Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών
ΤΟΜΕΑΣ : Τουρισμού - Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ   : Μεταφορών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος Διπλώματος ΙΕΚ ειδικότητας «Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» έχει πιστοποιήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορεί να προσφέρει εξαρτημένη, ή μη, εργασία κατά την οποία ενεργεί υπεύθυνα με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, διδάσκει και εμπεδώνει τις αναγκαίες και ικανές γνώσεις στους υποψηφίους αλλά και σε εν ενεργεία οδηγούς, ώστε να αποκτήσουν άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση με αντικειμενικό σκοπό την εμπέδωση της κυκλοφοριακής αγωγής για την εξασφάλιση της γενικότερης οδικής ασφάλειας (μείωση των τροχαίων ατυχημάτων) και την προστασία του περιβάλλοντος.
Κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών είναι:
1. Να είναι σε θέση να διδάξει τη φιλοσοφία και τις αρχές ασφαλούς οδήγησης, με τη μορφή της πραγματολογικής προσέγγισης, κάνοντας χρήση και των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογία της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας).
2. Να γνωρίζει την ισχύουσα Νομοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας και να είναι σε θέση να τη διδάξει συστηματικά στους υποψηφίους, αλλά και στους εν ενεργεία οδηγούς.
3. Να διδάσκει τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας και της δυναμικής των οχημάτων (αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών) κυρίως εκείνων που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο οδηγό γιατί επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση και τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την κίνηση του οχήματος.
4. Να διδάσκει τις τυπικές εργασίες συντήρησης και ελέγχου των βασικών μερών του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, κατά περίπτωση.
5. Να εφαρμόζει και να διδάσκει συστηματικά και αποτελεσματικά τον τρόπο ορθής οδήγησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Να διδάσκει τον ενδεδειγμένο τρόπο οδηγικής συμπεριφοράς (κυκλοφοριακή αγωγή) εφαρμόζοντας ο ίδιος τους κανόνες της κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών μαθημάτων στους υποψήφιους οδηγούς.
Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει τους κινδύνους που προκαλεί η αντικανονική συμπεριφορά του οδηγού και να εντοπίζει - τονίζει τις συνέπειές της.
7. Να εφαρμόζει τις γενικές αρχές διδασκαλίας, συντάσσοντας τα κατάλληλα σχέδια μαθήματος, φύλλα διδασκαλίας και tests αξιολόγησης για την επιτυχή και αποτελεσματική διεξαγωγή των μαθημάτων.
Για το σκοπό αυτό επιλέγει και χρησιμοποιεί το καταλληλότερο κάθε φορά εποπτικό μέσο διδασκαλίας.
8. Να επισημαίνει τις πηγές ρύπανσης ενός οχήματος κατά τη χρήση, τη λειτουργία και τη συντήρησή του (ηχορύπανση, καυσαέρια, ανταλλακτικά υλικά). Αναφέρει τις επιπτώσεις που έχουν οι διάφοροι (αέριοι, υγροί, στερεοί) ρυπαντές στον άνθρωπο και το περιβάλλον του και προτείνει τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την ελαχιστοποίησή τους. Επίσης, διδάσκει την ορθολογική χρήση του οχήματος με τρόπο ώστε να γίνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
9. Να περιγράφει και να επιδεικνύει τον τρόπο επέμβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών σε οδικά ατυχήματα κατά περίπτωση.
10. Να διδάσκει τη λειτουργία και τη σημασία των συστημάτων και των μεθόδων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας που διαθέτουν τα οχήματα για την προστασία οδηγού, επιβατών και πεζών. Επίσης, να επισημαίνει και να επεξηγεί τα σχετικά ενδεικτικά σήματα στον πίνακα οργάνων του οχήματος.