Τεχνικός Σχεδίασης & Ανάπτυξης Ιστοσελίδων (Web Designer - Developer)
ΤΟΜΕΑΣ : Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών - Δικτύων
ΟΜΑΔΑ   : Πληροφορικής
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ιστοσελίδας (Web Designer - Developer)» μπορούν να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας ως Τεχνικοί στη σχεδίαση και ανάπτυξη Ιστοσελίδων σε επίπεδο εξαρτημένης εργασίας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ιστοσελίδας (Web Designer - Developer)» κατέχουν ένα ισχυρής προστιθέμενης αξίας θεωρητικό υπόβαθρο και στοχευμένες δεξιότητες πρακτικής αξιοποίησης αυτών στην κατεύθυνση σχεδίασης και ανάπτυξης ιστοσελίδων σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Μπορούν να ασκήσουν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τις πιστοποιημένες γνώσεις τους, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου αποτελέσματα αντάξια των προσδοκιών των εργοδοτών τους.

Εκτός από άρτια εκπαιδευμένοι τεχνικοί, διακρίνονται για την οργανωτική, διοικητική και επαγγελματική επάρκειά τους, έχουν γενικές γνώσεις πανω στην κουλτούρα σε διάφορα θεματικά αντικείμενα προσεγγίζοντας με αυτό τον τρόπο διαφορετικού είδους πελατεία και πετυχαίνοντας παράλληλα το κέντρισμα του ενδιαφέροντος του πελάτη και την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας για την επιχείρηση.

Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου της ειδικότητας «Τεχνικός σχεδίασης και ανάπτυξης ιστοσελίδων (web designer-developer)» προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτό καθορίζεται από την Ε.Ε και προορίζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση λογισμικού εφαρμογών (application software) με έμφαση στην web τεχνολογία, στα πλαίσια δραστηριότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής μπορούν να :

1) Εκτελούν αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε αντίστοιχες ομάδες, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού.
2) Αναπτύσσουν αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) με έμφαση στις τεχνολογίες web (π.χ. δημιουργία ιστοχώρων, ιστοσελίδων, δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων - τηλεκπαίδευσης - τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet), κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).
3) Διαχειρίζονται και υποστηρίζουν τη λειτουργία ΠΣ ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και γενικώς e-υπηρεσιών.
4) Εγκαθιστούν (installation) και διαμορφώνουν κατάλληλα (configuration) το λογισμικό, δικτύων Η/Υ (WAN-MAN-LAN) με έμφαση στα δίκτυα internet/intranet.
5) Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στα δίκτυα internet/intranet και τηλεματικής.