Τεχνικός Διανομής
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Διοικητικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα Τεχνικός Διανομής, έχει Πιστοποιητικό Επαγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα, το οποίο με τη σειρά του στοχεύει στην εξασφάλιση από κάθε καταρτιζόμενο των επαγγελματικών ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών στάσεων) που καθιστούν αυτόν ικανό να εργάζεται σαν ένας ειδικευμένος εργαζόμενος που εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις δυναμικά προβλεπόμενες εργασίες.

Ο Τεχνικός Διανομής εργάζεται ως υπάλληλος ΜΜ ή μεγάλης ΤΕ του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον από καθήκοντα/υποχρεώσεις συνεργασίας στο χώρο εργασία του -και μετά από εύλογο χρόνο εξοικείωσης με αυτόν- έχει ακόμη τη δυνατότητα να αναλάβει καθήκοντα συντονισμού και εποπτείας προσωπικού, που ασχολείται με τις παραπάνω εργασίες.

Ο «Τ Δ» προσλαμβάνεται στην επιχείρηση (στις υπηρεσίες μεγάλων ή ΜΜ ΤΕ) όπου μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής εργάζεται σαν ειδικευμένος υπάλληλος και στα πλαίσια του εκάστοτε σε ισχύ εσωτερικού κανονισμού και ως προϊστάμενος Γραφείου.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως απλός ΤΔ αναφέρεται στον υπεύθυνο προϊστάμενο Γραφείου.