Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας & Τηλεπικοινωνιών
ΤΟΜΕΑΣ : Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών
ΟΜΑΔΑ   : Ηλεκτρονικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» έχει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες και είναι ικανός να εκτελεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα, και σύμφωνα με την δεοντολογία του επαγγέλματος, τις εργασίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση διαφόρων επαγγελματικών του καθηκόντων. Ο παραπάνω απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως τεχνικός στην εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μονάδων κινητής τηλεφωνίας ή συστημάτων επικοινωνιών σε:

α) Δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες ή οργανισμούς παροχής υπηρεσιών και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
β) Μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών.
γ) Εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών προϊόντων.
δ) Εργαστήρια επισκευής τηλεπικοινωνιακών εξαρτημάτων και συστημάτων.
ε) Σε καταστήματα πώλησης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας και συστημάτων επικοινωνιών.
στ) Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.
ζ) Συστήματα συλλογής και μετάδοσης πληροφορικών με χρήση Η/Υ .

Το επάγγελμα του Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών αναλύεται στα εξής καθήκοντα:

α) Έχει γνώση των αρχών διαχείρισης της πληροφορίας καθώς και των υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κινητής τηλεφωνίας.
β) Έχει εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες και στα συστήματα επικοινωνιών.
γ)  Γνωρίζει να εγκαθιστά, να θέτει σε λειτουργία, να συντηρεί και να επισκευάζει δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και συστήματα επικοινωνιών.
δ) Γνωρίζει να εγκαθιστά, να θέτει σε λειτουργία, να συντηρεί και να επισκευάζει συσκευές κινητής τηλεφωνίας και συστημάτων επικοινωνιών.
ε) Γνωρίζει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικότερα στη μετάδοση της πληροφορίας.
στ) Γνωρίζει να χρησιμοποιεί, να εξηγεί και να ερμηνεύει Ελληνικά και Αγγλικά εγχειρίδια και σχέδια.