Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Διοικητικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα «Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων» διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές τάσεις, οι οποίες τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε έδρα Δικαστηρίου ή δικηγορική εταιρεία ή δικηγορικό ή συμβολαιογραφικό γραφείο ή γραφείο δικαστικού επιμελητή ή σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα παροχής νομικών υπηρεσιών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου των οργανωτικών μονάδων στις οποίες θα ενταχθεί, καθώς επίσης και στην
αντιμετώπιση αναγκών γραμματειακής υποστήριξης.

Γενικά, ο «Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων» λαμβάνει υπόψη τη συνήθως ακολουθούμενη πρακτική και προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Αντιμετωπίζει, θετικά, την κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών / πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών.

Ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα και εκτελεί, με βάση τις εντολές του Προϊσταμένου του, τις ακόλουθες, κυρίως, επαγγελματικές δραστηριότητες (Duties) :

α. Ασκεί διοικητικά καθήκοντα με αποτελεσματικότητα και συνδράμει στις εσωτερικές ή εξωτερικές εργασίες της οργανωτικής μονάδας στην οποία υπηρετεί - (όπως κατάθεση δικογράφων και άλλων συναφών εργασιών ενώπιον Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και δημοσίων εν γένει υπηρεσιών) έχοντας το επίπεδο γνώσεων, που του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα τεκταινόμενα στον επαγγελματικό χώρο και να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά και αποδοτικά κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ειδικότερα, συντάσσει επαγγελματικά έγγραφα, ταξινομεί και αρχειοθετεί ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα, διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία και αντιμετωπίζει τα ζητήματα γραμματειακής φύσης της οργανωτικής μονάδας. Επίσης, τηρεί ημερολόγιο της οργανωτικής μονάδας και του Προϊσταμένου αυτής, σχετικά με τις καθημερινές δραστηριότητες και προγραμματίζει τις εργασίες ενός Αυτοματοποιημένου Γραφείου.

β. Αναπτύσσει τις επικοινωνιακές σχέσεις στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

γ. Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των εκκρεμών οικονομικών υποθέσεων της οργανωτικής μονάδας στην οποία εργάζεται.