Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών & Μετάδοσης Πληροφορίας
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
ΤΟΜΕΑΣ : Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών
ΟΜΑΔΑ   : Ηλεκτρονικών
Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας “Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας” έχει πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένη ή μη εργασία στην εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
α) Δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες ή οργανισμούς παροχής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, εξαρτημένων υλικών.
β) Μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων.
γ) Εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών προϊόντων.
δ) Εργαστήρια επισκευής τηλεπικοινωνιακών εξαρτημάτων και συστημάτων.
ε) Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε κτιρια, βιομηχανίες, κ.τ.λ. με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.
στ) Συστήματα συλλογής και μετάδοσης πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ο τεχνικός της ειδικότητας αυτής ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα με βάση τις απαραίτητες γενικές και ειδικές γνώσεις, τις τεχνικές και γενικές οδηγίες, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία των ατόμων, των συσκευών και του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιεί με ορθολογικό τρόπο τα εργαλεία και τις συσκευές ελέγχου και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:
1. Εφαρμόζει τις αρχές του ηλεκτρισμού, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα και σε ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία χαμηλής ισχύος, που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές διατάξεις.
2. Υπολογίζει και κατασκευάζει απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα με αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά στοιχεία (διακριτά και ολοκληρωμένα κυκλώματα). Αναπτύσει εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων.
3. Χρησιμοποιεί, προγραμματιζει και γνωρίζει τη δομή (και τα λειτουργικά συστήματα) Η/Υ και μικροεπεξεργαστών.
4. Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές διατάξεις, ανιχνεύει βλάβες και τις επισκευάζει.
5. Επιλέγει και χρησιμοποιεί (Ελληνικά και ξενόγλωσσα) τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια.
6. Εφαρμόζει τις αρχές διαχείρισης, διαμόρφωσης και μετάδοσης πληροφορίας.
7. Εγκαθιστά, θέτει σε λειτουργία, συντηρεί και επισκευάζει ενσύρματα δίκτυα (εναέρια, υπόγεια και υποβρύχια).
8. Εγκαθιστά, θέτει σε λειτουργία, συντηρεί και επισκευάζει ασύρματα συστήματα συμβατικής και νέας τεχνολογίας.
9. Εγκαθιστά, θέτει σε λειτουργία, συντηρεί και επισκευάζει τηλεφωνικά κέντρα, συνδρομητικά κέντρα και συγκεντρωτές γραμμών συμβατικής και νέας τεχνολογίας.
10. Εγκαθιστά, θέτει σε λειτουργία, συντηρεί και επισκευάζει τερματικές διατάξεις συμβατικής και νέας τεχνολογίας.
11. Γνωρίζει τη χρήση και λειτουργία νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τεχνικών.
12. Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης στις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολικές διατάξεις που υποστηρίζουν τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
13. Γνωρίζει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικότερα στη μετάδοση πληροφορίας.