Ο Θεσμός των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), θεσπίστηκε με τον Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18/14-2-1992 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης & άλλες Διατάξεις), ο οποίος τροποποιήθηκε με την υπαρ. Ε/12450/21-07-1994 απόφαση του ΔΣ του ΟΕΕΚ. Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. λειτούργησαν με βάση την παραπάνω νομοθεσία, για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1992. Σήμερα η λειτουργία των ΙΕΚ, αλλά και η διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης καθορίζονται από την ΚΥΑ.2944/14, βάσει της π.5, του αρ.25, του Ν.4186/13 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την π.1, του αρ.11 του Ν.4229/14.

     Από το Σεπτέμβριο του 1993, λειτουργούν στην Ελλάδα και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. τα οποία εμπίπτουν στην ίδια Νομοθεσία με τα Δημόσια και χορηγούν ισότιμους Τίτλους Σπουδών (Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης).

     Οι σπουδές στα Ι.Ε.Κ. διαρκούν 4 εξάμηνα, ενώ οι απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.), Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και Σχολών Μαθητείας ΕΠΑ.Σ. - Ο.Α.Ε.Δ., εάν επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής απευθείας στο τρίτο εξάμηνο με την προϋπόθεση ότι η ειδικότητα Ι.Ε.Κ. στην οποία εγγράφονται ανήκει στον ίδιο Τομέα με την ειδικότητα του Πτυχίου που ήδη κατέχουν από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

     Μετά το επιτυχές πέρας των σπουδών τους, οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν αναφέρει βαθμολογία, παρά μόνο το σύνολο των ωρών διδασκαλίας που παρακολούθησαν κατα τη διάρκεια των 4 (ή 2) εξαμήνων.

     Η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί "Πτυχίο" ή "Δίπλωμα" και δεν προσφέρει καμία αναγνώριση από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά δεν παρέχει στον κάτοχό της κανένα επαγγελματικό δικαίωμα. Η Β.Ε.Κ. αποτελεί απλά μια βεβαίωση παρακολούθησης συγκεκριμένων ωρών μαθημάτων και τίποτα παραπάνω.

     Με βάση την προαναφερθείσα Νομοθεσία, οι κάτοχοι Β.Ε.Κ., υποχρεούνται σε εξετάσεις πιστοποίησης, από τον αρμόδιο φορέα του Ελληνικού Δημοσίου (στην προκειμένη περίπτωση τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) , η επιτυχία στις οποίες οδηγεί στην λήψη Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Κ.).

     Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης καθιστά στην ουσία τον απόφοιτο "Πτυχιούχο", του αναγνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα (για τις ειδικότητες όπου αυτά έχουν Νομοθετηθεί) και του δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου. Επίσης ο κάτοχος Δ.Ε.Κ., αυτομάτως κατέχει Δίπλωμα αναγνωρισμένο από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. (οδηγία 92/51/ΕΟΚ και Π.Δ. 231/98), ως Δίπλωμα μετα-Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3+.
Νομικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ.