Υπέυθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο Διπλωματούχος ΙΕΚ της ειδικότητας "Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης" έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό:
1) Να συντάσσει τις καταστάσεις παραγγελιών.
2) Να οργανώνει την εκτέλεση των παραγγελιών καθώς και των φορτώσεων και αποστολών κατά τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται λάθη.
3) Να ελέγχει την ποιότητα και την σωστή συσκευασία των ειδών που παραλαμβάνει.
4) Να κωδικοποιεί τα είδη.
5) Να φροντίζει για την τήρηση των διαδικασιών εισαγωγής των ειδών.
6) Να οργανώνει τους αποθηκευτικούς χώρους κατά τέτοιο τρόπο που να είναι εύκολη και γρήγορη η εισαγωγή και εξαγωγή των ειδών.
7) Να παρακολουθεί τις ημερομηνίες λήξης των ειδών και φρονΤιζει για την σωστή χρονολογική εξαγωγή τους.
8) Να φροντίζει για την συνεχή συμφωνία μεταξύ φυσικής και λογιστικής απογραφής.
9) Να τηρεί στατιστικά στοιχεία για την κυκλοφορία των ειδών και να μεριμνά ώστε να μην δεσμεύονται κεφάλαια σε αποθέματα ειδών ούτε να υπάρχουν ελλείψεις.
10) Να καταχωρεί τα τιμολόγια αγορών και γενικά όλα τα παραστατικά που αφορούν τις αγορές.
11) Να ελέγχει τις τιμές των ειδών βάσει των συμβάσεων με τους προμηθευτές και φροντιζει για την αποκατάσταση λαθών.
12) Να μεριμνά για την επιστροφή των ακατάλληλων προϊόντων.
13) Να έρχεται σε επαφή με τους προμηθευτές, όταν διαπιστώνει ότι τα παραληφθέντα είδη είναι ποσοτικά και ποιοτικά διαφορετικά από αυτά που συμφωνήθηκε και να επιβάλει την συμπλήρωση ή αντικατάστασή τους, ώστε να ανταποκρίνονται στην περιγραφή κατά ποσότητα και ποιότητα που υπάρχει στη σύμβαση.
14) Να προβαίνει σε έρευνα της αγοράς με σκοπό να ανευρίσκει νέους προμηθευτές και υποκατάστατα ή συμπληρωματικά προϊόντα.
15) Να καταρτίζει οικονομικό προϋπολογισμό προγραμματισμένων αγορών για δεδομένο χρονικό διάστημα.
16) Να διεξάγει τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές.
17) Να παρακολουθεί και να ελέγχει τον τρόπο εκτέλεσης των παραγγελιών και την πιστή τήρηση των συμβάσεων.
18) Να αναλαμβάνει την non-paper επικοινωνία με τους προμηθευτές.
19) Να αξιολογεί τις προσφορές με κριτήρια τις τιμές, την αξιοπισΤια και φερεγγυότητα των προμηθευτών, τους χρόνους παράδοσης καθώς και την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των προμηθευτών των νομικών και οικονομικών υποχρεώσεων που θα αποτυπώνονται στη σύμβαση προμήθειας.
20) Να κατέχει επαρκώς γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η ειδικότητα του αποθηκάριου υλικού όπως αυτή οριοθετείται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.