ΤΜΗΜΑ : Α' Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πρωϊνό)

Δευτέρα 23/ Οκτωβρίου 2017

ΑΣΚΗΣΗ 1η

Να γίνει μετατροπή των παρακάτω δυαδικών (Binary) ακεραίων στους δεκαδικούς (Decimal) αντίστοιχούς τους :
- 01010101, 10101010, 11001100, 0011001111110000, 1111000011110000

===========================================================================================================

ΑΣΚΗΣΗ 2η

α) Να αναζητηθεί στη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο ο πίνακας ASCII, ο οποίος περιέχει και τους Ελληνικούς Χαρακτήρες.
β) Με βάση τον παραπάνω πίνακα να αναπαρασταθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας (με κεφαλαία Ελληνικά) σε δυαδική μορφή.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Ημερομηνία παράδοσης : Δευτέρα 30/10/2017
Η παράδοση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική.
Οι ασκήσεις μπορούν να παραδοθούν σε έντυπη μορφή κατ ιδίαν ή να αποσταλούν στη διεύθυνση papers@kontopodis.edu.gr.
Η ημερομηνία παράδοσης είναι δεσμευτική και μη διαπραγματεύσιμη. Καμία άσκηση δεν θα γίνει δεκτή μετά το πέρας της προθεσμίας.
Ο μέσος όρος των βαθμών των ασκήσεων θα προσμετρηθεί στην βαθμολογία της Προόδου (20%).