Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου
ΤΟΜΕΑΣ : Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών
ΟΜΑΔΑ   : Ηλεκτρονικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου" έχει πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη ή μη εργασία, σαν τεχνικός ηλεκτρονικών μηχανών που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον ενός σύγχρονου γραφείου, δηλαδή:

(α) απλή τηλεφωνική συσκευή
(β) συνδρομητικό τηλεφωνικό κέντρο
(γ) συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX)
(δ) αυτόματος τηλεφωνητής
(ε) φωτοαντιγραφική μηχανή
(στ) ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ)
(ζ) περιφερειακές συσκευές Η/Υ
(η) δίκτυα Η/Υ

Ο τεχνικός αυτής της ειδικότητας θα μπορεί να διεκπεραιώνει υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, εργαζόμενος αυτόνομα ή σαν μέλος ομάδας τεχνικών της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας. Ειδικότερα μπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες :

1. Εφαρμόζει τις αρχές του ηλεκτρισμού, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία χαμηλής ισχύος, που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές διατάξεις.
2. Σχεδιάζει, υπολογίζει και κατασκευάζει απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα και σύνθετες ηλεκτρονικές εφαρμογές, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά στοιχεία, με διακριτά και ολοκληρωμένα κυκλώματα.