Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών & Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
ΤΟΜΕΑΣ : Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών
ΟΜΑΔΑ   : Ηλεκτρονικών
Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας “Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών διατάξεων” έχει πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένη και μη εργασία συντήρησης - επισκευής ή εγκατάστασης σε:

α) Ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.
β) STUDIO οπτικοακουστικών εγγραφών.
γ) Εμπορικές αντιπροσωπείες και καταστήματα εμπορίας ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρακουστικών προϊόντων και συστημάτων ασφαλείας.
δ) Ειδικά ηλεκτρονικά εργαστήρια (Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, αεροπορικές εταιρείες κ.τ.λ.) που χρησιμοποιούν ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτρακουστικά μέσα και συστήματα ασφαλείας.
ε) Μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρακουστικών προϊόντων του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
στ) Εργαστήρια επισκευής ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρακουστικών συστημάτων.

Ο τεχνικός της ανωτέρω ειδικότητας ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα με βάση τις τεχνικές και γενικές οδηγίες, τους ισχύοντας κανονισμούς και προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία των ατόμων, των συσκευών και του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας με ορθολογικό τρόπο τα εργαλεία και τις συσκευές ελέγχου και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:

1. Οργανώνει τη θέση εργασίας του, επιλέγει και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά εγχειρίδια (Manuals, Databooks, Data sheets, κ.λ.π.).
2. Αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρακουστικών συσκευών.
3. Εκτελεί εργασίες ελέγχου και συντήρησης των ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.
4. Συναρμολογεί ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρακουστικές συσκευές και ηλεκτρονικά συστήματα.
5. Προετοιμάζει και εγκαθιστά κεραίες ραδιοφώνων και τηλεόρασης.
6. Συνδέει και ελέγχει τις πηγές τροφοδότησης των ηλεκτρονικών συσκευών.
7. Μελετά, εγκαθιστά και επιλύει προβλήματα λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.
8. Αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα λειτουργίας ραδιοφώνων.
9. Αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα λειτουργίας συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου.
10. Αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα λειτουργίας συσκευών τηλεόρασης (ΤV).
11. Αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα λειτουργίας συσκευών βίντεο.
12. Αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα λειτουργίας κάμερας.