Τεχνικός Συστημάτων Υπολογιστών
ΤΟΜΕΑΣ : Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών - Δικτύων
ΟΜΑΔΑ   : Πληροφορικής
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτό καθορίζεται από την Ε.Ε. Οι διπλωματούχοι δύνανται να εργαστούν ως τεχνικοί πληροφορικής στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αναλυτικότερα, μπορούν να εργασθούν στο Δημόσιο, σε Οργανισμούς ή στον Ιδιωτικό τομέα στην:

α) Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα την εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες.
β) Επισκευή και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια.
γ) Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

Ειδικότερα μπορούν να εργασθούν σε:

1) Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
2) Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
3) Επιχειρήσεις που προωθούν/ πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής.

Ο πιστοποιημένος στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»:

α) Εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού.
β) Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).
γ) Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία ΠΣ και ανεξάρτητων Η/Υ.
δ) Εγκαθιστά (installation) και διαμορφώνει κατάλληλα (configuration) το λογισμικό εφαρμογών με έμφαση στις εφαρμογές client/server.
ε) Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων.