Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "Στέλεχος Χρηματιστηριακών Eργασιών" έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία, είτε ως υπάλληλος Χρηματιστηριακού γραφείου , είτε ως υπάλληλος θεσμικών Επενδυτών ( π.χ. Εταιρειών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρειών Επενδύσεων) καθώς και Τραπεζών. Το "Στέλεχος χρηματιστηριακών Εργασιών" με βάση τεχνικές και γενικές οδηγίες μεθοδολογίας διαδικασιών και προδιαγραφές εργασίας, καθώς και την ορθολογική χρησιμοποίηση μηχανών, αρχείων, βιβλιογραφίας και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος και τους κανονισμούς και διαδικασίες εργασίας / συνεργασίας στον συγκεκριμένο χώρο και επάγγελμα / ειδικότητα εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:

Α: Αντικριστής. Ο αντικριστής εργάζεται σε χρηματιστηριακό γραφείο και ασχολείται με:
1. Την επικοινωνία εντός του χρηματιστηριακού γραφείου με τους πελάτες, την προετοιμασία εντολών πελατών για τη συνεδρίαση στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (X.A.A.).
2. Την εισαγωγή εντολών στον Η/Υ στον προσυνεδριακό χρόνο της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. καθώς επίσης εισαγωγή εντολών στον Η/Υ κατά την συνεδρίαση έως και την λήψη αυτής.
3. Την εξαγωγή από τον Η/Υ όλων των στοιχείων τα οποία αποτελούν πληροφόρηση για χρηματιστηριακό γραφείο (εντολές, πράξεις, τιμές) μετά την συνεδρίαση του Χ.Α.Α.

Β: Ταμίας τίτλων / Μετρητών χρηματιστηριακής εταιρείας. Ο ταμίας τίτλων / μετρητών εργάζεται σε χρηματιστηριακή εταιρεία, σε επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. σε Τράπεζες, σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων και ασχολείται με:
1. Τη συγκέντρωση τίτλων από τους πελάτες και την καταγραφή .
2. Την παράδοση τίτλων σε πελάτες και στην εταιρεία αποθετηρίων τίτλων Α.Ε.
3. Την απόδοση Μετρητών ή συγκέντρωση μετρητών από πελάτες, όταν διεξάγουν πράξεις με το χρηματιστηριακό γραφείο.
4. Την αναπλήρωση στη θέση του αντικριστή όταν χρειασθεί μετά από υπόδειξη του χρηματιστηριακού εκπροσώπου (ανάθεση) και έγκριση από το Χ.Α.Α. .
5. Επικοινωνία με το Χ.Α.Α. για οφειλές και δικαιώματα της χρηματιστηριακής εταιρείας.
6. Επικοινωνία με Τράπεζες.

Γ: Σύμβουλος επενδύσεων σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Ο σύμβουλος επενδύσεων εργάζεται σε χρηματιστηριακή εταιρεία και ασχολείται με:
1. Την οργάνωση και διαχείριση κεφαλαίων
2. Την επικοινωνία με τους πελάτες για την αναδιάρθωση χαρτοφυλακίου
3. Δημόσιες σχέσεις
4. Την τεχνική ανάλυση δεικτών, μετοχικών τίτλων, νομισμάτων, προθεσμιακών τίτλων.