Ειδικός Θαλασσοθεραπείας - SPA
ΤΟΜΕΑΣ : Τουρισμού - Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ   : Τουριστικών Υπηρεσιών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Ο Κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας - SPA» έχει πιστοποιημένη κατάρτιση, θεωρητική και τεχνική, που τον καθιστά ικανό και υπεύθυνο στην εφαρμογή προγράμματος Θαλασσοθεραπείας - SPA για κάθε λουόμενο ή ομάδα λουομένων. Ειδικότερα:

α) Μεριμνά για την πλήρη κατανόηση στα θαλασσοθεραπευτήρια - SPA, αλλά και στα λουτροθεραπευτήρια - SPA και στην ικανοποίηση των αναγκών της Θαλασσολουτρικής πελατείας Τουρισμού Υγείας ή Διακοπών Υγείας.

β) Έρχεται σε επαφή με τον πελάτη - λουόμενο, εξηγεί και καθοδηγεί τη διαδικασία της Θαλασσοθεραπείας.

γ) Συμβάλλει στην υλοποίηση του προγράμματος της Θαλασσοθεραπείας αλλά και της συνδυασμένης λουτροθεραπείας.

δ) Αξιολογεί την ποιότητα και αναφέρει εκτέλεση του προγράμματος Θαλασσοθεραπείας.

ε) Παρακολουθεί τη Θαλασσοθεραπεία και συνδυασμένη λουτροθεραπεία του εκάστου ατόμου και αναφέρει πιθανά προβλήματα που εμφανίζονται στη διάρκεια της λούσης στον Υπεύθυνο - Ιατρό. Σε περίπτωση ανάγκης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και προσφέρει τις αναγκαίες βοήθειες.

στ) Ελέγχει τις απαραίτητες παραμέτρους (θερμοκρασία νερού, κλιματισμό, καθαριότητα, κλπ) πριν τη χρήση του θαλασσοθεραπευτικού και του λουτροθεραπευτικού εξοπλισμού (λουτήρες, κλπ) από το λουόμενο.

ζ) Ρυθμίζει τον θαλασσοθεραπευτικό και λουτροθεραπευτικό εξοπλισμό και χρησιμοποιεί τα υλικά σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπεύθυνου - Ιατρού της μονάδας.