Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο Διπλωματούχος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών» ασχολείται με το σύνολο των εργασιών του τραπεζικού επαγγέλματος και γενικά με τις γνώσεις του για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας και την υποδομή του στα οικονομικά, νομικά και διοικητικά θέματα, ανταποκρίνεται με επιτυχία στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του τραπεζικού χώρου.

Οι εργασίες με τις οποίες ασχολείται ο Διπλωματούχος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα “Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών ” είναι:

1) Καταθέσεις.
2) Κίνηση κεφαλαίων.
3) Συνάλλαγμα.
4) Διαδικασία εισαγωγικού - εξαγωγικού εμπορίου.
5) Πιστωτικά δελτία.
6) Ειδικά προϊόντα (factoring, forfaiting κλπ.).
7) Χορηγήσεις βραχυπρόθεσμων - μακροπρόθεσμων δανείων.
8) Εκτίμηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατείας.
9) Λογιστική ανάλυση και ερμηνεία ισολογισμών.
10) Προβληματικές χορηγήσεις.
11) Τραπεζική λογιστική.
12) Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
13) Αρχές ελεγκτικής.
14) Προϋπολογισμός - Απολογισμός - Αναθεώρηση.
15) Διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
16) Διαχείριση υλικών μέσων.

Οι περισσότερες από τις πιο πάνω εργασίες (π.χ. οι καταθέσεις) γίνονται από γνώστες των διαδικασιών, απλούς υπαλλήλους - διεκπεραιωτές οι οποίοι με την εμπειρία που αποκτούν και με την υποδομή τους σε οικονομικά, νομικά και διοικητικά θέματα εξελίσσονται σε ικανά στελέχη τα οποία φτάνουν να λειτουργούν και ως σύμβουλοι για τους πελάτες της τράπεζας όπως απαιτείται σήμερα από τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στον τραπεζικό τομέα.

Η γνώση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη όχι μόνο στις συναλλαγές και στη διεκπεραίωση των εργασιών εξωτερικού αλλά και για την απόκτηση τεχνογνωσίας.