Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων», έχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα το οποίο τους εξασφαλίζει τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με βάση τις πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές τους γνώσεις ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στους παρακάτω τομείς:

· Στη διεκπεραίωση βασικών εργασιών που αφορούν σε εκδοτικές επιχειρήσεις.
· Στην εκτέλεση καθηκόντων έκδοσης στοιχείων του κώδικα βιβλίων και στοιχείων.
· Στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των γραφείων μίας εκδοτικής επιχείρησης.
· Στην διαχείριση της βάσης δεδομένων της εκδοτικής επιχείρησης στο διαδίκτυο.
· Στην πλοήγηση στο διαδίκτυο και στην αναζήτηση στοιχείων για την εκδοτική επιχείρηση.
· Στη διαφήμιση και προώθηση των πωλήσεων της εκδοτικής επιχείρησης.
· Στην παρακολούθηση της διαδικασίας της διαμόρφωσης του εκδοτικού υλικού.
· Στην παρακολούθηση και διαχείριση της παραγωγής, της αποθήκευσης και της διανομής της βιβλιοπαραγωγής.

Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων» μπορούν να εργαστούν, αυτόνομα ή σε συνεργασία με επαγγελματίες ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων, στις παρακάτω επιχειρήσεις:

· Εκδοτικές Επιχειρήσεις Βιβλίων
· Εκδοτο-Βιβλιοπωλικές Επιχειρήσεις
· Εκδοτικές Επιχειρήσεις Εφημερίδων και Περιοδικών
· Εκδοτικές Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εντύπου