Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. για την ειδικότητα "Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία" έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη ή μη εργασία μικρομεσαίας / μεγάλης μεταποιητικής / βιομηχανικής / βιοτεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικής / παροχής υπηρεσιών κτλ. επιχειρήσεις του δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα.

Είναι ικανός να ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που προκύπτουν κατά την επεξεργασία διαφόρων προβλημάτων κοστολόγησης βιοτεχνικών προϊόντων ή αντίστοιχων προβλημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευαστικές / παροχής υπηρεσιών. Θα μπορεί επίσης, με βάση τεχνικές και γενικές οδηγίες μεθοδολογίες διαδικασιών και προδιαγραφές εργασίας να εκτελεί κάθε φορά τις ακόλουθες κύριες εργασίες:

1. Οργανώνει τη θέση εργασίας του, καθορίζει την πορεία, τα μέσα και τις μεθόδους εργασίας.
2. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη Γενική Λογιστική.
3. Εφαρμόζει τη Λογιστική Εταιριών.
4. Εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την Αναλυτική Λογιστική εκμετάλλευσης και την Κοστολόγηση.
5. Συλλέγει, ελέγχει και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία κόστους.
6. Συντάσσει τα έντυπα κοστολόγησης και διενεργεί τις Λογιστικές εγγραφές κόστους.
7. Να γνωρίζει τις αρχές Αστικού Δικαίου και να εφαρμόζει την ισχύουσα φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
8. Εκμεταλλεύεται τις βασικές αρχές λειτουργίας Η/Υ καθώς και χρησιμοποιεί εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα προκειμένου να καταχωρεί και ταξινομεί τα στοιχεία του κόστους, με περαιτέρω δυνατότητα σύνθεσης ανάλυσης και διερεύνησης των στοιχείων αυτών.
9. Χρησιμοποιεί αριθμοδείκτες με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας των διαφόρων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της επιχείρησης και σε τελική ανάλυση, της πραγματικής κατάστασης ολόκληρης της οικονομικής μονάδας. Καθώς και να χρησιμοποιεί την περιγραφική Στατιστική και Οικονομικά Μαθηματικά στην Επεξεργασία των δεδομένων.
10. Αναφέρει στη σωστή κατεύθυνση / τμήμα / υπηρεσία ή και άτομο αρμόδιο, κάθε παρατήρηση ή και διαπιστώσεις δυσλειτουργίας του συστήματος ροής πληροφοριών από / προς αυτόν, προτείνοντας βελτιώσεις.