Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών έχει αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση, πού τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένες ή μη εργασίες στις παρακάτω περιπτώσεις :

- Ασφαλιστικές Εταιρίες
- Ασφαλιστικά Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης
- Τράπεζες
- Υπουργεία Εμπορίου και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Μεγάλα Πρακτορειακά Γραφεία Παραγωγής Ασφαλίσεων
- Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί
- Γραφεία Αντιπροσώπευσης Ασφαλιστικών Εταιριών του Εξωτερικού ( Ευρωπαϊκής Ένωσης )
- Γραφεία Αντιπροσώπευσης Αντασφαλιστικών Εταιριών
- Γραφεία Συμβούλων Αναλογιστών

Ακόμη είναι σε θέση, είτε σαν μέλος διοικητικού τμήματος των παραπάνω οργανισμών ή σαν ελεύθερος επιτηδευματίας, να συμβάλλει στη διεκπεραίωση τεχνικών εργασιών, κάτω από την επίβλεψη έμπειρου αναλογιστή και αφού προηγηθεί η απαραίτητη πρακτική εξάσκηση και η εξειδίκευσή του στις βασικές τεχνικές εργασίες.

Ο Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών δεν υποκαθιστά τον επαγγελματία αναλογιστή. Ο ρόλος του περιορίζεται στο να πραγματοποιεί με την καθοδήγηση του αναλογιστή ορισμένες τεχνικές εργασίες, όπως αυτές περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, αφού προηγουμένως αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. Τα καθήκοντα αυτά είναι δυνατό να του ανατεθούν, αφού προηγηθεί σχετική πρακτική εκπαίδευση, έτσι ώστε να αποκτηθεί και η απαραίτητη εμπειρία.

Στον χώρο των ασφαλιστικών εργασιών, η γνώση και η εμπειρία είναι αναγκαίες. Με βάση την πραγματικότητα αυτή, ο Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών, πρέπει να συνεργάζεται άμεσα και να καθοδηγείται από αναλογιστή. Αυτό θα τον βοηθήσει να αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία, την οποία συνεχώς πρέπει να επιδιώκει να εμπλουτίζει, αφού ο χώρος των ασφαλίσεων είναι περισσότερο “κινητικός” και περισσότερο εξελισσόμενος από ότι ο συγγενικός με αυτόν χώρος των τραπεζών.

Ακόμη ο Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών πρέπει από την αρχή της σταδιοδρομίας του να επιδιώκει την εξειδίκευση σε κάποιους από τους τομείς που αναφέρθηκαν. Ο Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών μπορεί μέσα από μία φυσιολογική επαγγελματική εξέλιξη να φθάσει στο σημείο να κατέχει υπεύθυνες θέσεις, όπως  : Επικεφαλής Underwriting κλάδου, Επικεφαλής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών συμβάσεων, Επικεφαλής Ομαδικών Ασφαλίσεων ζωής, Επικεφαλής τμήματος Αντασφαλίσεων, Επικεφαλής Τεχνικού Τμήματος Ασφαλιστικού Ταμείου.