Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων (Marketing)
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. "Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων(Marketing)" έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί, με την εποπτεία του Υπεύθυνου Marketing, σε εξαρτημένες ή μη εργασίες στα τμήματα και υπηρεσίες που έχουν σαν αντικείμενο τις λειτουργίες του Marketing, στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

Ο "Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων(Marketing)" με βάση τις ειδικές γνώσεις του, τις γενικές οδηγίες μεθοδολογίας, τεχνικών και διαδικασιών, καθώς και τις δεξιότητές του στην ορθολογική χρησιμοποίηση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και μέσων, ενεργεί, είτε αυτόνομα είτε σαν μέλος ομάδας για:

- Τη διεξαγωγή ερευνών marketing που εξασφαλίζουν τη συγκέντρωση στοιχείων απαραίτητων για τη λήψη αποφάσεων σχετικών, με το προϊόν, τον καθορισμό της τιμής πώλησης του, τη τοποθέτησή του στην αγορά, και την προώθησή του.

- Την εκτέλεση των σχεδίων (projects) και προγραμμάτων που έχουν στοχοθετηθεί από τους υπεύθυνους της λειτουργίας του marketing.

Για το σκοπό αυτό εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:

1. Έρευνα marketing.
2. Συμμετοχή στις διαδικασίες εφαρμογής του "μείγματος marketing".
3. Συμμετοχή στον καθορισμό πολιτικής πωλήσεων.
4. Συμμετοχή στην υλοποίηση του σχεδίου προώθησης πωλήσεων.
5. Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με τα κανάλια πώλησης.
6. Συμμετοχή στη λειτουργία του τομέα πώλησης.
7. Συμμετοχή στον καθορισμό τιμής πώλησης και πολιτικής τιμών της επιχείρησης.
8. Συντονισμός των δραστηριοτήτων και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τον καταναλωτή μετά την πώληση.