Γραμματέας Διεύθυνσης
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Διοικητικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα “Γραμματέας Διεύθυνσης” έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές τάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένες εργασίες, σε τμήματα του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα (Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Οργανισμούς, Δημ. Υπηρεσίες), με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και αντιμετώπιση αναγκών γραμματειακής υποστήριξης.

Ο “Γραμματέας Διεύθυνσης” είναι ένα ειδικευμένο άτομο, ικανό να χειρίζεται αυτόνομα και υπεύθυνα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Διοίκησης μιας επιχείρησης, να αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών / πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών, και να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Προϊσταμένου.

Ο “Γραμματέας Διεύθυνσης” ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες (Duties) :

1. Διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία.

2. Συντάσσει επαγγελματικά έγγραφα.

3. Αρχειοθετεί έγγραφα.

4. Είναι αποτελεσματικός στα διοικητικά του καθήκοντα.

5. Είναι αποτελεσματικός στις επικοινωνιακές του σχέσεις.

6. Έχει το επίπεδο γνώσεων που θα του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα τεκταινόμενα στον επιχειρησιακό χώρο και να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά.

7. Αντιμετωπίζει προβλήματα γραμματειακής φύσης μίας επιχείρησης με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος DOS και του περιβάλλοντος WINDOWS σε προϊόντα λογισμικού (όπως επεξεργασία κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων).

8. Προγραμματίζει τις εργασίες ενός Αυτοματοποιημένου Γραφείου χρησιμοποιώντας τοπικά δίκτυα Η/Υ και λογισμικό διαχείρισης σύγχρονου γραφείου.