Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο «Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου» απόφοιτος Ι.Ε.Κ., με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, ασχολείται με τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της
φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και τη νομοθεσία της νομικής ασφάλισης.
Συγκεντρώνει, ελέγχει, κωδικοποιεί και εκδίδει διάφορα παραστατικά λογιστηρίου. Καταχωρεί τα παραστατικά στον Η/Υ και ελέγχει την ορθή καταχώρηση τους. Εκτυπώνει τα βιβλία και εκδίδει κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την οικονομική κίνηση ενός οργανισμού.
Απασχολείται σε φοροτεχνικά γραφεία ή σε φοροτεχνικές υπηρεσίες των οικονομικών μονάδων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις:

α) της επιστήμης της Γενικής Λογιστικής, Λογιστικής Εταιρειών και Λογιστικής Κόστους.
β) της ισχύουσας εκάστοτε φορολογικής, εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας και των τεχνικών διαδικασιών εφαρμογής τους από τις οικονομικές μονάδες
γ) της χρήσης και λειτουργίας του Η/Υ και εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού.

Το στέλεχος του φοροτεχνικού γραφείου είναι εκείνο που εφαρμόζει, με τις οδηγίες του προϊσταμένου του τους κανόνες και διατάξεις της Λογιστικής καθώς και τις διατάξεις της φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Ο ρόλος του μέσα στην οικονομική λειτουργία είναι συμπληρωματικός.

Υποστηρίζει την οικονομική λειτουργία. Απασχολείται ειδικά με τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε τεχνικής η άλλης διαδικασίας που αφορά την εφαρμογή του φορολογικού, ασφαλιστικού, εργατικού ή λογιστικού νομοθετικού πλαισίου.

Τοποθετείται στα τμήματα και διευθύνσεις των διαφόρων μονάδων του ιδιωτικού η δημόσιου τομέα.