Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί και να στελεχώσει οποιασδήποτε μορφής και μεγέθους εμπορική επιχείρηση.

Ο Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων είναι κάτοχος των συγχρόνων μεθόδων, τεχνικών καθώς και των γνώσεων που απαιτούνται για την ίδρυση, την οργάνωση και τη διοίκηση μιας Εμπορικής Επιχείρησης. Οι οικονομικές του γνώσεις, οι γνώσεις γενικής φορολογικής και μηχανογραφημένης λογιστικής και Η/Υ τον καθιστούν ικανό στο να μπορεί να στελεχώνει τις οικονομικές υπηρεσίες κάθε εμπορικής επιχείρησης και να συμβάλει στη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Οι άρτιες εμπορικές του γνώσεις, τον καθιστούν ικανό στο να στελεχώσει τις πωλήσεις και το marketing με αξιώσεις. Η τριβή του πάνω στα αντικείμενα σύναψης συμβάσεων, συμφωνιών, πιστοποίησης ποιότητας, καθώς και η βαθιά γνώση και ενημέρωση για το Διεθνές Εμπορικό Περιβάλλον, συμβάλλουν στο να χαρακτηρίζεται ως στέλεχος απαραίτητο για κάθε εμπορική επιχείρηση αφού μπορεί να καλύψει ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών της επιχείρησης.

Οι κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες (DUTIES) που εκτελεί είναι οι παρακάτω :

α) Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την εγκατάσταση, την ίδρυση, την οργάνωση και διοίκηση οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης.
β) Συμμετοχή στη λήψη των οικονομικών αποφάσεων και στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται γι΄ αυτές.
γ) Συμμετοχή στις διαδικασίες εφαρμογής του μίγματος marketing.
δ) Συμμετοχή στην οργάνωση, διοίκηση των πωλήσεων και στην ανάπτυξη στρατηγικών και τεχνικών των πωλήσεων.
ε) Συμμετοχή στις αποφάσεις για την οργάνωση του χώρου, την τοποθέτηση προϊόντων (εφαρμογή του Merchandising) με απαραίτητη γνώση των διαδικασιών και προτύπων, διασφάλισης της ποιότητας.
στ) Συγκέντρωση στοιχείων, πληροφοριών από το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Περιβάλλον και εκτίμηση των τάσεων που επικρατούν.
ζ) Συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης κατάρτισης συμβάσεων και εμπορικών συμφωνιών.