Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου Στέλεχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι να καθοδηγεί τις ροές υλικών, αγαθών και τις ροές πληροφοριών μιας αλυσίδας διαδικασιών logistics στο πλαίσιο :

α) ομάδων βιομηχανικού logistics σε χώρους παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων,
β) υπεργολάβων, εταίρων σε χώρους παραγωγής
γ) ομάδων διανομής βιομηχανικών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών,
δ) σημείων πώλησης προϊόντων.

Επιπλέον από καθήκοντα/υποχρεώσεις συνεργασίας στον χώρο εργασίας του, έχει ακόμα τη δυνατότητα να αναλάβει καθήκοντα συντονισμού και εποπτείας προσωπικού, που ασχολείται με τις παραπάνω εργασίες.

Το πιστοποιημένο Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας λειτουργώντας παράλληλα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Η δράση του χαρακτηρίζεται από:

α) οικονομία χρόνου και πόρων,
β) αποτελεσματικότητα,
γ) ασφάλεια,
δ) διασφάλιση ποιότητας εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών, και
ε) προστασία περιβάλλοντος

Ειδικότερα, κατά την οργάνωση της μαζικής παραγωγής σύνθετων και ποικίλων προϊόντων, το ανωτέρω στέλεχος συνιστά βασικό παράγοντα όσον αφορά τη λειτουργία και τις οικονομικές επιδόσεις των χώρων παραγωγής τεταμένης ροής. Καθήκον του είναι να κατευθύνει την τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής.

Αποστολή του εν λόγω στελέχους είναι να εξασφαλίζει επαρκείς ποσότητες προμηθειών στον επιθυμητό χώρο και χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που αφορούν τα εύλογα όρια των δυνατοτήτων παραγωγής των προμηθευτών.