Ειδικός Λουτροθεραπείας - SPA
ΤΟΜΕΑΣ : Τουρισμού - Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ   : Τουριστικών Υπηρεσιών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Ο Κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Λουτροθεραπείας - SPA» έχει πιστοποιημένη κατάρτιση, θεωρητική και τεχνική, που τον καθιστά ικανό και υπεύθυνο στην εφαρμογή προγράμματος Λουτροθεραπείας - SPA για κάθε λουόμενο ή ομάδα λουομένων. Ειδικότερα:

α) Μεριμνά για την πλήρη κατανόηση στα λουτροθεραπευτήρια - SPA, αλλά και στα θαλασσοθεραπευτήρια - SPA και στην ικανοποίηση των αναγκών της Θαλασσολουτρικής πελατείας Τουρισμού Υγείας ή Διακοπών Υγείας.

β) Έρχεται σε επαφή με τον πελάτη - λουόμενο, εξηγεί και καθοδηγεί τη διαδικασία της Λουτροθεραπείας.

γ) Συμβάλλει στην υλοποίηση του προγράμματος της λουτροθεραπείας ως απλής ή συνδυασμένης.

δ) Αξιολογεί την ποιότητα και αναφέρει εκτέλεση του προγράμματος λουτροθεραπείας.

ε) Παρακολουθεί τη  λουτροθεραπεία του εκάστου ατόμου και αναφέρει πιθανά προβλήματα που εμφανίζονται στη διάρκεια της λούσης στον Υπεύθυνο - Ιατρό. Σε περίπτωση ανάγκης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και προσφέρει τις αναγκαίες βοήθειες.

στ) Ελέγχει τις απαραίτητες παραμέτρους (θερμοκρασία νερού, κλιματισμό, καθαριότητα, κλπ) πριν τη χρήση του λουτροθεραπευτικού εξοπλισμού (λουτήρες, κλπ) από το λουόμενο.

ζ) Ρυθμίζει τον  λουτροθεραπευτικό εξοπλισμό και χρησιμοποιεί τα υλικά σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπεύθυνου - Ιατρού της μονάδας.