Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος Διπλώματος στην Ειδικότητα " Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου " έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και Επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη ή μη εργασία Μικρομεσαίας / Μεγάλης μεταποιητικής / Βιομηχανικής / Βιοτεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικής / παροχής υπηρεσιών / Εμπορικής κ.τ.λ επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα.

Είναι ικανός να εκτελεί υπεύθυνα εργασίες που προκύπτουν κατά την επεξεργασία διαφόρων προβλημάτων οργάνωσης και λειτουργίας Λογιστικών εφαρμογών σε μηχανογραφημένα λογιστήρια Μ.Μ. ή μεγάλων επιχειρήσεων παραγωγής ή εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Θα μπορεί επίσης με βάση τεχνικές και γενικές οδηγίες μεθοδολογίας διαδικασιών και προδιαγραφές εργασίας καθώς και την ορθολογική χρησιμοποίηση μηχανών αρχείου, βιβλιογραφίας, εργαλείων και υλικών και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές υγιεινής, ασφαλείας εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος, και τους κανονισμούς και διαδικασίες εργασίας συνεργασίας στον συγκεκριμένο χώρο και επάγγελμα ειδικότητα εκτελεί κάθε φορά τις ακόλουθες κύριες εργασίες:

1. Οργανώνει την θέση της εργασίας του, καθορίζει την πορεία, τα μέσα και τις μεθόδους εργασίας, ακολουθώντας τις βασικές αρχές λειτουργίας Η/Υ και χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα λογιστικά και άλλα προγράμματα οργάνωσης γραφείου, προκειμένου να καταχωρεί και ταξινομεί τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και γεγονότα, όπως και από την νομοθεσία ορίζεται, με περαιτέρω δυνατότητα σύνθεσης, ανάλυσης και διερεύνησης των συναλλαγών και γεγονότων αυτών και τη μεταβίβαση των αποτελεσμάτων στα πρόσωπα που παίρνουν αποφάσεις ( Διοίκηση ).
2. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη Γενική Λογιστική, τη Λογιστική Εταιρειών και την Αναλυτική Λογιστική εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το Ε. Γ. Λ. Σ.
3. Γνωρίζει τις αρχές αστικού δικαίου και εφαρμόζει την ισχύουσα φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
4. Χρησιμοποιεί την περιγραφική Στατιστική και Οικονομικά Μαθηματικά στην επεξεργασία των δεδομένων.