ΤΜΗΜΑ : Β' Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

ΑΣΚΗΣΗ 1η

Για την εταιρεία FRESHIUS - Φ. Φωκάς & Υιοί Ο.Ε. - Χονδρικό / Λιανικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, η οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία και εδρεύει στην Κεντρική Αγορά Αθηνών Γ 46 - 48, Αγ. Ι. Ρέντης, ΑΦΜ 998728840 / ΔΟΥ Στ’ Πειραιά, Τηλ 210-4822900, 01, ΦΑΞ : 210-4030700, λαμβάνουν χώρα, για τον μήνα Μάιο του 2017, τα λογιστικά γεγονότα που απεικονίζονται από τα συνημμένα παραστατικά.

Ζητείται να γίνουν οι απαιτούμενες λογιστικές εγγραφές στο απλογραφικό βιβλίο.

Αρχείο Παραστατικών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Ημερομηνία παράδοσης : Παρασκευή 17/11/2017
Η παράδοση της άσκησης είναι υποχρεωτική.
Η απάντηση της άσκησης θα παραδοθεί μέσω του συστήματος Edmodo.
Προτιμάται η μορφή αρχείου .PDF (δεν αποκλείονται όμως άλλες μορφές).
Παράδοση της άσκησης εκτός συστήματος Edmodo λαμβάνει ποινή στη βαθμολογία κατά 20%.
Η ημερομηνία παράδοσης είναι δεσμευτική και μη διαπραγματεύσιμη. Άσκηση η οποία θα παραδοθεί εκπρόθεσμα έχει ποινή στη βαθμολογία κατά 20%. Καμία άσκηση δε θα γίνει δεκτή μετά την επίλυσή της στην τάξη.
Ο μέσος όρος των βαθμών των ασκήσεων θα προσμετρηθεί στην βαθμολογία του τετραμήνου (20%).