Εξετάσεις Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ.
    Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης των Ι.Ε.Κ., έχουν οι απόφοιτοι Δημόσιων ή Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. (ακόμη και αν η ειδικότητά τους έχει καταργηθεί) εφόσον διαθέτουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
     Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) περίπου μία φορά το χρόνο και χωρίζονται σε δύο κύρια μέρη. Το Θεωρητικό και το πρακτικό μέρος της εξέτασης.
    
  
Στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θεωρητικά ζητήματα, τα οποία αντλούνται από την ύλη όλων των μαθημάτων που διδάχθηκαν κατά την διάρκεια των 4 εξαμήνων των σπουδών τους. Καλούνται δηλαδή να απαντήσουν γραπτώς σε μιά σειρά ερωτήσεων (περίπου 15) οι οποίες άπτονται ζητημάτων του αντικειμένου τους.
     Οι ερωτήσεις αυτές είναι προκαθορισμένες και εκ των προτέρων γνωστές στους υποψηφίους, με την έννοια ότι δημοσιεύονται στον κανονισμό κατάρτισης της ειδικότητας πριν τις εξετάσεις. Οι ερωτήσεις στις οποίες τελικά θα κληθούν να απαντήσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του θεωρητικού μέρους, κληρώνονται από το σύνολο των ερωτήσεων που περιλαμβάνει ο κανονισμός κατάρτισης. Ο χρόνος εξέτασης του θεωρητικού μέρους είναι τρεις (3) ώρες από την στιγμή της διανομής των θεμάτων (τέσσερις (4) ώρες για την ειδικότητα "Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών"), ενώ ο χρόνος δυνατής αποχώρησης είναι μία (1) ώρα από την στιγμή διανομής των θεμάτων για όλες τις ειδικότητες.
     Η κλίμακα βαθμολογίας του θεωρητικού μέρους είναι από 1 έως 20 (με βάση το 10). Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το ημιάθροισμα των βαθμολογιών των δύο διαφορετικών βαθμολογητών και στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο (με το 0,5 να στρογγυλοποιείται στο μεγαλύτερο).
     Επισημαίνεται ότι οι κανονισμοί κατάρτισης περιλαμβάνουν μόνο τις ερωτήσεις και όχι τις απαντήσεις τους. Οι υποψήφιοι καλούνται να βρουν μόνοι τους τις σωστές απαντήσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.
    
    Στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων, οι υποψήφιοι εξετάζονται ως προς τις πρακτικές τους δεξιότητες επί των ζητημάτων της ειδικότητάς τους. Η εξέταση γίνεται από τριμελή επιτροπή κάθε μέλος της οποίας βαθμολογεί με τον χαρακτηρισμό "ΕΠΙΤΥΧΩΝ" ή "ΑΠΟΤΥΧΩΝ". Η εξέταση διαρκεί από δύο (2) έως πέντε (5) ώρες, ανάλογα με την ύλη και τις ανάγκες της εκάστοτε ειδικότητας. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Πρακτικού μέρους). Τα θέματα αυτά περιλαμβάνονται στον ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης της εξεταζόμενης ειδικότητας. Το πρόγραμμα εξετάσεων Πρακτικού Μέρους καταρτίζεται από την αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.).
     Το πρακτικό μέρος δεν έχει βαθμολογία. Υποψήφιος, ο οποίος λαμβάνει το χαρακτηρισμό "ΕΠΙΤΥΧΩΝ" από δύο (2) ή περισσότερα μέλη της εξεταστικής επιτροπής θεωρείται επιτυχών του πρακτικού μέρους.

     Ανακοινώσεις σχετικά με την διεξαγωγή και τις ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης μπορείτε να βρείτε εδώ.
     Απαντήσεις σε σχέση με διαδικαστικά ζητήματα των εξετάσεων πιστοποίησης μπορείτε να βρείτε εδώ.