Στέλεχος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο απόφοιτος των Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Στέλεχος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συνδέεται επαγγελματικά με το θεσμό της Ελληνικής Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία αφορά κυρίως στη μικρομεσαία επιχείρηση. Η σύνδεση της ειδικότητας αυτής με τη Μικρομεσαία Επιχείρηση καθιστά απαραίτητη την αναφορά του ορισμού της.

Η Μικρομεσαία Επιχείρηση, σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Council) ημερομηνίας 06 Μαΐου 2003, περιλαμβάνει μια ομάδα επιχειρήσεων και συγκεκριμένα τα παρακάτω είδη:

· τη Μεσαία Επιχείρηση (αριθμό εργαζόμενων μικρότερο των 250 ατόμων, κύκλο εργασιών μικρότερο ή ίσον με 50 εκατ. € ή συνολικό ισολογισμό μικρότερο ή ίσον με 43 εκατ. €).
.
· τη Μικρή Επιχείρηση (αριθμό εργαζόμενων μικρότερο των 50 ατόμων, κύκλο εργασιών μικρότερο ή ίσον με 10 εκατ. € ή συνολικό ισολογισμό μικρότερο ή ίσον με 10 εκατ. €).

· την Πολύ Μικρή Επιχείρηση (αριθμό εργαζόμενων μικρότερο των 10 ατόμων, κύκλο εργασιών μικρότερο ή ίσον με 2 εκατ. € ή συνολικό ισολογισμό μικρότερο ή ίσον με 2 εκατ. €).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τον ορισμό αυτό στα κοινοτικά προγράμματα και στις κοινοτικές πρωτοβουλίες, και παράλληλα συστήνει χωρίς δέσμευση την εφαρμογή του ίδιου ορισμού στα προγράμματα αυτά, από τα κράτη μέλη. Στην Ελλάδα, ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφαρμόζεται ευρέως για πολλούς και σημαντικούς λόγους. Παράδειγμα της εφαρμογής του αποτελεί η ενσωμάτωση του στα κριτήρια κατάταξης σε συγκεκριμένη ομάδα, της κάθε επιχείρησης που υποβάλλει αίτηση προς χρηματοδότηση βάση του Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 3299 / 2004.

Η Ελλάδα, όπως κάθε ευρωπαϊκή χώρα, είναι χώρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., οι επιχειρήσεις με λιγότερα από 100 άτομα προσωπικό αντιστοιχούν σε 99,8% του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν περίπου το 60% του εργατικού δυναμικού. Ενώ οι επιχειρήσεις με 10 άτομα προσωπικό αποτελούν το 96,3% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Με βάση τα στοιχεία αυτά, στην ουσία η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση είναι εκείνη η οποία απασχολεί μέχρι 10 άτομα, μιας και η πλειονότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό.

Ο ορισμός αυτός υιοθετείται για πρακτικούς λόγους, προκειμένου ο Οδηγός Κατάρτισης της, προς έγκριση, ειδικότητας «Στέλεχος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» να αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες που προσαρμόζονται στο πραγματικό περιβάλλον που θα επικαλεστεί να λειτουργήσει ο απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας. Δεδομένου του σχεδόν απόλυτου ποσοστού των επιχειρήσεων με 10 άτομα (96,3%), είναι πολύ σημαντικό, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αυτής της ειδικότητας να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή στα χαρακτηριστικά και στις ιδιομορφίες της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης.