Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών & Δικτύων
ΤΟΜΕΑΣ : Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών - Δικτύων
ΟΜΑΔΑ   : Πληροφορικής
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ έχει πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον ΟΕΕΚ πρόγραμμα.

Το επίπεδο των πιστοποιημένων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι διπλωματούχοι έχουν τις επαγγελματικές ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση), ώστε να είναι ικανοί να εργάζονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας στην:

α) Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού - δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες.

β) συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, στη ρύθμιση - συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια.

γ) πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

δ) εγκατάσταση, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες, διαχείριση και συντήρηση δικτύων και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του ΤΕΧΝΙΚΟΥ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ αναφέρονται κυρίως:

α) Στην εφαρμογή των γνώσεών του στην εγκατάσταση (installation), καθημερινή λειτουργία (daily operation), εκμετάλλευση (exploitation), διαχείριση (management) και συντήρηση (maintenance) των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που βρίσκονται σε μια επιχείρηση ή οργανισμό.

β) Ικανότητα υλοποίησης έργων και εγκαταστάσεων βάσει γραπτών οδηγιών και αντίστοιχα τήρηση και παραγωγή τεκμηρίωσης (documentation)