Ειδικός Πωλήσεων
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ" έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές του ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί κάτω από την εποπτεία του ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ως βοηθός , ως επιθεωρητής πωλήσεων, ως υπεύθυνος ομάδος , επίσης ως στέλεχος των περιφερειακών διευθύνσεων πωλήσεων ως στέλεχος στη Διεύθυνση MARKETING γενικά σε αντικείμενα που έχουν άμεση συνάφεια με το προϊόν/υπηρεσία Πελάτη και την αγορά. Είναι ευνόητο ότι μπορεί να σταδιοδρομήσει όχι μόνο ως υπάλληλος με εξηρτημένη εργασία σε επιχειρήσεις του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας μια και οι γνώσεις του που απέκτησε καθώς και η υπομονή του, του δίνουν αυτή την δυνατότητα.

Για τον σκοπό αυτό εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:

1. Συμμετοχή στην οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων καθώς και στις διαδικασίες πρόβλεψης, αξιολόγησης και ελέγχου των πωλήσεων.

2. Συμμετοχή στις διαδικασίες εφαρμογής του Marketing και διερεύνησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

3. Κατάρτιση και υλοποίηση της στρατηγικής προώθησης καθώς και της εφαρμογής των επιμέρους σχεδίων προώθησης.

4. Συμμετοχή στον σχεδιασμό προώθησης στις ξένες αγορές.

5. Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την φυσική διανομή και ανάπτυξη των Λιανικών Πωλήσεων.

6. Εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών πωλήσεων, τεχνικών διαπραγματεύσεων καθώς και ανάπτυξη συστημάτων "after sales service".