Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο Διπλωματούχος ΙΕΚ στην ειδικότητα “Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση - τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά - ώστε να καθίσταται ικανός να στελεχώσει παρέχοντας εξαρτημένη εργασία Τράπεζες και λοιπούς Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς (Συνεταιριστικές Τράπεζες, Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Εταιρίες Πρακτόρευσης Απαιτήσεων, Επιχειρηματικών Κινδύνων, Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου κ.τ.λ.), καθώς και λοιπές επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήμα “Χρηματοοικονομικών”.Επίσης, δύνανται να απασχοληθούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες σε γραφεία Χρηματοοικονομικών Συμβούλων , καθώς και να ιδρύσουν τέτοιας μορφής επιχειρήσεις.

Ο Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών εντός των πλαισίων της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας και των Κανονισμών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει ώστε σε συνδυασμό με τις αποκτηθείσες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες να μπορεί να εκτελέσει σύμφωνα με την υπάρχουσα δεοντολογία τις παρακάτω περιγραφόμενες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες (εργασίες) :

1) Εφαρμογή Τραπεζικής Λογιστικής για αντιμετώπιση συναφών προβλημάτων.
2) Χρήση Αρχών Αστικού Δικαίου και γνώσεων νομικών θεμάτων και διαδικασιών κατά την καθημερινή ροή εργασίας.
3) Προώθηση Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Διαχείριση Χρηματικών Διαθεσίμων που διατίθενται προς αξιοποίηση από τους πελάτες.
4) Εφαρμογή και διεύρυνση των εφαρμογών της πληροφορικής στο χώρο εργασίας και ειδικότερα σε εξειδικευμένους τομείς
5) Χρήση Στατιστικής και Οικονομικών Μαθηματικών για παρουσίαση, επεξεργασία και εισαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στα διαχρονικά μεταβαλλόμενα μεγέθη της επιχείρησης.
6) Δραστηριοποίηση στο εργασιακό περιβάλλον κάτω από τις αρχές που διέπουν την ορθολογική λειτουργία της επιχείρησης με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση της συνεργασίας με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό.
7) Ευχερής κατανόηση και εφαρμογή στην πράξη των συνεχών εξελίξεων στα Μακροοικονομικά μεγέθη που αναπόφευκτα επηρεάζουν την λειτουργία της επιχείρησης και σε Μικροοικονομικό επίπεδο, ώστε να μπορεί να κατανοεί, να συμβουλεύει και να εφαρμόζει την πολιτική της.
8) Διενέργεια περιοδικών, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων ώστε να διασφαλίζει τόσο την πρόληψη όσο και την καταστολή και αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών και προβλημάτων.
9) Ανάλυση, διερεύνηση και αξιολόγηση των δημοσιευμένων ή μη οικονομικών καταστάσεων συνεργαζομένων και άλλων επιχειρήσεων με σκοπό την έρευνα της αγοράς, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες συμβουλές για την υλοποίηση επικείμενης οικονομικής συμφωνίας.
10) Παρακολούθηση των δρώμενων του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού χώρου και ειδικότερα αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βαλκανικής, που επηρεάζουν άμεσα το Χρηματοοικονομικό μας σύστημα.