Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8, Ν.1599/1986).     Έγγραφο Microsoft Word.      Έγγραφο PDF.
Νομικά και συνδικαλιστικά ζητήματα.