ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΥΛΗ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Α' Τ.Ε.Π.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12/2017
Διαφάνειες διδασκαλίας 1 έως 10.
Πρωτόκολλα - Μετατροπές
Α' Τ.Ε.Π.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12/2017
Σημειώσεις Λειτουργικά Συστήματα.
Εντολές MS-DOS.
Δέσμευση μνήμης από το λειτουργικό.
Γ' Τ.Ε.Π.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ I
ΤΡΙΤΗ 12/12/2017
Δημιουργία Χάρτη
Γ' Τ.Ε.Π.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Ι
ΤΡΙΤΗ 12/12/2017
Σημειώσεις μαθήματος : Ενότητες 1 - 20
       
Α' ΟΙΚ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017
Περιβάλλον, Εισαγωγή, Μορφοποίηση, Απλοί & Σύθετοι
Τύποι, Συναρτήσεις Συγκεντρωτικών Αποτελεσμάτων, Βασικά
Διαγράμματα
Α' ΟΙΚ.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12/2017
Σημειώσεις μαθήματος : Διαφάνειες 1 έως 24 (συν τους
Διαδοχικούς Ισολογισμούς)
Α' ΟΙΚ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017
Παραστατικά (Ανάγνωση, Ερμηνεία & Συμπλήρωση)
και από το Βιβλίο : "Τεχνική των Συναλλαγών",
Γ. Κ. Σφακιανός, Ί. Ευγενίδου, σελίδα 20 Ερωτήσεις 1 - 8.
       
Β' ΟΙΚ.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017
Εμπορική Διαχείριση, Σημειώσεις Μαθήματος έως και την
Ενότητα "Εισπράξεις / Πληρωμές".
Β' ΟΙΚ.
Κ.Β.Σ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017
Ε.Λ.Π. Ν.4308/14 Ε. Πετράκης, tms
Οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Νόμου, Κύκλος
Εργασιών, Σχέδιο Λογαριασμών, Οντότητες που εντάσσονται
στο Απλογραφικό και το Διπλογραφικό Σύστημα.
Β' ΟΙΚ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 19/12/2017
Βιβλίο "Λογιστική Εταιρειών" Ι.Κ. Εφραιμίδης, Α.Θ. Φίλης,
Ερωτήσεις Κεφαλαίου 1 (σελ. 10)
Β' ΟΙΚ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017
Τήρηση Απλογραφικού Βιβλίου - Εγγραφές (Σημειώσεις
Έσοδα - Έξοδα : από ενότητα Λογιστικές Εγγραφές έως
Πωλήσεις Λιανικής)
ΣΥΝ Μισθοδοσία
Β' ΟΙΚ.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017
Τήρηση Διπλογραφικού Βιβλίου - Εγγραφές (Σημειώσεις Γενική
Λογιστική : από ενότητα Άρθρα Λογιστικής έως Πωλήσεις
Υπηρεσιών)
ΣΥΝ Μισθοδοσία