Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Για να είναι σε θέση να εκτελέσει το έργο της Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων ο απόφοιτος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας αυτής πρέπει να πιστοποιήσει γνώσεις από διάφορα θεματικά πεδία, τα οποία αφού συνδυαστούν, επιτρέπουν την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων Στατιστικής έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων .

Σε συνεργασία με στελέχη της εταιρείας, και υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου του τομέα Έρευνας Αγοράς - Δημοσκοπήσεων, συλλέγει, επεξεργάζεται (ηλεκτρονικά), συντάσσει πίνακες των συλλεγόμενων δεδομένων από τα σχετικά ερωτηματολόγια που συμπληρώνει με τη συμμετοχή των ερωτώμενων πολιτών - καταναλωτών, ταξινομεί και αξιολογεί τα δεδομένα που προκύπτουν από την
σχετική έρευνα αγοράς ή δημοσκόπηση σχετικά με επιλεγμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ανάλογα με τις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης εταιρείας στην οποία εργάζεται.

Συντάσσει την τελική έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας και καταγράφει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή.