Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Διοικητικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα ΤΕΠ ΤΓ1, έχει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα, το οποίο με τη σειρά του στοχεύει στην εξασφάλιση από κάθε καταρτιζόμενο των επαγγελματικών ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών στάσεων) που καθιστούν αυτόν ικανό να εργάζεται σαν ένας ειδικευμένος εργαζόμενος που εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις δυναμικά προβλεπόμενες εργασίες, στα πλαίσια του σε ισχύ ΟΚ.

Ο «ΤΕΠ» ΤΓ εργάζεται ως υπάλληλος ΜΜ ή μεγάλης ΤΕ του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον από καθήκοντα/υποχρεώσεις συνεργασίας στο χώρο εργασία του -και μετά από εύλογο χρόνο εξοικείωσης με αυτόν- έχει ακόμη τη δυνατότητα να αναλάβει καθήκοντα συντονισμού και εποπτείας προσωπικού, που ασχολείται με τις παραπάνω εργασίες.

Ο «ΤΕΠ» ΤΓ προσλαμβάνεται στην επιχείρηση (στις υπηρεσίες μεγάλων ή ΜΜ ΤΕ) όπου μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής εργάζεται σαν ειδικευμένος υπάλληλος και στα πλαίσια του εκάστοτε σε ισχύ εσωτερικού κανονισμού σε τμηματάρχη Γραφείου.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως απλός ΤΕΠ αναφέρεται στον υπεύθυνο Τμηματάρχη ή προϊστάμενο Τμήματος. Τμηματάρχης ο οποίος αναφέρεται στον Τομεάρχη ή ανώτερο τεχνικό ή διοικητικό στέλεχος, πτυχιούχο τριτοβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης.