο όρο του καθώς και αντίστοιχο  μήνυμα για την επίδοσή του με βάση τον πίνακα της Άσκησης Γ-18. Να γίνεται έλεγχος για την ορθότητα των εισαγόμενων τιμών, έτσι ώστε αν δοθεί βαθμολογία μικρότερη του 1 ή μεγαλύτερη του 20, να εμφανίζεται μήνυμα λάθους και η τιμή να εισάγεται εκ νέου (αυτό επαναλαμβάνεται εωσότου δοθεί αποδεκτή τιμή).

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-16. Σε μια διεθνή συνάντηση άρσης βαρών έλαβαν μέρος 20 αθλητές. Ο κάθε αγωνιζόμενος  λαμβάνει μέρος σε δυο κινήσεις ,αρασέ και ζετέ. Σε κάθε κίνηση έχει δικαίωμα να κάνει 3 προσπάθειες. Από αυτές λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη. Το συνολικό βάρος που σήκωσε ο αθλητής ,είναι το άθροισμα από τις καλύτερες προσπάθειες στις δύο κινήσεις και νικητής είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο άθροισμα. Να γραφεί κώδικας ο οποίος :

    1. Διαβάζει τα ονόματα των 20 αθλητών και τα αντίστοιχα βάρη που σήκωσαν σε κάθε κίνηση.
    2. Υπολογίζει και εμφανίζει την καλύτερη επίδοση και το αντίστοιχο βάρος σε κάθε κίνηση, του κάθε αθλητή.
    3. Υπολογίζει και εμφανίζει το σύνολο των κιλών που σήκωσε κάθε αθλητής

d.      Εμφανίζει το όνομα του νικητή και το βάρος που σήκωσε.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-17. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος ζητά από τον χρήστη να εισάγει από το πληκτρολόγιο ακεραίους αριθμούς και εμφανίζει στην οθόνη μια γραμμή με τον αριθμό που εισήχθη, το τετράγωνό του και την τετραγωνική του ρίζα. Το πρόγραμμα σταματά να λειτουργεί όταν εισαχθεί αρνητικός αριθμός, οπότε και εμφανίζεται το μήνυμα : «ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΤΙΜΗ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ.»

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-18. Να γραφεί παραλλαγή της άσκησης Γ-12, ο οποίος εισάγει επαναληπτικά Ν υπαλλήλους και εκτελεί ελέγχους (με τη λογική της Άσκησης Δ-15) για την ορθότητα των εισαγόμενων τιμών. (Η εταιρία ιδρύθηκε το 1985).

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-19. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο έναν φυσικό αριθμό i, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τους i πρώτους όρους της σειράς 1,2,4,8,16,32,64,…,2i, .

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-20. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο 10 ακεραίους αριθμούς και εμφανίζει στην οθόνη τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο από αυτούς.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-21. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο 10 ακεραίους αριθμούς, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τον Μέσο Όρο των Αρτίων και τον Μέσο Όρο των Περιττών.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-22. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο 10 ακεραίους αριθμούς, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των Θετικών, των Αρνητικών και των Μηδέν.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-23. Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο δύο θετικούς ακεραίους Α και Β και υπολογίζει τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη τους με βάση τον αλγόριθμο του Ευκλείδη. Το Α θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του Β. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και οι αριθμοί εισάγονται εκ νέου. Αντίστοιχο φίλτρο ελέγχου να δημιουργηθεί και για το αν οι αριθμοί είναι θετικοί ακέραιοι.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-24. Να γραφεί κώδικας ο οποίος παράγει έναν τυχαίο ακέραιο από 1 έως 20 και ζητά από τον χρήστη να τον μαντέψει. Εάν ο χρήστης δώσει μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που παρήγαγε το πρόγραμμα, τότε εμφανίζεται το μήνυμα : «ΕΔΩΣΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΠΑΛΙ.», εάν δώσει μικρότερο εμφανίζεται το μήνυμα : «ΕΔΩΣΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΠΑΛΙ.». Εάν ο χρήστης βρει τον αριθμό με την πρώτη προσπάθεια τότε εμφανίζεται το μήνυμα «ΜΠΡΑΒΟ! ΒΡΗΚΕΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ!!!». Τέλος αν ο χρήστης βρει τον αριθμό με περισσότερες από μια προσπάθειες, εμφανίζεται το μήνυμα «ΤΟΝ ΒΡΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ νη ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ!».

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-25. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο έναν ακέραιο αριθμό Ν, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το άθροισμα Α = 1+2+3+4+…+Ν.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-26. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο δύο ακεραίους α και β (θετικούς ή αρνητικούς), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το αβ, χωρίς χρήση μαθηματικής συνάρτησης βιβλιοθήκης.

Υπενθυμίζεται ότι :  , 0 = Αδύνατο και 00 = Αοριστία.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-27. Να γραφεί κώδικας ο οποίος μετατρέπει έναν αριθμό από το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης στο δυαδικό (χωρίς χρήση πίνακα).

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-28. Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο το όνομα ενός μήνα καθώς και την κατανάλωση ρεύματος σε KWh για κάθε μια από τις μέρες του μήνα αυτού (θεωρούμε ότι ο Φεβρουάριος έχει 28 ημέρες πάντα). Υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη την μέση ημερήσια κατανάλωση, καθώς και την ημέρα με τη μέγιστη και την ελάχιστη κατανάλωση μαζί με τις αντίστοιχες καταναλώσεις.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-29. Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο αριθμούς εωσότου δοθεί μηδέν. Υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το άθροισμά τους, τον μέσο όρο τους, τον μέγιστο και τον ελάχιστο από αυτούς καθώς και την σειρά στην οποία αυτοί δόθηκαν, αλλά και πόσες θέσεις πριν από το τέλος. 

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-30. Σε ένα σχολείο, η είσοδος των μαθητών στην τάξη επιτρέπεται μέχρι και 10’ μετά το κουδούνι. Μετά την πάροδο του 10λεπτου ο μαθητής μπορεί (εάν θέλει) να μπει στην τάξη, αλλά με απουσία. Να γραφεί κώδικας ο οποίος για τους 15 μαθητές ενός τμήματος διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ώρα προσέλευσης του κάθε μαθητή (το κουδούνι χτυπά στις 08.15). Αν έχουν παρέλθει 10’ από την ώρα έναρξης του μαθήματος, τότε το πρόγραμμα βάζει απουσία στον μαθητή και ρωτά εάν αυτός επιθυμεί να παρακολουθήσει το μάθημα. Στο τέλος εμφανίζει : Πόσοι μαθητές παρακολούθησαν το μάθημα χωρίς απουσία, πόσοι με απουσία, πόσοι καθόλου και πόσοι πήραν απουσία συνολικά. Σημειώνεται ότι το μάθημα διαρκεί 45’, άρα δεν μπορεί η ώρα προσέλευσης να είναι μεγαλύτερη από 09.00, οπότε να στηθεί φίλτρο ελέγχου για μη αποδεκτές εισαγόμενες τιμές.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-31. Σε ένα διαγωνισμό συμμετέχουν 30 διαγωνιζόμενοι και βαθμολογούν 10 κριτές. Η τελική βαθμολογία κάθε διαγωνιζόμενου είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών που αυτός έλαβε. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει το όνομα και  τις βαθμολογίες για κάθε διαγωνιζόμενο και εμφανίζει την τελική του βαθμολογία. Εμφανίζει επίσης το όνομα του τελικού νικητή (του διαγωνιζόμενου με τον υψηλότερο μέσο όρο).

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-32. Ένα Ενιαίο Λύκειο, έχει 3 τάξεις, και η κάθε τάξη έχει 4 τμήματα, το δε κάθε τμήμα έχει 20 μαθητές. Ζητείται να γραφεί κώδικας ο οποίος θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο το φύλο και την βαθμολογία του κάθε μαθητή, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη : Το μέσο όρο του κάθε τμήματος, Το μέσο όρο της κάθε τάξης, Το μέσο όρο του σχολείου, Το μέσο όρο των αγοριών και των κοριτσιών, ανά τμήμα, ανά τάξη και στο σύνολο του σχολείου. Εάν ο σημαιοφόρος είναι ο μαθητής της Γ’ τάξης με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, τότε να εμφανιστεί στην οθόνη η σειρά καταχώρισης και το τμήμα / τάξη του σημαιοφόρου. Να στηθούν φίλτρα ελέγχου για τον έλεγχο των μη έγκυρων βαθμολογιών (εκτός 20βάθμιας κλίμακας).

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-33. Να γραφεί παραλλαγή της Άσκησης Δ-32, με το κάθε τμήμα να μην έχει καθορισμένο αριθμό μαθητών, αλλά τα στοιχεία να εισάγονται εωσότου δοθεί αρνητική βαθμολογία.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-34. Σε ένα διαγωνισμό κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις, όπου και βαθμολογείται με 1-5 για κάθε απάντησή του. Εάν η απάντησή του είναι εντελώς εσφαλμένη ή δηλώσει ότι δεν γνωρίζει την απάντηση βαθμολογείται με 0 και αποκλείεται από τον διαγωνισμό, ενώ η προηγούμενη βαθμολογία του μηδενίζεται και η διαδικασία περνά στον επόμενο διαγωνιζόμενο. Να γραφεί κώδικας ο οποίος για τους 20 διαγωνιζόμενους εισάγει τις βαθμολογίες τους και εμφανίζει στην οθόνη, τη συνολική βαθμολογία τους, το πλήθος των ερωτήσεων που απάντησαν και τον χαρακτηρισμό «ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ», για όσους αποκλείστηκαν.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-35. Ένας μαθητής που τελείωσε το Γυμνάσιο με Άριστα ζήτησε από τους γονείς του να του αγοράσουν ένα υπολογιστικό σύστημα  αξίας 600.000 Δρχ. Οι γονείς του δήλωσαν ότι μπορούν να του διαθέσουν σταδιακά το ποσό, δίνοντας του κάθε εβδομάδα ποσό διπλάσιο από την προηγούμενη, αρχίζοντας την πρώτη εβδομάδα με 5.000 Δρχ. Να γραφεί κώδικας ο οποίος να υπολογίζει και να εμφανίζει μετά από πόσες εβδομάδες θα μπορέσει να αγοράσει το υπολογιστικό σύστημα καθώς επίσης και το πιθανό περίσσευμα χρημάτων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις, Ιούνιος 2001).

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-36. Σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συμμετέχουν 20 σχολεία. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, εθελοντές μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζεύουν ποσότητες τριών υλικών (γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο). Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει τις ποσότητες (σε κιλά) που μάζεψαν οι μαθητές κάθε σχολείου από κάθε υλικό, υπολογίζει τις συνολικές ποσότητες ανά σχολείο και εμφανίζει στην οθόνη τα αποτελέσματα με το μήνυμα «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ», αν η ποσότητα του υλικού είναι κάτω από 1000 κιλά, «ΕΠΑΙΝΟΣ», αν η ποσότητα είναι μεταξύ 1000 και 2000 κιλών και «ΒΡΑΒΕΙΟ», αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από 2000 κιλά. Οι ποσότητες είναι θετικοί αριθμοί (να στηθεί φίλτρο ελέγχου). (Πανελλαδικές Εξετάσεις, Ιούνιος 2001).

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-37. Ένα οικόπεδο, θεωρείται ακριβό όταν η τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο είναι μεγαλύτερη των 140.000 Δρχ, φθηνό όταν είναι μικρότερη από 50.000 Δρχ και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η τιμή θεωρείται κανονική. Να γραφεί κώδικας ο οποίος για κάθε ένα από 50 οικόπεδα, διαβάζει την τιμή πώλησης του οικοπέδου και τα τετραγωνικά του μέτρα και εμφανίζει στην οθόνη την τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό καθώς και το μήνυμα «ΦΘΗΝΟ», «ΚΑΝΟΝΙΚΟ», «ΑΚΡΙΒΟ» αντίστοιχα. (Πανελλαδικές Εξετάσεις, Ιούνιος 2001).

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-38. Για τον υπολογισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός αριθμού Χ (κατά προσέγγιση) μπορούμε να ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία :

Α) Χρησιμοποιούμε ένα μετρητή ο οποίος ξεκινά από 1 και αυξάνεται κατά 1, ελέγχοντας αν το τετράγωνο του είναι ίσο με το Χ.

Β) Αν το τετράγωνο του μετρητή είναι ίσο με Χ τότε αυτή είναι η ρίζα. Αν όμως το τετράγωνο του μετρητή γίνει μεγαλύτερο από τον Χ, τότε μειώνουμε κατά 1 και αυξάνουμε κατά 0.1, εωσότου βρούμε τη ρίζα ή το τετράγωνο του μετρητή βρεθεί μεγαλύτερο από το Χ οπότε μειώνουμε κατά 0.1 και αυξάνουμε κατά 0.01 κ.ο.κ. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί όσο επιθυμούμε, ώστε να πετύχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό της ρίζας. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ακολουθώντας την παραπάνω λογική θα εισάγει έναν ακέραιο αριθμό και θα υπολογίζει την τετραγωνική του ρίζα κατά προσέγγιση, φθάνοντας σε βάθος ελέγχου τουλάχιστον 5 δεκαδικών ψηφίων (όπου αυτό είναι απαραίτητο).

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-39. Σε μία ομάδα τίθεται μια ερώτηση για ψηφοφορία. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να απαντούν : «Ναι», «Όχι», «Λευκό». Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τις απαντήσεις των μελών και εμφανίζει τα αποτελέσματα (πλήθος ψήφων και ποσοστά), εμφανίζοντας το μήνυμα «Η ομάδα ψήφισε Ναι/Όχι», η το μήνυμα «Δεν Πάρθηκε Απόφαση», εάν επικρατήσουν τα λευκά. Το πρόγραμμα τερματίζεται αν ως τιμή ψήφου δοθεί η λέξη «Τέλος».

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-40. Ο βαθμός κορεσμού διαλυμένου οξυγόνου στο νερό υπολογίζεται από την εξίσωση : , όπου Τc η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχες τιμές για την περίπτωση νερού θαλάσσης μπορούν να βρεθούν προσεγγιστικά αν πολλαπλασιάσουμε τις παραπάνω τιμές με , όπου n η περιεκτικότητα του νερού σε αλάτι και εκφράζεται σε mg/lt. Τέλος η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου συνδέεται με την αντίστοιχη σε βαθμούς Fahrenheit, TF με τη σχέση :  . Να γραφεί κώδικας ο οποίος για n από 18 έως 25 mg/lt και θερμοκρασίες σε Fahrenheit από 65 έως 100 υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη γραμμές με τις αντίστοιχες περιεκτικότητες, θερμοκρασίες και βαθμούς κορεσμού.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-41. Ένα βλήμα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα ν0 υπό γωνία θ ως προς τον ορίζοντα, από ύψος y0. Για τον υπολογισμό του βεληνεκούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τύποι :

                             

                             

                             

                             

      Όπου και η κατακόρυφη και οριζόντια συνιστώσα της αρχικής ταχύτητας, t ο χρόνος πτήσης και g η επιτάχυνση της βαρύτητας (σταθερά -9.81 m/sec2 , το αρνητικό πρόσημο δείχνει ότι θεωρούμε αρνητικές τις προς τα κάτω επιταχύνσεις). Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τα v0, θ, y0 και υπολογίζει το βεληνεκές x. Να χρησιμοποιηθεί εξαντλητική μέθοδος (διαδοχικές δοκιμές) ώστε να βρεθεί η τιμή της γωνίας θ, η οποία μεγιστοποιεί το βεληνεκές.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-42. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εμφανίζει τους αριθμούς από 2 έως 22 με αύξηση κατά 4.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-43. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εμφανίζει τους αριθμούς από 10 έως -10 με διαφορά -3.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-44. Η εκθετική συνάρτηση δύναται να υπολογιστεί από την παρακάτω σειρά : . Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο το χ και το επιθυμητό πλήθος των όρων της σειράς Ν. Στη συνέχεια να υπολογιστεί το ex με χρήση συνάρτησης βιβλιοθήκης. Αν θεωρήσουμε ότι η συνάρτηση βιβλιοθήκης επιστρέφει 100% σωστή τιμή, να υπολογιστεί το επί τοις εκατό (%) σχετικό σφάλμα του δικού μας υπολογισμού.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-45. Ομοίως με την άσκηση Δ-44, για το υπερβολικό ημίτονο, το οποίο προσεγγιστικά δίνεται από τον τύπο : .

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-46. Για τον υπολογισμό του ημιτόνου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο : .Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει μια τιμή εκφρασμένη σε μοίρες (πχ 30ο ), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το ημίτονο της με βάση τον παραπάνω τύπο κάνοντας χρήση των 6 πρώτων όρων της σειράς. Να γίνει χρήση της ενσωματωμένης συνάρτησης βιβλιοθήκης για τον υπολογισμό του ημιτόνου και να υπολογιστεί το επί τοις εκατό σχετικό σφάλμα του παραπάνω τύπου. Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω τιμές εκφράζονται σε ακτίνια (radians). Οι τύποι μετατροπής είναι :  και

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-47. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια τιμή για το n υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το παρακάτω άθροισμα : . Η σειρά αυτή συγκλίνει ή αποκλίνει;

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-48. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια τιμή για το n υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το παρακάτω άθροισμα : .

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-49. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια τιμή για το n υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το παρακάτω άθροισμα : .

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-50. Δίνεται ο τύπος, . Να γραφεί κώδικας ο οποίος ελέγχει εξαντλητικά την ισχύ του παραπάνω τύπου (εντός του πεδίου ορισμού του).

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-51. Το γνωστό τυχερό παιχνίδι μπαρμπούτι, χρησιμοποιεί δύο εξάπλευρα ζάρια (έξι πλευρές αριθμημένες από 1 έως 6). Σε κάθε ρίξιμο των ζαριών δημιουργείται ένας συνδυασμός ο οποίος κερδίζει, χάνει ή δεν κάνει τίποτα (ούτε κερδίζει, ούτε χάνει). Οι συνδυασμοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

ΚΕΡΔΙΖΕΙ

ΤΙΠΟΤΑ

ΧΑΝΕΙ

6 – 6

 

Όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί

1 - 1

6 – 5

1 - 2

5 – 5

2 – 2

3 - 3

4 – 4

ð        Να γραφεί κώδικας, ο οποίος αρχικά εισάγει το χρηματικό ποσό με το οποίο ένας παίκτης μπαίνει στο παιχνίδι (Χ) και στη συνέχεια το ποσό το οποίο ποντάρει σε κάθε ρίξιμο των ζαριών (Υ). Αυτό επαναλαμβάνεται εωσότου συναντηθούν οι όροι τέλους του παιχνιδιού.

ð        Εάν ο συνδυασμός των ζαριών χάνει τότε το ποσό που ο παίκτης πόνταρε αφαιρείται από το συνολικό του (Χ=Χ-Υ), εάν ο συνδυασμός κερδίζει τότε το ποσό προστίθεται (Χ=Χ+Υ).

ð        Το παιχνίδι τελειώνει, εάν το ποσό Χ μηδενιστεί, ή αν αυτό τετραπλασιαστεί και στην οθόνη εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.

ð        Ο παίκτης παίζει εναντίον του υπολογιστή.

ð        Το πρόγραμμα εκτελεί όλους τους απαιτούμενους ελέγχους (πχ δεν επιτρέπεται ποντάρισμα μεγαλύτερο από το ύψος του ποσού Χ κτλ.)

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ð        Να γίνει χρήση των συναρτήσεων δημιουργίας ψευδοτυχαίων αριθμών.

ð        Να γίνει χρήση των εντολών επανάληψης που παρέχει το ρεπερτόριο της γλώσσας που έχετε χρησιμοποιήσει.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-52. Να γραφεί κώδικας ο οποίος χρησιμοποιεί γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών για να δημιουργήσει 100 ακεραίους. Στη συνέχεια υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το τετράγωνό, την τετραγωνική ρίζα, την απόλυτη τιμή και το ημίτονο του κάθε ενός, ενώ στο τέλος εμφανίζει τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο από τους αριθμούς που παρήχθησαν.

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-53. Να γραφεί κώδικας ο οποίος χρησιμοποιεί βρόγχους για να εξομοιώσει ένα ψηφιακό ρολόι-χρονόμετρο. Το χρονόμετρο ξεκινά από την τιμή 00.00.00 και η εφαρμογή τερματίζεται όταν το χρονόμετρο δείξει 23.59.59 (εμφανίζοντας το μήνυμα «ΔΕΝ ΠΑΤΗΘΗΚΕ ΠΛΗΚΤΡΟ!»), ή όταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο (εμφανίζοντας το μήνυμα «ΠΑΤΗΘΗΚΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ χχ.χχ.χχ»).

 

ΑΣΚΗΣΗ Δ-54. Να γραφεί κώδικας ο οποίος χρησιμοποιεί γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών για να δημιουργήσει έναν τετραψήφιο ακέραιο τον οποίο και εμφανίζει στην οθόνη. Στη συνέχεια ζητά από τον χρήστη να πληκτρολογήσει τον αριθμό αυτό έτσι ώστε να έχει πρόσβαση (θεωρητικά) σε μια ιστοσελίδα, εξομοιώνοντας έτσι ένα Captcha. Εάν ο χρήστης πληκτρολογήσει λάθος τον αριθμό, το πρόγραμμα εμφανίζει μήνυμα λάθους και παράγει έναν νέο αριθμό επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Η εφαρμογή τερματίζεται με ανάλογο μήνυμα, όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει σωστά τον αριθμό, ή όταν κάνει τρία (3) συνεχόμενα λάθη.

 

 ΑΣΚΗΣΗ Δ-55. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εμφανίζει στην οθόνη τους χαρακτήρες του πίνακα ASCII, μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, σε δεκαδική (ή και) δεκαεξαδική μορφή.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε’.  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-1. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος αρχικοποιεί από το πληκτρολόγιο ένα μονοδιάστατο πίνακα ακεραίων 5 θέσεων και εμφανίζει τα περιεχόμενά του στην οθόνη σε μια γραμμή, διαχωρισμένα με κενά.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-2. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος ορίζει πίνακα ακεραίων 10 θέσεων, τον αρχικοποιεί από το πληκτρολόγιο, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τον μέσο όρο των στοιχείων του.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-3. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος αρχικοποιεί ένα μονοδιάστατο πίνακα ακεραίων 10 θέσεων με τυχαίες τιμές (γεννήτρια ψευδοτυχαίων ακεραίων) και εμφανίζει τα περιεχόμενά του σε μια στήλη (το ένα κάτω από το άλλο).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-4. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος ορίζει πίνακα Ν θέσεων (Ν σταθερά), τον αρχικοποιεί από το πληκτρολόγιο, βρίσκει και εμφανίζει στην οθόνη το μεγαλύτερο από τα στοιχεία καθώς και τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-5. Ομοίως με την Ε-4 για το μικρότερο.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-6. Ομοίως με την Ε-4 για το μικρότερο και το μεγαλύτερο.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-7. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος ορίζει πίνακα ακεραίων 10 θέσεων, τον αρχικοποιεί από το πληκτρολόγιο, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τις τετραγωνικές ρίζες κάθε μίας από τις τιμές αυτές.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-8. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος ορίζει δύο πίνακες ακεραίων 10 θέσεων Α και Β, αρχικοποιεί τον Α με τυχαίες τιμές, τις υποδιπλασιάζει και καταχωρεί τα αποτελέσματα στον Β. Στη συνέχεια εμφανίζει τα περιεχόμενά τους στην οθόνη σε δύο στήλες τη μία δίπλα από την άλλη.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-9. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος αρχικοποιεί από το πληκτρολόγιο, μονοδιάστατο πίνακα ακεραίων Ν θέσεων (Ν σταθερά) τον ταξινομεί κατά αύξουσα σειρά και αφού καθαρίσει την οθόνη εμφανίζει τα στοιχεία του ταξινομημένα. (Να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Bubble Sort).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-10. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο ένα αλφαριθμητικό και το εμφανίζει στην οθόνη κάθετα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-11. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο ένα αλφαριθμητικό και το εμφανίζει ανεστραμμένο.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-12. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μία λέξη και ερευνά αν αυτή είναι καρκινική. (Καρκινικές λέξεις ονομάζονται αυτές που διαβάζονται και ανάποδα πχ. «Άννα»)

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-13. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια φράση και ερευνά αν αυτή είναι καρκινική. (Τα κενά αγνοούνται).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-14. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο μια λέξη με πεζούς λατινικούς χαρακτήρες και εμφανίζει στην οθόνη την λέξη αυτή σε κεφαλαία (Να μη γίνει χρήση συνάρτησης βιβλιοθήκης).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-15. Ομοίως με την Ε-14 από κεφαλαίους σε πεζούς (Λατινικούς).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-16. Ομοίως με την Ε-14 από πεζούς σε κεφαλαίους (Λατινικούς και Ελληνικούς).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-17. Ομοίως με την Ε-14 από κεφαλαίους σε πεζούς (Λατινικούς και Ελληνικούς).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-18. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο ένα αλφαριθμητικό και εμφανίζει στην οθόνη το μέγεθός του (Να μη γίνει χρήση συνάρτησης βιβλιοθήκης).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-19. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο, ένα αλφαριθμητικό κι ένα χαρακτήρα. Ερευνά και εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των επαναλήψεων του χαρακτήρα μέσα στο αλφαριθμητικό (Να μη γίνει χρήση συνάρτησης βιβλιοθήκης).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-20. Να γραφεί κώδικας, o οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο ένα αλφαριθμητικό κι ένα χαρακτήρα, ερευνά και εμφανίζει στην οθόνη τη θέση της πρώτης συνάντησης του χαρακτήρα μέσα στο αλφαριθμητικό (Εμφανίζει μήνυμα αν ο χαρακτήρας δε συναντάται. Να μη γίνει χρήση συνάρτησης βιβλιοθήκης).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-21. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο, δύο αλφαριθμητικά και τα συνενώνει σε ένα τρίτο το οποίο και εμφανίζει στην οθόνη. (Να μη γίνει χρήση τελεστή συνένωσης αλφαριθμητικών ή συνάρτησης βιβλιοθήκης).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-22. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο δύο αλφαριθμητικά, τα συγκρίνει μεταξύ τους ως προς την αξία τάξης και εμφανίζει στην οθόνη αντίστοιχο μήνυμα (Είναι ίσα, το πρώτο είναι μεγαλύτερο ή το δεύτερο είναι μεγαλύτερο).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-23. Έστω δύο ταξινομημένοι πίνακες Α και Β με n και m στοιχεία αντίστοιχα. Να γραφεί κώδικας ο οποίος θα δημιουργεί έναν πίνακα C και θα συγχωνεύει σε αυτόν τους Α και Β. (Ο C θα παραμένει ταξινομημένος).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-24. Έστω πίνακας με τις 300 τελικές βαθμολογίες των μαθητών ενός σχολείου. Να γραφεί κώδικας ο οποίος θα διαβάζει τις βαθμολογίες και θα καταχωρεί αυτές που είναι πάνω από τη βάση σε νέο πίνακα με όνομα Proag, ενώ αυτές που είναι κάτω από τη βάση σε πίνακα με όνομα Apor.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-25. Να γραφεί κώδικας ο οποίος, εισάγει από το πληκτρολόγιο 20 ακεραίους αριθμούς και τοποθετεί τους άρτιους από αυτούς σε πίνακα με όνομα Α, ενώ τους περιττούς σε πίνακα με όνομα Β.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-26. Να γραφεί κώδικας ο οποίος αρχικοποιεί από το πληκτρολόγιο δύο μονοδιάστατους πίνακες ακεραίων 10 θέσεων, τους προσθέτει και καταχωρεί τα αποτελέσματα σε τρίτο πίνακα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-27. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο, τα ονόματα και τα ΑΦΜ 100 υπαλλήλων και στη συνέχεια όταν δοθεί ένα ΑΦΜ, βρίσκει και εμφανίζει στην οθόνη το όνομα του υπαλλήλου. (Να λυθεί με χρήση δύο μονοδιάστατων πινάκων από αλφαριθμητικά).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-28. Να γραφεί κώδικας ο οποίος για μια τάξη 25 μαθητών, εισάγει το Ονοματεπώνυμό τους και το βαθμό τους στο μάθημα του Προγραμματισμού (Στην 20βάθμια κλίμακα – Να στηθεί φίλτρο ελέγχου). Στη συνέχεια υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τα Ονοματεπώνυμα και τις βαθμολογίες των μαθητών με την υψηλότερη και χαμηλότερη βαθμολογία (Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εμφανίζονται τα στοιχεία όλων των ισοβαθμούντων. Να λυθεί με χρήση δύο μονοδιάστατων πινάκων από αλφαριθμητικά).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-29. Σε μια πόλη κατοικούν 10.000 άνθρωποι. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης (στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) κάθε ενός από τους κατοίκους, και εμφανίζει τους 100 γηραιότερους από αυτούς ταξινομημένους με βάση την ημερομηνία γέννησης (Να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο ίδιας ημερομηνίας γέννησης. Να λυθεί με χρήση δύο μονοδιάστατων πινάκων από αλφαριθμητικά).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-30. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ζητά από τον χρήστη να πληκτρολογήσει το όνομά του, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τον αριθμό του ονόματός του. Ο αριθμός υπολογίζεται από το άθροισμα της αξίας των γραμμάτων που αποτελούν το όνομα (πχ Α=1, Β=2, Γ=3 κοκ).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-31. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν ακέραιο Ν ψηφίων, διαχωρίζει τα ψηφία και τα καταχωρεί σε μονοδιάστατο πίνακα ακεραίων.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-32. Να γραφεί κώδικας, ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο 500 ακεραίους (από 0 έως 100 – Να γίνεται έλεγχος) και τους εμφανίζει έχοντας τοποθετήσει τα μηδενικά (που τυχόν εισήχθησαν) στο τέλος.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-33. Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν 8μπιτο δυαδικό ακέραιο και τον μετατρέπει σε δεκαδικό. (Τα ψηφία του δυαδικού είναι 0 ή 1. Να γίνεται έλεγχος).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-34. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τις 100 ακέραιες τιμές των παρατηρήσεων ενός στατιστικού δείγματος (ή πληθυσμού), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη την επικρατούσα τιμή καθώς και τη συχνότητα της εμφάνισής της. (Υπενθυμίζεται ότι αν περισσότερες από μία τιμές έχουν την ίδια συχνότητα τότε δεν ορίζεται επικρατούσα τιμή).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-35. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τις Ν ακέραιες τιμές των παρατηρήσεων ενός στατιστικού δείγματος (ή πληθυσμού), υπολογίζει και εμφανίζει στην  οθόνη το εύρος τιμών R.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-36. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τις Ν ακέραιες τιμές των παρατηρήσεων ενός στατιστικού δείγματος (ή πληθυσμού), υπολογίζει και εμφανίζει στην  οθόνη το μέσο εύρος ΜΕ.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-37. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τις Ν ακέραιες τιμές (xi) των παρατηρήσεων ενός στατιστικού δείγματος (ή πληθυσμού), υπολογίζει και εμφανίζει στην  οθόνη τις συχνότητές τους (νi).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-38. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τις Ν ακέραιες τιμές των παρατηρήσεων ενός στατιστικού δείγματος (ή πληθυσμού), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη, τις συχνότητες (νi), τις σχετικές συχνότητες (fi) και τις σχετικές επί τοις εκατό συχνότητες (fi%).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-39. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τις Ν ακέραιες τιμές των παρατηρήσεων ενός στατιστικού δείγματος (ή πληθυσμού), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη, τις συχνότητες (νi), τις σχετικές συχνότητες (fi), τις σχετικές επί τοις εκατό συχνότητες (fi%), τις αθροιστικές συχνότητες (Νi) και τις σχετικές αθροιστικές συχνότητες (Fi και Fi%).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-40. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τις Ν ακέραιες τιμές των παρατηρήσεων ενός στατιστικού δείγματος (ή πληθυσμού), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τη διάμεσο δ. Υπενθυμίζεται ότι για τον υπολογισμό της διαμέσου θα πρέπει τα δεδομένα να ταξινομηθούν και σε περίπτωση που το πλήθος τους είναι περιττό τότε ως διάμεσος ορίζεται η μεσαία παρατήρηση, ενώ εάν το πλήθος τους είναι άρτιο, τότε η διάμεσος υπολογίζεται ως το ημιάθροισμα των δύο μεσαίων παρατηρήσεων.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-41. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί από το πληκτρολόγιο, πίνακα ακεραίων 3Χ3. Στη συνέχεια εμφανίζει τα περιεχόμενα στην οθόνη με τη μορφή 3 γραμμών και 3 στηλών.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-42. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί με ψευδοτυχαίες τιμές, πίνακα ακεραίων 3Χ3. Στη συνέχεια εμφανίζει τα περιεχόμενα στην οθόνη με τη μορφή 3 γραμμών και 3 στηλών.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-43. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί με ψευδοτυχαίες τιμές, πίνακα ακεραίων 4Χ4. Στη συνέχεια εμφανίζει στην οθόνη τα στοιχεία της κυρίας διαγώνιου του.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-44. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί από το πληκτρολόγιο πίνακα ακεραίων ΑνΧμ (ν και μ σταθερές προγράμματος), εισάγει από το πληκτρολόγιο έναν ακέραιο x και πολλαπλασιάζει τον πίνακα Α με τον ακέραιο x. Στη συνέχεια εμφανίζει το αποτέλεσμα στην οθόνη υπό τη μορφή ν γραμμών και μ στηλών.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-45. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί με ψευδοτυχαίες τιμές, πίνακα ακεραίων νΧν. Στη συνέχεια ελέγχει αν ο πίνακας αυτός είναι τριγωνικός άνω. (Τριγωνικός άνω είναι ο τετραγωνικός πίνακας του οποίου τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται πάνω από την κύρια διαγώνιο είναι ίσα με 0).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-46. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί με ψευδοτυχαίες τιμές, πίνακα ακεραίων νΧν. Στη συνέχεια ελέγχει αν ο πίνακας αυτός είναι τριγωνικός κάτω. (Τριγωνικός κάτω είναι ο τετραγωνικός πίνακας του οποίου τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται κ από την κύρια διαγώνιο είναι ίσα με 0).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-47. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί με ψευδοτυχαίες τιμές, πίνακα ακεραίων νΧμ. Στη συνέχεια ελέγχει αν ο πίνακας αυτός είναι κλιμακωτός άνω. (Κλιμακωτός άνω λέγεται ο πίνακας ΑνΧμ όταν ).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-48. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί με ψευδοτυχαίες τιμές, πίνακα ακεραίων νΧμ. Στη συνέχεια ελέγχει αν ο πίνακας αυτός είναι κλιμακωτός κάτω. (Κλιμακωτός κάτω λέγεται ο πίνακας ΑνΧμ όταν ).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-49. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί με ψευδοτυχαίες τιμές, πίνακα ακεραίων νΧν. Στη συνέχεια ελέγχει αν ο πίνακας αυτός είναι διαγώνιος. (Διαγώνιος είναι ο τετραγωνικός πίνακας του οποίου τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται πάνω και κάτω από την κύρια διαγώνιο είναι ίσα με 0, δηλαδή όλα του τα στοιχεία είναι 0 εκτός από αυτά της κυρίας διαγώνιου).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-50. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί με ψευδοτυχαίες τιμές, πίνακα ακεραίων νΧν. Στη συνέχεια ελέγχει αν ο πίνακας αυτός είναι μοναδιαίος. (Μοναδιαίος ή ταυτοτικός ονομάζεται ο διαγώνιος πίνακας του οποίου τα στοιχεία της κυρίας διαγώνιου είναι ίσα με τη μονάδα (1).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-51. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί με ψευδοτυχαίες τιμές, δύο πίνακες ακεραίων νΧμ, στη συνέχεια τους προσθέτει και εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα υπό μορφή ν γραμμών και μ στηλών. (Υπενθυμίζεται ότι οι πίνακες θα πρέπει να έχουν ίδιες διαστάσεις).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-52. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί με ψευδοτυχαίες τιμές δύο πίνακες ακεραίων ΑνΧμ και ΒμΧk αντίστοιχα. Στη συνέχεια τους πολλαπλασιάζει και εμφανίζει το αποτέλεσμα στην οθόνη υπό μορφή ν γραμμών και k στηλών. (Για τη μεθοδολογία του πολλαπλασιασμού πινάκων ανατρέξατε στην αντίστοιχη βιβλιογραφία της γραμμικής άλγεβρας).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-53. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί από το πληκτρολόγιο πίνακα νΧν, ελέγχει και εμφανίζει στην οθόνη αν ο πίνακας αυτός είναι ταυτοδύναμος. (Ταυτοδύναμος ονομάζεται ο τετραγωνικός πίνακας ο οποίος όταν πολλαπλασιαστεί με τον εαυτό του δεν μεταβάλλεται.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-54. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί από το πληκτρολόγιο πίνακα ΑνΧμ και εμφανίζει στην οθόνη τον ανάστροφό του Α’. (Ανάστροφος είναι ο πίνακας που προκύπτει από τον Α με εναλλαγή των γραμμών με τις στήλες του).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-55. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει και αρχικοποιεί από το πληκτρολόγιο τετραγωνικό πίνακα ΑνΧν , υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη αν αυτός είναι συμμετρικός. Συμμετρικός είναι ο τετραγωνικός πίνακας του οποίου τα στοιχεία είναι συμμετρικά ως προς την κύρια διαγώνιο. Πχ :

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-56. Ομοίως με την Ε-55 για αντισυμμετρικό πίνακα. Αντισυμμετρικός είναι ο τετραγωνικός πίνακας του οποίου τα στοιχεία που είναι συμμετρικά ως προς την κύρια διαγώνιο είναι αντίθετα. Πχ :

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-57. Μια ορίζουσα λέγεται απόλυτα συμμετρική όταν τα στοιχεία  της πρωτεύουσας (κύριας) διαγωνίου είναι ίσα και τα υπόλοιπα στοιχεία της είναι όλα ίσα μεταξύ τους. Πχ : . Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία μιας ορίζουσας 4ης τάξης, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη εάν αυτή είναι απόλυτα συμμετρική.

 

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-58. Μια ορίζουσα λέγεται ειδικά συμμετρική, όταν είναι συμμετρική (με στοιχεία διάφορα του 0) με τα στοιχεία της πρωτεύουσας διαγωνίου να είναι 0. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία μιας ορίζουσας νης τάξης, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη, εάν αυτή είναι ειδικά συμμετρική.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-59. Μια ορίζουσα της μορφής , λέγεται ορίζουσα Vandermonde ή Cauchy. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία μιας ορίζουσας νης τάξης, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη, εάν αυτή είναι της παραπάνω μορφής.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-60. Να γραφεί κώδικας ο οποίος βρίσκει την τιμή μιας ορίζουσας 2ης τάξης. (Για την εύρεση της τιμής ορίζουσας ανατρέξατε στην αντίστοιχη βιβλιογραφία της γραμμικής άλγεβρας).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-61. Να γραφεί κώδικας ο οποίος βρίσκει την τιμή μιας ορίζουσας 3ης τάξης με τη μέθοδο των ελασσόνων οριζουσών. (Για την εύρεση της τιμής ορίζουσας ανατρέξατε στην αντίστοιχη βιβλιογραφία της γραμμικής άλγεβρας).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-62. Να γραφεί κώδικας ο οποίος βρίσκει την τιμή μιας ορίζουσας 3ης τάξης με τη μέθοδο Sarrus. Υπενθυμίζεται ότι : . (Για επιπλέον βοήθεια στον κανόνα του Sarrus ανατρέξατε στην αντίστοιχη βιβλιογραφία της γραμμικής άλγεβρας).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-63. Να γραφεί κώδικας ο οποίος βρίσκει την τιμή μιας ορίζουσας νης τάξης με τη μέθοδο των ελασσόνων οριζουσών.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-64. Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα ονοματεπώνυμα των 100 υπαλλήλων μιας επιχείρησης καθώς και το ύψος των πωλήσεων που έχει πετύχει ο κάθε ένας από αυτούς. Η εταιρεία δίνει bonus 30% σε όσους υπαλλήλους υπερβαίνουν το 60% του μέσου όρου των πωλήσεων και 50% σε όσους υπερβαίνουν το 80% του μέσου όρου των πωλήσεων. Ο υπάλληλος με τις υψηλότερες πωλήσεις θα πάρει διπλό μισθό και προαγωγή. Το πρόγραμμα εμφανίζει στην οθόνη τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων που θα πάρουν bonus καθώς και το ύψος του bonus για τον κάθε ένα από αυτούς. Πρώτο θα εμφανιστεί το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που θα πάρει την προαγωγή. (Ο μισθός των υπαλλήλων είναι 1000€).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-65. Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα άλματος εις μήκος συμμετέχουν 30 αθλητές. Κάθε αθλητής, έχει δικαίωμα να εκτελέσει 3 προσπάθειες. Για την τελική κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη. Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο, το ονοματεπώνυμο καθώς και τις 3 επιδόσεις του κάθε αθλητή (σε cm), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τα ονοματεπώνυμα και την  καλύτερη επίδοση των τριών πρώτων, καθώς και τον τύπο μεταλλίου που θα λάβει ο καθένας από αυτούς (χρυσό ο 1ος , αργυρό ο 2ος , χάλκινο ο 3ος).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-66. Σε μια κλήρωση συμμετέχουν 1000 άτομα που έχουν αγοράσει λαχνούς. Ο πρώτος λαχνός κερδίζει ένα αυτοκίνητο, ο δεύτερος μια τηλεόραση TFT και ο τρίτος ένα στερεοφωνικό. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων καθώς και τον αριθμό του λαχνού που έχει ο κάθε ένας (από 1 έως 1000), παράγει με τη σειρά 3 ψευδοτυχαίους ακεραίους από 1 έως 1000 και εμφανίζει στην οθόνη τα ονοματεπώνυμα των νικητών, τον αριθμό του λαχνού τους και το έπαθλο του καθενός.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-67. Σε ένα αγώνα Μαραθωνίου συμμετέχουν 50 αθλητές. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο, τα ονοματεπώνυμα και τους χρόνους των αθλητών (σε min:sec), υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το ονοματεπώνυμο και το χρόνο του νικητή.

 

 ΑΣΚΗΣΗ Ε-68. Σε ένα ΑΤΜ διενεργούνται συναλλαγές κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου. Για κάθε πελάτη τηρούνται τα παρακάτω στοιχεία :αριθμός λογαριασμού ,ονοματεπώνυμό του, υπόλοιπο και κωδικός PIN. Οι επιτρεπτές πράξεις είναι : 0. Ερώτηση Υπολοίπου, 1. Ανάληψη, 2. Κατάθεση. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τα παραπάνω στοιχεία για τους Ν πελάτες της τράπεζας και στη συνέχεια ζητά τον αριθμό λογαριασμού και τον κωδικό του πελάτη. Εάν ο κωδικός είναι εσφαλμένος εμφανίζει μήνυμα και τον ζητά εκ νέου (έως 3 φορές, μετά ο λογαριασμός κλειδώνει). Εάν δοθεί αποδεκτός αριθμός λογαριασμού / κωδικός, τότε εμφανίζεται το μενού των επιτρεπτών πράξεων (0,1,2 – να γίνεται έλεγχος) και ανάλογα εμφανίζει το υπόλοιπο, προσθέτει ή αφαιρεί από το υπόλοιπο του λογαριασμού το πληκτρολογηθέν ποσό. Σε περίπτωση που ζητηθεί ανάληψη ποσού μεγαλύτερου από το υπάρχον υπόλοιπο να εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-69. Σε ένα βιβλιοπωλείο υπάρχουν Ν βιβλία και για κάθε ένα από αυτά τηρούνται τα παρακάτω στοιχεία :

-         Τίτλος

-         ISBN

-         Έτος έκδοσης

-         Ονοματεπώνυμο συγγραφέα

-         Εκδοτικός Οίκος

-         Τιμή

-         Ποσότητα αποθέματος

Να γραφεί κώδικας ο οποίος θα επιτρέπει σε ένα πελάτη να εκτελέσει ηλεκτρονική παραγγελία. Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα (με κατάλληλη επιλογή) να αναζητήσει βιβλία με ISBN, τίτλο, έτος έκδοσης, συγγραφέα και εύρος τιμών. Εάν ο πελάτης επιχειρήσει να αγοράσει βιβλίο του οποίου το απόθεμα είναι 0 (δεν υπάρχει απόθεμα), να εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-70. Σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα εργάζονται Ν καθηγητές, οι οποίοι αμείβονται ανά ώρα με την παρακάτω λογική :

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Μικτή Ωριαία Αντιμισθία

ΔΕ

15€

ΤΕ

17€

ΠΕ

20€

MSc

22

PhD

26

Στο μικτό ωρομίσθιο υπολογίζεται χρονοεπίδομα, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας. Το εισαγωγικό κλιμάκιο είναι το υπαριθμόν 18 και το καταληκτικό το 1. Η πρώτη αλλαγή κλιμακίου γίνεται από το 18 στο 17 με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους υπηρεσίας, ενώ από εκεί και πέρα τα κλιμάκια αλλάζουν ανά διετία. Για κάθε κλιμάκιο γίνεται αύξηση 2% επί του μικτού ωρομισθίου. Οι κρατήσεις ΙΚΑ ανέρχονται στο 17% των μικτών μηνιαίων αποδοχών, ο ΦΜΥ στο 1%, και οι κρατήσεις χαρτοσήμου στο 0,03%, ενώ οι κρατήσεις φόρου ανέρχονται στο 10%.

Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο το ονοματεπώνυμο, το επίπεδο εκπαίδευσης, τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας και τις ώρες που πραγματοποίησε σε έναν δεδομένο μήνα ο εκάστοτε καθηγητής, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη πίνακα με τη συνολική μισθοδοσία  των καθηγητών του σχολείου.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-71. Για την πρόσληψη εκπαιδευτικών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία μοριοδότησης :

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Βάση Μορίων

Μεταπτυχιακό : +600 μόρια

Διδακτορικό : +600 μόρια

Παιδαγωγικό : +600 μόρια

Κάθε ώρα εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας : 1 μόριο (έως 84 τον μήνα ή 840 το έτος)

Κάθε ημέρα επαγγελματικής προϋπηρεσίας : 1 μόριο (έως 25 το μήνα ή 300 το έτος)

ΔΕ

-3000

ΤΕ

-2000

ΤΕΙ

-1600

ΑΕΙ

-1200

      Η βάση μορίων για κάθε εκπαιδευτικό ξεκινά αφαιρετικά και σε αυτή προστίθενται τα περεταίρω μόρια που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει με την αίτησή του ο υποψήφιος. ΠΧ απόφοιτος ΑΕΙ, χωρίς μεταπτυχιακό ή διδακτορικό και χωρίς προϋπηρεσία λαμβάνει -1200 μόρια        (αρνητικά μόρια), αν όμως είχε παιδαγωγικό θα λάμβανε -1200+600=-600 κτλ.

      Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο, το ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου, το επίπεδο εκπαίδευσής του, το πλήθος μεταπτυχιακών, διδακτορικών, την προϋπηρεσία σε έτη / μήνες / ημέρες και συντάσσει τον πίνακα μοριοδότησης, εμφανίζοντας στην οθόνη τα αποτελέσματα.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-72. Για την άσκηση Ε-70, να εμφανιστούν οι καθηγητές με τις μεγαλύτερες και την μικρότερες καθαρές αποδοχές. (Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός να εμφανίζονται και αυτοί).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-73. Για να αντιμετωπιστεί η περίπτωση εξαπάτησης των πελατών της, μέσω υποβολής ανύπαρκτων στοιχείων μια εταιρία σας αναθέτει να γράψετε κώδικα ο οποίος ελέγχει την εγκυρότητα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του χρήστη που θέλει να προβεί σε ηλεκτρονική συναλλαγή. Σημειώνεται ότι το Α.Φ.Μ., έχει 9 ψηφία και για την επιβεβαίωση της εγκυρότητάς του ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

- Απομονώνουμε το τελευταίο (το 9ο , το δεξιότερο) ψηφίο το οποίο αποτελεί το ψηφίο ελέγχου (check digit).

- Ξεκινάμε από το 8ο και κατευθυνόμενοι προς το 1ο ψηφίο πολλαπλασιάζουμε με τις δυνάμεις του 2 από 21 έως 28.

- Προσθέτουμε τα αποτελέσματα και παίρνουμε το υπόλοιπο της διαίρεσης των αποτελεσμάτων με το 11. Αν το αποτέλεσμα είναι ίδιο με το ψηφίο ελέγχου, τότε ο αριθμός είναι αποδεκτό Α.Φ.Μ.

Π.Χ.   Έστω ο αριθμός 011111111. Κρατάμε το 9ο ψηφίο (στην περίπτωσή μας 1), σαν ψηφίο ελέγχου.

0

1

1

1

1

1

1

1

x28

x27

x26

x25

x24

x23

x22

x21

0

128

64

32

16

8

4

2

0+128+64+32+16+8+4+2 = 254

254 MOD 11 = 1 = check digit

Άρα αποδεκτός αριθμός.

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω αλγόριθμος ελέγχει μόνο την εγκυρότητα και όχι την ύπαρξη του ΑΦΜ. Ένας αποδεκτός ΑΦΜ, έχει πάντα 9 ψηφία. Αν τα ψηφία είναι λιγότερα ή περισσότερα, τότε ο αριθμός δεν είναι αποδεκτός.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-74. Για να αντιμετωπιστεί η περίπτωση εξαπάτησης των πελατών της, μέσω υποβολής ανύπαρκτων στοιχείων μια εταιρία σας αναθέτει να γράψετε κώδικα, ο οποίος θα ελέγχει τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας για την ορθότητά του. Ο έλεγχος της ορθότητας του αριθμού θα γίνεται με χρήση του αλγόριθμου του Luhn (mod 10 algorithm).

Ο αλγόριθμος του Luhn είναι ένας checksum algorithm οποίος κινούμενος από δεξιά προς τα αριστερά παίρνει κάθε δεύτερο ψηφίο (ξεκινώντας από το προτελευταίο) και το διπλασιάζει. Αν το αποτέλεσμα είναι διψήφιος αριθμός τότε προσθέτει τα ψηφία μεταξύ τους και παράγει έναν μονοψήφιο. Στο τέλος προσθέτει όλους τους αριθμούς (και αυτούς που δεν διπλασιάστηκαν) και ελέγχει αν το άθροισμα διαιρείται ακριβώς με το 10. Εάν διαιρείται τότε πρόκειται για αποδεκτό αριθμό. Για παράδειγμα :    Έστω ο αριθμός κάρτας 2323-2005-7766-3554. Για δική μας ευκολία ο αριθμός δίνεται χωρίς διαχωριστικά ή κενά, δηλαδή : 2323200577663554.

2

3

2

3

2

0

0

5

7

7

6

6

3

5

5

4

Χ2

 

Χ2

 

Χ2

 

Χ2

 

Χ2

 

Χ2

 

Χ2

 

Χ2

 

4

4

4

0

14

12

6

10

4

4

4

0

5

3

6

1

4

3

4

3

4

0

0

5

5

7

3

6

6

5

1

4

4+3+4+3+4+0+0+5+5+7+3+6+6+5+1+4=70. Το 70, διαιρείται ακριβώς με το 10, άρα ο αριθμός πληροί τις προϋποθέσεις του MOD 10 algorithm.

Επιπλέον πρέπει να ελεγχθεί το μήκος του αριθμού, αλλά και το πρόθεμά του ανάλογα με την εταιρία που διαθέτει την κάρτα στην αγορά.  Παρακάτω δίνονται τα προθέματα των κυριότερων εταιριών, αλλά και το μήκος των αριθμών για κάθε εταιρία.

Τύπος κάρτας

Πρόθεμα

Μήκος Αριθμού

Master Card

51 έως 55

16

Visa

4

13 ή 16

American Express

34 ή 37

15

Discover

6011

16

Diners

36, 38, 300 έως 305

14

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-75. Σε ένα τηλεπαιχνίδι, συμμετέχουν 32 διαγωνιζόμενοι. Στον Α’ γύρο οι διαγωνιζόμενοι απαντούν σε 10 ερωτήσεις και για κάθε σωστή απάντηση λαμβάνουν 1 βαθμό. Κάθε πόντος του πρώτου γύρου αντιστοιχεί σε 50€. Στο τέλος του γύρου προκρίνονται οι 16 πρώτοι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (στις τελευταίες θέσεις μόνο) γίνεται επαναληπτικός γύρος 3 ερωτήσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να προκύψει η τελική δεκαεξάδα η οποία προκρίνεται (οι επαναληπτικές ερωτήσεις δεν λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο). Στους υπόλοιπους γύρους επαναλαμβάνεται η διαδικασία που προαναφέρθηκε (10 ερωτήσεις σε κάθε γύρο) και κάθε φορά προκρίνονται οι μισοί διαγωνιζόμενοι (στον 2ο προκρίνονται 16, στον 3ο 8, στον 4ο 4 και στον τελικό 2 εκ των οποίων ένας είναι τελικός νικητής), ενώ το χρηματικό έπαθλο διπλασιάζεται για κάθε σωστή απάντηση (στον 1ο γύρο 50€, στον 2ο 100€, στον 3ο 200€, στον 4ο 400€ και στον τελικό 800€ για κάθε σωστή απάντηση). Ο τελικός νικητής εκτός από τα χρήματα που έχει μαζέψει από κάθε γύρο κερδίζει και 10000€ επιπλέον.

      Να γραφεί κώδικας ο οποίος υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία και εμφανίζει στην οθόνη την τελική κατάταξη των διαγωνιζόμενων (αφού έχει εισάγει τα ονοματεπώνυμά τους και τις απαντήσεις (Σ ή Λ) σε κάθε ερώτηση για τους αντίστοιχους γύρους), καθώς και το χρηματικό ποσό που κερδίζει ο καθένας.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-76. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει από το πληκτρολόγιο τις βαθμολογίες στα 10 μαθήματα που διδάσκονται σε μια τάξη, για τους 20 μαθητές της τάξης καθώς και τα ονοματεπώνυμά τους. Στη συνέχεια υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη : Το γενικό μέσο όρο όλων των μαθητών, Το μέσο όρο του κάθε μαθητή, Τους μαθητές που ο μέσος όρος τους είναι πάνω από το μέσο όρο της τάξης, Τον μεγαλύτερο και μικρότερο βαθμό, τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που  πήραν αυτούς τους βαθμούς και σε ποια μαθήματα (αύξων αριθμός μαθήματος).

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-77. Σε μια δημοσκόπηση η οποία αφορά την άποψη των πολιτών για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε καίρια ζητήματα, οι πολίτες απαντούν με (Ν)αι, (Ό)χι ή (Λ)ευκό. Το δείγμα των πολιτών είναι Ν άτομα και αφορά Κ πόλεις της επικράτειας (όπου Ν και Κ ακέραιες σταθερές). Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαχειρίζεται την παραπάνω κατάσταση, μετρά και εμφανίζει στην οθόνη : Το σύνολο των Ναι, Όχι και Λευκών καθώς και τα ποσοστά τους, τόσο για την επικράτεια όσο και για κάθε πόλη αντίστοιχα. Τέλος εμφανίζει τις πόλεις ταξινομημένες με βάση τα Ναι που έδωσαν.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-78. Σε ένα πρωτάθλημα motocross συμμετείχαν 50 αθλητές οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε 3 διαφορετικές πίστες. Να γραφεί κώδικας ο οποίος εισάγει τα ονοματεπώνυμα των διαγωνιζόμενων και τους χρόνους που έκαναν για να ολοκληρώσουν κάθε πίστα και εμφανίζει την τελική κατάταξη με βάση τους μέσους όρους των διαγωνιζόμενων.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-79. Να γραφεί κώδικας ο οποίος ορίζει τετραγωνικό πίνακα νΧν (όπου ν ακέραια σταθερά), τον αρχικοποιεί από το πληκτρολόγιο και εμφανίζει στην οθόνη τη δευτερεύουσα διαγώνιό του.

 

ΑΣΚΗΣΗ Ε-80. Σε