Επιμελητής - Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής
ΤΟΜΕΑΣ : Τουρισμού - Μεταφορών
ΟΜΑΔΑ   : Τουριστικών Υπηρεσιών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Ο Επιμελητής - Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής είναι κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος έχει πιστοποιήσει ειδικές γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρίες που τον καθιστούν ικανό να εφαρμόζει αποφάσεις και να κατευθύνει ενέργειες και μέτρα προστασίας, οργάνωσης και λειτουργίας των εθνικών δρυμών και προστατευόμενων γενικά περιοχών, καθώς και των χώρων υπαίθριας αναψυχής και συναφών δραστηριοτήτων.

Η επαγγελματική κατάρτιση και η πρακτική εξάσκηση του Επιμελητή - Ξεναγού Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής, τον καθιστούν ικανό για την παροχή εξαρτημένης εργασίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (δημόσιο, ΟΤΑ, σύλλογοι, οργανισμοί, τουριστικές επιχειρήσεις κ.α.), που έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης εθνικών δρυμών και λοιπών προστατευόμενων περιοχών, αλσών, περιαστικών δασών, δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής (χώροι διημέρευσης - πικνίκ -, θέσεις θέας, κατασκηνώσεις, αθλητικά κέντρα, κ.λ.π.), εγκαταστάσεων ορεινού τουρισμού (χιονοδρομικά κέντρα, ορεινά καταφύγια κ.λ.π.), θηραματικών αποθεμάτων (καταφύγια θηραμάτων, εκτροφεία θηραμάτων, ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές) ζωολογικών πάρκων και κήπων, βοτανικών κήπων και εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον (μουσεία φυσικής ιστορίας, οικομουσεία, κέντρα επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές και χώρους αναψυχής κ.λ.π.).

Ο Επιμελητής - Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής μπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα στις περιοχές ή εγκαταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, με την καθοδήγηση του υπευθύνου για την διαχείρισή τους:

1. Απογραφή και Παρακολούθηση Φυσικών Οικοσυστημάτων
2. Εφαρμογή Σχεδίων και Κανονισμών Διαχείρισης
3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Ενημέρωση
4. Προστασία Φυσικών Περιοχών
5. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Στελέχωση Φυλακίων
6. Ασφάλεια Επισκεπτών και Παροχή Πρώτων Βοηθειών