Επιμελητής Πτήσεων
ΤΟΜΕΑΣ : Τουρισμού - Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ   : Μεταφορών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Με βάση τους Νόμους και Κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας ο Επιμελητής Πτήσεων μελετά και σχεδιάζει την εκτέλεση μιας πτήσης κατά τον ασφαλέστερο, κανονικότερο και οικονομικότερο τρόπο.

Ο Επιμελητής Πτήσεων στη διάρκεια της υπηρεσίας του συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες Κρατικές και Εταιρικές που έχουν σχέση με Πτητική Εκμετάλλευση (ΜΕΤ. ΑΤC. KEE., Aερ/μούς κλπ.) και με τα μέλη πληρωμάτων που προετοιμάζουν την πτήση.

Φροντίζει για την ενημέρωση των πινάκων, βοηθημάτων, εγχειριδίων και γενικά του υλικού που χρησιμοποιείται από τον Ε.Π. και τα πληρώματα για τη μελέτη και εκτέλεση πτήσεων.

Είναι εξοικειωμένος με τα εγχειρίδια δρομολογίων και γνωρίζει πλήρως την ύλη που περιέχουν.

Γνωρίζει τα όρια και τους περιορισμούς χρήσης του υλικού τόσο για τις κανονικές συνθήκες καθώς και για καταστάσεις ανάγκης.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του φροντίζει να μη έρχεται σε αντίθεση με τις Κρατικές Υπηρεσίες εναερίου κυκλοφορίας, με τους Κυβερνήτες και τα πληρώματα, καθώς και τα άλλα εμπλεκόμενα όργανα.

Γνωρίζει πλήρως τους κώδικες σημάτων και Μετεωρολογίας και προσπαθεί πάντοτε οι πληροφορίες που δίνει με σήματα να είναι λακωνικές, σαφείς και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Όταν το αερ/φος βρίσκεται στο έδαφος έχει δικαιοδοσία να εισηγείται αναστολή εκτέλεσης πτήσης ή σκέλους αυτής αν κατά την κρίση του οι συνθήκες που επικρατούν δεν πληρούν τους όρους ασφάλειας, για την περιοχή την οποία ελέγχει.

Βοηθά τον Κυβερνήτη στην προετοιμασία πτήσης. Παρέχει σ’ αυτόν κάθε αναγκαία πληροφορία.

Συμπληρώνει το προβλεπόμενο σχέδιο πτήσης.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης παρακολουθεί την εξέλιξη του καιρού και μεταβιβάζει σχετικές πληροφορίες για την ασφαλή συμπλήρωσή της.

Βάσει της όλης εργασίας του είναι η πρόβλεψη και η ταχεία εκτίμηση των διαφόρων καταστάσεων ώστε να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλέστερη και οικονομικότερη εκτέλεση της πτήσης.