Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων
ΤΟΜΕΑΣ : Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών
ΟΜΑΔΑ   : Ηλεκτρονικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων», έχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα το οποίο τους εξασφαλίζει τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με βάση τις πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές τους γνώσεις ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των ιατρικών οργάνων, με τη διαδικασία παραγωγής ιατρικών οργάνων καθώς και τη συντήρηση, επισκευή και θέση σε ετοιμότητα λειτουργίας αυτών.

Οι εργασίες αυτές εκτελούνται αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες, πάντα σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματος. Ο «Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων» μπορεί να εργαστεί:

α) Σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια, θεραπευτικά κέντρα και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας όπου βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν ιατρικά όργανα.
β) Σε μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή εργοστάσια παραγωγής ιατρικών οργάνων.
γ) Σε εμπορικές αντιπροσωπείες και καταστήματα πώλησης ιατρικών οργάνων.
δ) Ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων» ασκούν, αυτόνομα ή σε συνεργασία με επαγγελματίες ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων (π.χ Τεχνολόγοι Ιατρικών Οργάνων ΤΕ), τα παρακάτω επαγγελματικά καθήκοντα:

α) Συμμετοχή σε διαδικασίες παραγωγής πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων.
β) Προληπτική συντήρηση, επισκευή και ποιοτικό έλεγχο ιατρικών οργάνων, συστημάτων και λεπτομηχανισμών.
γ) Ανακατασκευή ιατρικών οργάνων, συστημάτων και λεπτομηχανισμών.
δ) Εξασφάλιση της ετοιμότητας χρήσης συσκευών και οργάνων στο νοσοκομείο, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες (π.χ. ιατροί, ακτινοφυσικοί, βιοχημικοί, κλπ.).
ε) Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.