Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Ο κάτοχος του Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών» είναι εκείνος που μετά από επιτυχή φοίτηση 4 εξαμήνων και εξέταση, παίρνει από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επίσημη πιστοποίηση ότι έχει σε επαρκή βαθμό τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, τις απαραίτητες δεξιότητες ή επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε θέσεις υπαίθρου ή γραφείου ως βοηθός τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού,

α) σε εξαρτημένη ή όχι μορφή εργασίας
β) σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης τεχνικής επιχείρησης
γ) σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
δ) σαν μέλος ομάδας σε διαδικασία μελετών
ε) σαν μέλος ομάδας συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης γεωγραφικών πληροφοριών.
στ) σα μέλος τοπογραφικού συνεργείου

Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε φορείς που ασχολούνται με :

1. Τοπογραφικές - κτηματογραφικές αποτυπώσεις, χωροσταθμίσεις & βυθομετρήσεις, επιλύσεις Δικτύων
2. Χαράξεις τεχνικών έργων
3. Σχεδιάσεις τεχνικών έργων
4. Καταγραφή ή διαχείριση δημόσιας και ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας
5. Πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό με χρήση G.I.S.
6. Μελέτες κυκλοφοριακές - συγκοινωνιακές.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στις ανάγκες που θα υπάρξουν για αποφοίτους της, συγκεκριμένης ειδικότητας λόγω της έναρξης δημιουργίας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μέρος των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν θα μπορέσουν να καλυφθούν από απόφοιτους Ι.Ε.Κ. - ¨Τεχνικούς Τοπογραφικών Εφαρμογών¨ οι οποίοι θα είναι καταρτισμένοι και ειδικευμένοι να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας υπό την επίβλεψη τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού.
ΤΟΜΕΑΣ : Δομικών & Συναφών Κατασκευών
ΟΜΑΔΑ   : Διαδικασιών Σχεδιασμού