Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)
ΤΟΜΕΑΣ : Δομικών & Συναφών Κατασκευών
ΟΜΑΔΑ   : Δομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος του Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)» είναι εκείνος που μετά από επιτυχή φοίτηση 4 εξαμήνων και εξέταση, παίρνει από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επίσημη πιστοποίηση ότι έχει σε επαρκή βαθμό τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, τις απαραίτητες δεξιότητες ή επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε θέσεις που χρησιμοποιούν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών υπό την επίβλεψη μηχανικού (ως επί το πλείστον),

α) σε εξαρτημένη ή όχι μορφή εργασίας
β) σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης τεχνικής επιχείρησης
γ) σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
δ) σαν μέλος ομάδας σε διαδικασία μελετών
ε) σαν μέλος ομάδας συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης γεωγραφικών πληροφοριών.

Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε φορείς που ασχολούνται με :

1. Καταγραφή ή διαχείριση δημόσιας και ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας
2. Πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό με χρήση G.I.S.
3. Διαχείριση Δικτύων ωφέλειας
4. Μελέτες κυκλοφοριακές - συγκοινωνιακές αναπτυξιακές περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
5. Μελέτες περιβαλλοντικές, απογραφής-διαχείρισης φυσικών πόρων

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στις ανάγκες που θα υπάρξουν για αποφοίτους της, συγκεκριμένης ειδικότητας λόγω της έναρξης δημιουργίας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μέρος των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν θα μπορέσουν να καλυφθούν από απόφοιτους Ι.Ε.Κ. - ¨Ειδικούς Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών¨ οι οποίοι θα είναι καταρτισμένοι και ειδικευμένοι να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας υπό την επίβλεψη γαιοεπιστήμονα ή μηχανικού.